Structures by: Engel G.

Total: 73

Rb2 (Pb Cl6)

Cl6PbRb2

Engel, G.

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.218Å   b=10.218Å   c=10.218Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Sn Cl6)

Cl6Cs2Sn

Engel, G.

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.369Å   b=10.369Å   c=10.369Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 (Pb Cl6)

Cl6Cs2Pb

Engel, G.

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.436Å   b=10.436Å   c=10.436Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dipotassium hexachloroplatinate

Cl6K2Pt

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.725(2)Å   b=9.725(2)Å   c=9.725(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachlorostannate

Cl6H8N2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.038(2)Å   b=10.038(2)Å   c=10.038(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachloroplumbate

Cl6H8N2Pb

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.135Å   b=10.135Å   c=10.135Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachloroplatinate

Cl6H8N2Pt

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.834(2)Å   b=9.834(2)Å   c=9.834(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachloroselenate(IV)

Cl6H8N2Se

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.935(3)Å   b=9.935(3)Å   c=9.935(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachlorotellurate(IV)

Cl6H8N2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.178(4)Å   b=10.178(4)Å   c=10.178(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hexachlorostannate

Cl6K2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.983(3)Å   b=9.983(3)Å   c=9.983(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorostannate

Cl6Cs2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.347(2)Å   b=10.347(2)Å   c=10.347(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium hexachlorostannate

Cl6SnTl2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.970(3)Å   b=9.970(3)Å   c=9.970(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroplumbate

Cl6PbRb2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.195(2)Å   b=10.195(2)Å   c=10.195(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroplatinate

Cl6PtRb2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.884(2)Å   b=9.884(2)Å   c=9.884(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroplumbate

Cl6Cs2Pb

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.416Å   b=10.416Å   c=10.416Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroplatinate

Cl6Cs2Pt

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.192(3)Å   b=10.192(3)Å   c=10.192(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium hexachloroplatinate

Cl6PtTl2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.755(2)Å   b=9.755(2)Å   c=9.755(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hexachlorotellurate(IV)

Cl6K2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=7.17Å   b=7.17Å   c=10.14Å

α=90°   β=90.(0)°   γ=90°

Rubidium hexachlorotellurate(IV)

Cl6Rb2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.233(2)Å   b=10.233(2)Å   c=10.233(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorotellurate(IV)

Cl6Cs2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.445(3)Å   b=10.445(3)Å   c=10.445(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium hexachlorotellurate(IV)

Cl6TeTl2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.107(4)Å   b=10.107(4)Å   c=10.107(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorotitanate

Cl6Rb2Ti

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.922(4)Å   b=9.922(4)Å   c=9.922(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorotitanate

Cl6Cs2Ti

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.219(3)Å   b=10.219(3)Å   c=10.219(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorozirconate

Cl6Rb2Zr

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.178(4)Å   b=10.178(4)Å   c=10.178(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorozirconate

Cl6Cs2Zr

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.407(5)Å   b=10.407(5)Å   c=10.407(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorostannate

Cl6Cs2Sn

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.348(6)Å   b=10.348(6)Å   c=10.348(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorotellurate(IV)

Cl6Cs2Te

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.449(5)Å   b=10.449(5)Å   c=10.449(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroplatinate

Cl6Cs2Pt

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.185(4)Å   b=10.185(4)Å   c=10.185(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroplumbate

Cl6Cs2Pb

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.415(5)Å   b=10.415(5)Å   c=10.415(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachloroselenate(IV)

Cl6H8N2Se

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.935(3)Å   b=9.935(3)Å   c=9.935(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachlorostannate

Cl6H8N2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.038(2)Å   b=10.038(2)Å   c=10.038(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachlorotellurate(IV)

Cl6H8N2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.178(4)Å   b=10.178(4)Å   c=10.178(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachloroplatinate

Cl6H8N2Pt

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.834(2)Å   b=9.834(2)Å   c=9.834(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ammonium hexachloroplumbate

Cl6H8N2Pb

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.135(2)Å   b=10.135(2)Å   c=10.135(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorotitanate

Cl6Rb2Ti

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.922(4)Å   b=9.922(4)Å   c=9.922(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorotitanate

Cl6Cs2Ti

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.219(3)Å   b=10.219(3)Å   c=10.219(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroselenate(IV)

Cl6Rb2Se

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.978(3)Å   b=9.978(3)Å   c=9.978(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroselenate(IV)

Cl6Cs2Se

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.260(3)Å   b=10.260(3)Å   c=10.260(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorozirconate

Cl6Cs2Zr

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.407(5)Å   b=10.407(5)Å   c=10.407(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorozirconate

Cl6Rb2Zr

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.178(4)Å   b=10.178(4)Å   c=10.178(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hexachlorostannate

Cl6K2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.983(3)Å   b=9.983(3)Å   c=9.983(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorostannate

Cl6Cs2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.347(2)Å   b=10.347(2)Å   c=10.347(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorostannate

Cl6Rb2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.099(2)Å   b=10.099(2)Å   c=10.099(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium hexachlorostannate

Cl6SnTl2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.970(3)Å   b=9.970(3)Å   c=9.970(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hexachlorotellurate(IV)

Cl6K2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=7.17Å   b=7.17Å   c=10.14Å

α=90°   β=90.(0)°   γ=90°

Rubidium hexachlorotellurate(IV)

Cl6Rb2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.233(2)Å   b=10.233(2)Å   c=10.233(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachlorotellurate(IV)

Cl6Cs2Te

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.445(3)Å   b=10.445(3)Å   c=10.445(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium hexachlorotellurate(IV)

Cl6TeTl2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.107(4)Å   b=10.107(4)Å   c=10.107(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroplatinate

Cl6PtRb2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.884(2)Å   b=9.884(2)Å   c=9.884(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Potassium hexachloroplatinate

Cl6K2Pt

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.725(2)Å   b=9.725(2)Å   c=9.725(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroplatinate

Cl6Cs2Pt

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.192(3)Å   b=10.192(3)Å   c=10.192(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroplumbate

Cl6PbRb2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.195(2)Å   b=10.195(2)Å   c=10.195(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroplumbate

Cl6Cs2Pb

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.416(2)Å   b=10.416(2)Å   c=10.416(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorostannate

Cl6Rb2Sn

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.100(4)Å   b=10.100(4)Å   c=10.100(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachlorotellurate(IV)

Cl6Rb2Te

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.221(4)Å   b=10.221(4)Å   c=10.221(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroplatinate

Cl6PtRb2

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=9.882(3)Å   b=9.882(3)Å   c=9.882(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroplumbate

Cl6PbRb2

Engel, G

Naturwissenschaften (1933) 21, 704-704

a=10.198(3)Å   b=10.198(3)Å   c=10.198(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pb5 (Ge O4)2 (S O4)

Ge2O12Pb5S

Engel, G.Deppisch, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1988) 562, 131-140

a=10.058Å   b=10.058Å   c=7.416Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pb5 (Ge O4)2 (Cr O4)

CrGe2O12Pb5

Engel, G.Deppisch, B.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (1988) 562, 131-140

a=10.105Å   b=10.105Å   c=7.428Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cd2 (As O4) F

AsCd2FO4

Engel, G.

Journal of the Less-Common Metals (1989) 154, 367-374

a=14.195Å   b=6.847Å   c=10.694Å

α=90°   β=120.4°   γ=90°

Rubidium hexachlorostannate

Cl6Rb2Sn

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.099(2)Å   b=10.099(2)Å   c=10.099(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rubidium hexachloroselenate(IV)

Cl6Rb2Se

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.978(3)Å   b=9.978(3)Å   c=9.978(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Caesium hexachloroselenate(IV)

Cl6Cs2Se

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.260(3)Å   b=10.260(3)Å   c=10.260(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thallium hexachloroplatinate

Cl6PtTl2

Engel, G

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=9.755(2)Å   b=9.755(2)Å   c=9.755(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn5 (P O4)3 (Cl0.9 (O H)0.1)

Cl0.9H0.1Mn5O12.1P3

Engel, G.Gramlich, V.Pretzsch, J.Baur, W.H.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1975) 31, 1854-1860

a=9.532Å   b=9.532Å   c=6.199Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cd3 (As O4)2

As2Cd3O8

Engel, G.Klee, W.E.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1970) 132, 332-339

a=9.285Å   b=11.936Å   c=6.599Å

α=90°   β=98.45°   γ=90°

Cs2 (Zr Cl6)

Cl6Cs2Zr

Engel, G.

Zeitschrift fuer Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie (-144,1977) (1935) 90, 341-373

a=10.428Å   b=10.428Å   c=10.428Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl6N2Pb

Cl6N2Pb

Engel, G.

Zeitschrift fur Kristallographie (1935) 90, 341-373

a=10.135Å   b=10.135Å   c=10.135Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl6N2Se

Cl6N2Se

Engel, G.

Zeitschrift fur Kristallographie (1935) 90, 341-373

a=9.935Å   b=9.935Å   c=9.935Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl6N2Te

Cl6N2Te

Engel, G.

Zeitschrift fur Kristallographie (1935) 90, 341-373

a=10.178Å   b=10.178Å   c=10.178Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl6N2Se

Cl6N2Se

Engel, G.

Zeitschrift fur Kristallographie (1935) 90, 341-373

a=9.935Å   b=9.935Å   c=9.935Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl6N2Sn

Cl6N2Sn

Engel, G.

Zeitschrift fur Kristallographie (1935) 90, 341-373

a=10.038Å   b=10.038Å   c=10.038Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cl6N2Pt

Cl6N2Pt

Engel, G.

Zeitschrift fur Kristallographie (1935) 90, 341-373

a=9.834Å   b=9.834Å   c=9.834Å

α=90°   β=90°   γ=90°