Structures by: Suzuki A.

Total: 93

C41H50AuBN2

C41H50AuBN2

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=10.5714(3)Å   b=18.1828(6)Å   c=20.5890(9)Å

α=72.838(3)°   β=89.216(3)°   γ=74.717(3)°

C50H59AuBN3

C50H59AuBN3

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=12.30650(10)Å   b=17.9900(2)Å   c=20.3257(2)Å

α=83.3400(10)°   β=79.7420(10)°   γ=83.0840(10)°

C59H68AuBN4

C59H68AuBN4

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=11.5634(3)Å   b=12.8016(4)Å   c=18.2287(5)Å

α=86.266(2)°   β=72.324(2)°   γ=83.521(2)°

C54H72AuBN4

C54H72AuBN4

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=12.3058(4)Å   b=26.0004(6)Å   c=16.2840(3)Å

α=90°   β=100.267(2)°   γ=90°

C46H55AuBN3

C46H55AuBN3

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=10.7603(4)Å   b=11.6039(4)Å   c=19.3138(6)Å

α=72.527(3)°   β=85.454(3)°   γ=66.378(3)°

C48H56AuBN2O,(C6H6)

C48H56AuBN2O,(C6H6)

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=11.8822(4)Å   b=12.5800(2)Å   c=17.5818(5)Å

α=99.538(2)°   β=106.748(3)°   γ=103.924(2)°

C54H60AuBN2O

C54H60AuBN2O

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=18.4407(4)Å   b=23.6412(5)Å   c=21.2380(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C59H68AuBN4,C4H10O

C59H68AuBN4,C4H10O

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=13.6039(2)Å   b=23.0648(3)Å   c=18.7378(3)Å

α=90°   β=105.489(2)°   γ=90°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.90590(6)Å   b=2.90590(6)Å   c=2.83767(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.90583(9)Å   b=2.90583(9)Å   c=2.83765(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.90512(9)Å   b=2.90512(9)Å   c=2.83689(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.90070(9)Å   b=2.90070(9)Å   c=2.83459(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89385(9)Å   b=2.89385(9)Å   c=2.82990(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.87453(9)Å   b=2.87453(9)Å   c=2.81659(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.86489(9)Å   b=2.86489(9)Å   c=2.80967(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85737(9)Å   b=2.85737(9)Å   c=2.80421(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85592(9)Å   b=2.85592(9)Å   c=2.80289(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84938(9)Å   b=2.84938(9)Å   c=2.79768(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84977(9)Å   b=2.84977(9)Å   c=2.79816(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84360(9)Å   b=2.84360(9)Å   c=2.79295(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.83473(11)Å   b=2.83473(11)Å   c=2.78620(18)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89455(9)Å   b=2.89455(9)Å   c=2.83211(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88442(9)Å   b=2.88442(9)Å   c=2.82371(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85839(9)Å   b=2.85839(9)Å   c=2.80429(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84482(9)Å   b=2.84482(9)Å   c=2.79406(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85075(9)Å   b=2.85075(9)Å   c=2.79941(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.83614(13)Å   b=2.83614(13)Å   c=2.78648(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88609(9)Å   b=2.88609(9)Å   c=2.82417(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.87688(9)Å   b=2.87688(9)Å   c=2.81777(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85203(9)Å   b=2.85203(9)Å   c=2.80076(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84648(9)Å   b=2.84648(9)Å   c=2.79542(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.83895(9)Å   b=2.83895(9)Å   c=2.78842(18)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89827(9)Å   b=2.89827(9)Å   c=2.83315(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.87816(9)Å   b=2.87816(9)Å   c=2.81895(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.86093(9)Å   b=2.86093(9)Å   c=2.80662(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84777(9)Å   b=2.84777(9)Å   c=2.79727(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84075(9)Å   b=2.84075(9)Å   c=2.78931(16)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88816(9)Å   b=2.88816(9)Å   c=2.82564(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89879(9)Å   b=2.89879(9)Å   c=2.83552(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88063(9)Å   b=2.88063(9)Å   c=2.82034(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.86254(9)Å   b=2.86254(9)Å   c=2.80711(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85513(9)Å   b=2.85513(9)Å   c=2.80302(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84464(9)Å   b=2.84464(9)Å   c=2.79388(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84955(9)Å   b=2.84955(9)Å   c=2.79821(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89984(9)Å   b=2.89984(9)Å   c=2.83753(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89234(9)Å   b=2.89234(9)Å   c=2.82986(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.86285(9)Å   b=2.86285(9)Å   c=2.81008(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88073(9)Å   b=2.88073(9)Å   c=2.82265(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85783(9)Å   b=2.85783(9)Å   c=2.80520(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.84905(9)Å   b=2.84905(9)Å   c=2.79704(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85251(9)Å   b=2.85251(9)Å   c=2.80017(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.90540(9)Å   b=2.90540(9)Å   c=2.84015(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89823(9)Å   b=2.89823(9)Å   c=2.83484(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88207(9)Å   b=2.88207(9)Å   c=2.82387(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.86543(9)Å   b=2.86543(9)Å   c=2.81093(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85951(9)Å   b=2.85951(9)Å   c=2.80634(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85294(9)Å   b=2.85294(9)Å   c=2.80009(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85683(9)Å   b=2.85683(9)Å   c=2.80223(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

2,7,12,17-tetraethyl-3,6,13,16-tetrakis(trifluoromethyl)porphycene

C32H26F12N4

Hayashi, TakashiNakashima, YujiIto, KazuyukiIkegami, TakahiroAritome, IsaoSuzuki, AkihiroHisaeda, Yoshio

Organic letters (2003) 5, 16 2845-2848

a=22.7324(15)Å   b=9.6336(6)Å   c=26.7417(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Mg2 Ni H4

H4Mg2Ni

Ono, S.Nomura, K.Hayakawa, H.Suzuki, A.Nishimiya, N.Tabata, T.

Journal of the Less-Common Metals (1982) 88, 63-71

a=13.2012Å   b=6.4067Å   c=6.4913Å

α=90°   β=93.21°   γ=90°

La Si As3

As3LaSi

Hayakawa, H.Ono, S.Suzuki, A.

Nippon Kagaku Kaishi (= J.Chem.Soc.Japan) (1947-) (1984) 1984, 697-701

a=6.084Å   b=5.986Å   c=26.235Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi1.8 Ca1.2 Sr1.8 Cu2.2 O8.22

Bi1.8Ca1.2Cu2.2O8.22Sr1.8

Sampathkumaran, E.V.Shibuya, T.Suzuki, A.Kohn, K.Tohdake, A.Ishikawa, M.

Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (1988) 27, 584-586

a=5.39Å   b=5.39Å   c=30.725Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C31.5H49N5O8S

C31.5H49N5O8S

Hikawa, HidemasaTakahashi, AyakaKikkawa, ShokoSuzuki, AyakaTakahashi, YoshikiSato, NarukaOkayasu, MisakiAzumaya, Isao

CrystEngComm (2020)

a=8.32010(10)Å   b=11.5563(2)Å   c=18.7213(3)Å

α=95.4904(13)°   β=96.5217(13)°   γ=91.8701(14)°

C30.56H49.63Cl1.44N5O8.52S

C30.56H49.63Cl1.44N5O8.52S

Hikawa, HidemasaTakahashi, AyakaKikkawa, ShokoSuzuki, AyakaTakahashi, YoshikiSato, NarukaOkayasu, MisakiAzumaya, Isao

CrystEngComm (2020)

a=13.2585(7)Å   b=12.4082(6)Å   c=22.8754(10)Å

α=90.0000°   β=94.548(4)°   γ=90.0000°

C31.5H49N5O9S

C31.5H49N5O9S

Hikawa, HidemasaTakahashi, AyakaKikkawa, ShokoSuzuki, AyakaTakahashi, YoshikiSato, NarukaOkayasu, MisakiAzumaya, Isao

CrystEngComm (2020)

a=8.27710(10)Å   b=11.4080(3)Å   c=19.4068(4)Å

α=89.945(2)°   β=79.6420(10)°   γ=88.733(2)°

C27H42BrN5O8S

C27H42BrN5O8S

Hikawa, HidemasaTakahashi, AyakaKikkawa, ShokoSuzuki, AyakaTakahashi, YoshikiSato, NarukaOkayasu, MisakiAzumaya, Isao

CrystEngComm (2020)

a=13.8934(4)Å   b=15.6619(3)Å   c=16.0905(4)Å

α=90.0000°   β=108.069(3)°   γ=90.0000°

C28H45N5O8S

C28H45N5O8S

Hikawa, HidemasaTakahashi, AyakaKikkawa, ShokoSuzuki, AyakaTakahashi, YoshikiSato, NarukaOkayasu, MisakiAzumaya, Isao

CrystEngComm (2020)

a=18.01208(8)Å   b=16.32819(8)Å   c=22.35160(10)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C77.5H46O10.5

C77.5H46O10.5

Suzuki, AkiraKondo, KeiSei, YoshihisaAkita, MunetakaYoshizawa, Michito

Chemical communications (Cambridge, England) (2016) 52, 15 3151-3154

a=17.323(3)Å   b=22.428(4)Å   c=15.591(3)Å

α=90°   β=95.051(3)°   γ=90°

C27H31ClN2RuTe

C27H31ClN2RuTe

Suzuki, AyumiArai, TakahiroIkenaga, KotaMutoh, YuichiroTsuchida, NorikoSaito, ShinichiIshii, Youichi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2016) 46, 1 44-48

a=13.7432(14)Å   b=14.4994(15)Å   c=13.7674(14)Å

α=90°   β=109.4860(10)°   γ=90°

C23H27NOSe

C23H27NOSe

Murai, ToshiakiSuzuki, AkikoKato, Shinzi

Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1 (2001) 20 2711

a=7.445(2)Å   b=10.865(2)Å   c=13.339(1)Å

α=90°   β=100.69(1)°   γ=90°

C60H70AuBN4

C60H70AuBN4

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=11.9510(3)Å   b=12.9306(3)Å   c=18.7852(6)Å

α=96.941(2)°   β=104.913(3)°   γ=104.703(2)°

C96H08Au2B2Cl2F2N4O2,C6H14

C96H08Au2B2Cl2F2N4O2,C6H14

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=10.7485(2)Å   b=22.6769(4)Å   c=19.5737(4)Å

α=90°   β=104.3866(19)°   γ=90°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.87567(9)Å   b=2.87567(9)Å   c=2.81714(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85980(9)Å   b=2.85980(9)Å   c=2.80550(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.88660(9)Å   b=2.88660(9)Å   c=2.82430(14)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85474(9)Å   b=2.85474(9)Å   c=2.80138(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calcium tetrathiodigallate(III)

CaGa2S4

Suzuki, AkihiroTakizawa, TakeoHidaka, ChiharuShigetaka, NomuraKitajima, Ittetsu

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 i42

a=6.841(3)Å   b=27.069(9)Å   c=7.231(3)Å

α=90.0000°   β=109.413(5)°   γ=90.0000°

Complex 3

C29H24B3Br2F12N9O2Ru

Akiko InagakiShinichi YatsudaShinichi EdureAkiko SuzukiTakeshi TakahashiMunetaka Akita

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2432-2445

a=10.872(8)Å   b=13.654(11)Å   c=14.259(11)Å

α=63.27(3)°   β=89.01(3)°   γ=83.05(3)°

Complex 2

C32H29B2F8N9Ru

Akiko InagakiShinichi YatsudaShinichi EdureAkiko SuzukiTakeshi TakahashiMunetaka Akita

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2432-2445

a=11.0233(15)Å   b=12.527(3)Å   c=13.660(3)Å

α=108.132(5)°   β=100.310(9)°   γ=98.311(11)°

Complex4

C33H32F12N8OP2Ru

Akiko InagakiShinichi YatsudaShinichi EdureAkiko SuzukiTakeshi TakahashiMunetaka Akita

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2432-2445

a=13.247(3)Å   b=23.613(6)Å   c=12.127(3)Å

α=90.00°   β=99.452(18)°   γ=90.00°

Complex5

C32H30F12N8P2Ru

Akiko InagakiShinichi YatsudaShinichi EdureAkiko SuzukiTakeshi TakahashiMunetaka Akita

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2432-2445

a=18.1853(3)Å   b=13.9041(4)Å   c=28.1028(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Complex6

C31H31ClF12N10O4P2PdRu

Akiko InagakiShinichi YatsudaShinichi EdureAkiko SuzukiTakeshi TakahashiMunetaka Akita

Inorganic Chemistry (2007) 46, 2432-2445

a=9.526(7)Å   b=11.290(9)Å   c=20.075(16)Å

α=100.42(3)°   β=102.89(3)°   γ=96.73(3)°

C48H60AuBN4

C48H60AuBN4

Suzuki, AkaneGuo, XueyingLin, ZhenyangYamashita, Makoto

Chemical Science (2021)

a=14.0210(2)Å   b=17.7771(3)Å   c=17.7051(3)Å

α=90°   β=97.0981(15)°   γ=90°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.89570(9)Å   b=2.89570(9)Å   c=2.83321(13)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

CW

CW

Litasov, Konstantin D.Shatskiy, AntonFei, YingweiSuzuki, AkioOhtani, EijiFunakoshi, Kenichi

Journal of Applied Physics (2010) 108, 5

a=2.85397(9)Å   b=2.85397(9)Å   c=2.80110(12)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C62H98N26O6Zn4,14.77(H2O),4(NO3)

C62H98N26O6Zn4,14.77(H2O),4(NO3)

Mohd ZulkefeliAsami SuzukiMotoo ShiroYosuke HisamatsuEiichi KimuraShin Aoki

Inorganic Chemistry (2011) 50, 10113-10123

a=14.5197(4)Å   b=18.2300(5)Å   c=19.7922(14)Å

α=99.150(7)°   β=104.168(8)°   γ=113.427(8)°

C124H207.186Cu4I0.407N52O19.593Zn8,8.540(H2O),4.932(NO3),I3.593

C124H207.186Cu4I0.407N52O19.593Zn8,8.540(H2O),4.932(NO3),I3.593

Mohd ZulkefeliAsami SuzukiMotoo ShiroYosuke HisamatsuEiichi KimuraShin Aoki

Inorganic Chemistry (2011) 50, 10113-10123

a=16.1372(3)Å   b=17.1272(3)Å   c=41.600(3)Å

α=80.048(6)°   β=87.810(6)°   γ=63.549(4)°

C27H19Br2FeN3,3(CH2Cl2)

C27H19Br2FeN3,3(CH2Cl2)

Kamata, KoujiSuzuki, AtsukoNakai, YutaNakazawa, Hiroshi

Organometallics (2012) 31, 10 3825-3828

a=9.104(3)Å   b=11.125(4)Å   c=16.529(6)Å

α=96.254(13)°   β=90.176(9)°   γ=92.435(11)°

C25H23Br2FeN3,CH2Cl2

C25H23Br2FeN3,CH2Cl2

Kamata, KoujiSuzuki, AtsukoNakai, YutaNakazawa, Hiroshi

Organometallics (2012) 31, 10 3825-3828

a=12.144(2)Å   b=15.685(3)Å   c=14.400(3)Å

α=90.00°   β=105.016(4)°   γ=90.00°

Boehmite (deuterated)

AlD0.744H0.256O2

Vanpeteghem, C. B.Sano, A.Komatsu, K.Ohtani, E.Suzuki, A.

Physics and Chemistry of Minerals (2007) 34, 657-661

a=4.71236Å   b=4.23110Å   c=2.82890Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AlHO2

AlHO2

Suzuki, A.Ohtani, E.Kamada, T.

Physics and Chemistry of Minerals (2000) 27, 689-693

a=4.7134Å   b=4.2241Å   c=2.83252Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Delta-AlOOH

Al0.84HMg0.07O2Si0.09

Kudoh, Y.Kuribayashi, T.Suzuki, A.Ohtani, E.Kamada, T.

Physics and Chemistry of Minerals (2004) 31, 360-364

a=4.6975Å   b=4.2060Å   c=2.8327Å

α=90°   β=90°   γ=90°