Structures by: Singh A. K.

Total: 259

C96H76Fe4K4N24O11

C96H76Fe4K4N24O11

Singh, Alok KumarPandey, GajananSingh, KamanKumar, AbhinavTrivedi, ManojSingh, Vikram

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2018) 47, 18 6386-6393

a=13.003(3)Å   b=26.767(5)Å   c=14.013(3)Å

α=90°   β=103.41(3)°   γ=90°

C23H42CrN4O

C23H42CrN4O

Beaumier, Evan P.Billow, Brennan S.Singh, Amrendra K.Biros, Shannon M.Odom, Aaron L.

Chem. Sci. (2016) 7, 4 2532

a=10.3071(9)Å   b=27.649(2)Å   c=18.4003(16)Å

α=90°   β=99.8910(10)°   γ=90°

C18H34CrN4

C18H34CrN4

Beaumier, Evan P.Billow, Brennan S.Singh, Amrendra K.Biros, Shannon M.Odom, Aaron L.

Chem. Sci. (2016) 7, 4 2532

a=11.3075(7)Å   b=17.5868(11)Å   c=20.9080(13)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H36CrN4O

C20H36CrN4O

Beaumier, Evan P.Billow, Brennan S.Singh, Amrendra K.Biros, Shannon M.Odom, Aaron L.

Chem. Sci. (2016) 7, 4 2532

a=16.6334(14)Å   b=14.8352(12)Å   c=18.1191(15)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

2(C18H33CrN4),2(C18H36KN2O6),C5H12

2(C18H33CrN4),2(C18H36KN2O6),C5H12

Beaumier, Evan P.Billow, Brennan S.Singh, Amrendra K.Biros, Shannon M.Odom, Aaron L.

Chem. Sci. (2016) 7, 4 2532

a=13.5650(11)Å   b=13.6133(11)Å   c=14.3228(11)Å

α=117.7400(10)°   β=103.5150(10)°   γ=90.4210(10)°

C23H15N

C23H15N

Singh, KarandeepSingh, Ajay K.Singh, DevendraSingh, RakhiSharma, Siddharth

Catal. Sci. Technol. (2016) 6, 11 3723

a=19.533(4)Å   b=7.5052(15)Å   c=21.247(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Tm Te

TeTm

Usha Devi, S.Singh, A.K.

Solid State Communications (1984) 52, 303-305

a=6.354Å   b=6.354Å   c=6.354Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C12H18Cl2N2PdS

C12H18Cl2N2PdS

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.9462(13)Å   b=8.5467(14)Å   c=11.3279(18)Å

α=94.118(3)°   β=101.201(2)°   γ=101.223(2)°

C12H17Cl2NOPdSe

C12H17Cl2NOPdSe

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.8485(15)Å   b=9.9150(18)Å   c=38.212(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C13H19Cl2NPdSe

C13H19Cl2NPdSe

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.949(3)Å   b=19.348(6)Å   c=10.049(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C11H16Cl2N2OPdS

C11H16Cl2N2OPdS

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=8.246(3)Å   b=9.628(4)Å   c=10.664(4)Å

α=110.868(7)°   β=110.368(6)°   γ=97.375(9)°

C12H17Cl2NOPdS

C12H17Cl2NOPdS

Pradhumn SinghDipanwita DasOm PrakashAjai K. Singh

Inorganica Chimica Acta (2012) 393, 77-84

a=7.7390(19)Å   b=9.812(2)Å   c=37.950(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H17N3O2

C16H17N3O2

Mishra, MonikaTiwari, KarishmaSingh, Ashish KumarSingh, Vinod P.

Inorganica Chimica Acta (2015) 425, 36-45

a=11.4611(8)Å   b=8.8278(6)Å   c=28.757(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H21N3O2

C19H21N3O2

Mishra, MonikaTiwari, KarishmaSingh, Ashish KumarSingh, Vinod P.

Inorganica Chimica Acta (2015) 425, 36-45

a=26.243(11)Å   b=10.560(3)Å   c=13.890(4)Å

α=90.00°   β=119.44(4)°   γ=90.00°

C32H32MnN6O4

C32H32MnN6O4

Mishra, MonikaTiwari, KarishmaSingh, Ashish KumarSingh, Vinod P.

Inorganica Chimica Acta (2015) 425, 36-45

a=20.213(18)Å   b=11.155(6)Å   c=13.117(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H15CuN3O2,C2H6OS

C16H15CuN3O2,C2H6OS

Mishra, MonikaTiwari, KarishmaSingh, Ashish KumarSingh, Vinod P.

Inorganica Chimica Acta (2015) 425, 36-45

a=10.1639(4)Å   b=9.6526(3)Å   c=18.9701(6)Å

α=90.00°   β=91.740(3)°   γ=90.00°

C18H21N3O3SZn

C18H21N3O3SZn

Mishra, MonikaTiwari, KarishmaSingh, Ashish KumarSingh, Vinod P.

Inorganica Chimica Acta (2015) 425, 36-45

a=9.004(5)Å   b=13.522(5)Å   c=17.296(5)Å

α=79.133(5)°   β=75.504(5)°   γ=71.182(5)°

C15H16Cl2OPdS2

C15H16Cl2OPdS2

Joshi, HemantSharma, Kamal NayanSharma, Alpesh KSingh, Ajai Kumar

Nanoscale (2014) 6, 9 4588-4597

a=8.117(3)Å   b=20.123(8)Å   c=20.541(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C31H23N8O2Ru),ClO4,6(O)

2(C31H23N8O2Ru),ClO4,6(O)

Kumar, AnupSingh, Alok K.Gupta, Tarkeshwar

The Analyst (2013) 138, 12 3356-3359

a=19.9067(8)Å   b=20.3667(6)Å   c=18.4436(7)Å

α=90.00°   β=117.057(5)°   γ=90.00°

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0166(1)Å   b=4.0166(1)Å   c=4.0287(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=5.6968(3)Å   b=5.6820(4)Å   c=4.0132(3)Å

α=90°   β=90.125(8)°   γ=90°

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=5.7025(3)Å   b=5.6778(3)Å   c=4.0087(2)Å

α=90°   β=90.240(6)°   γ=90°

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=5.7022(3)Å   b=5.6815(4)Å   c=4.0167(3)Å

α=90°   β=90.248(5)°   γ=90°

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=5.6987(5)Å   b=5.687(6)Å   c=4.0211(4)Å

α=90°   β=90.135(8)°   γ=90°

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=5.6969(6)Å   b=5.6889(5)Å   c=4.0215(1)Å

α=90°   β=90.109(1)°   γ=90°

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=5.6952(6)Å   b=5.6903(8)Å   c=4.0220(1)Å

α=90°   β=90.083(1)°   γ=90°

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0242(1)Å   b=4.0242(1)Å   c=4.0242(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Mg0.25Nb0.5O3PbTi0.25

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.02545(1)Å   b=4.02545(1)Å   c=4.02545(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.203Nb0.407O3PbTi0.39

Mg0.203Nb0.407O3PbTi0.39

Singh, Akhilesh KumarPandey, Dhananjai

Physical Review B (2003) 67, 6 1-18

a=3.9920(0)Å   b=3.9920(0)Å   c=4.0516(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Singh, Akhilesh KumarPandey, Dhananjai

Physical Review B (2003) 67, 6 1-12

a=5.6951(2)Å   b=5.6813(2)Å   c=4.0138(1)Å

α=90°   β=90.136(3)°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, Dhananjai

Physical Review B (2003) 67, 6 1-12

a=4.0183(2)Å   b=4.0046(1)Å   c=4.0276(2)Å

α=90°   β=90.146(3)°   γ=90°

Mg0.267Nb0.533O3PbTi0.2

Mg0.267Nb0.533O3PbTi0.2

Singh, Akhilesh KumarPandey, Dhananjai

Physical Review B (2003) 67, 6 1-12

a=5.6921(1)Å   b=5.6921(1)Å   c=6.9882(2)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg0.247Nb0.493O3PbTi0.26

Mg0.247Nb0.493O3PbTi0.26

Singh, Akhilesh KumarPandey, Dhananjai

Physical Review B (2003) 67, 6 1-12

a=5.6841(1)Å   b=5.6841(1)Å   c=6.9800(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0055(9)Å   b=3.9897(8)Å   c=4.0426(8)Å

α=90°   β=90.19(2)°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=3.9960(1)Å   b=3.9960(1)Å   c=4.0492(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0010(1)Å   b=4.0010(1)Å   c=4.0411(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=3.9938(1)Å   b=3.9938(1)Å   c=4.0532(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0083(2)Å   b=4.0083(2)Å   c=4.0290(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0054(6)Å   b=3.9896(5)Å   c=4.0452(6)Å

α=90°   β=90.23(1)°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0050(2)Å   b=3.9851(2)Å   c=4.0475(2)Å

α=90°   β=90.241(4)°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0022(2)Å   b=3.9838(2)Å   c=4.0503(2)Å

α=90°   β=90.252(4)°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0157(1)Å   b=4.0157(1)Å   c=4.0157(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Mg0.213Nb0.427O3PbTi0.36

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0152(1)Å   b=4.0152(1)Å   c=4.0152(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0191(1)Å   b=4.0191(1)Å   c=4.0191(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0189(1)Å   b=4.0189(1)Å   c=4.0189(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0134(1)Å   b=4.0134(1)Å   c=4.0301(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0159(1)Å   b=4.0159(1)Å   c=4.0249(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0121(1)Å   b=4.0121(1)Å   c=4.0322(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0190(2)Å   b=4.0078(2)Å   c=4.0276(2)Å

α=90°   β=90.128(6)°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0200(3)Å   b=4.0046(2)Å   c=4.0281(3)Å

α=90°   β=90.178(5)°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0204(4)Å   b=3.9997(2)Å   c=4.0289(4)Å

α=90°   β=90.241(4)°   γ=90°

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Mg0.227Nb0.453O3PbTi0.32

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0220(4)Å   b=3.9946(2)Å   c=4.0314(4)Å

α=90°   β=90.314(5)°   γ=90°

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0215(1)Å   b=4.0215(1)Å   c=4.0215(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Mg0.237Nb0.473O3PbTi0.29

Singh, Akhilesh KumarPandey, DhananjaiZaharko, Oksana

Physical Review B (2006) 74, 1-18

a=4.0206(1)Å   b=4.0206(1)Å   c=4.0206(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

AsBr3

AsBr3

Singh, A.K.Swaminathan, S.

Current Science (1964) 33, 429-430

a=12.148Å   b=10.244Å   c=4.34Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb Te

TeYb

Chatterjee, A.Singh, A.K.Jayaraman, A.

Physical Review, Serie 3. B - Solid State (1,1970-17,1977) (1972) 6, 2285-2291

a=6.361Å   b=6.361Å   c=6.361Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C53H34F12FeO7P2Ru3S

C53H34F12FeO7P2Ru3S

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=10.9799(5)Å   b=14.7027(5)Å   c=35.1126(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

2(C49H38FeO7P2Ru3S),1/2(C4H14)

2(C49H38FeO7P2Ru3S),1/2(C4H14)

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=12.11044(17)Å   b=20.7626(4)Å   c=21.0868(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C49H50FeO7P2Ru3S),1/4(C7H14)

(C49H50FeO7P2Ru3S),1/4(C7H14)

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=10.4751(2)Å   b=17.5460(4)Å   c=30.9412(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C53H34F12FeO7P2Ru3S

C53H34F12FeO7P2Ru3S

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=11.9655(4)Å   b=20.1151(5)Å   c=49.045(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C43H46FeO7P2Ru3S

C43H46FeO7P2Ru3S

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=15.06019(16)Å   b=18.1823(2)Å   c=15.73196(19)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C53H34F12FeO7P2Ru3S

C53H34F12FeO7P2Ru3S

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=14.9044(2)Å   b=24.9178(4)Å   c=14.7954(2)Å

α=90°   β=99.8870(10)°   γ=90°

C53H34F12FeO7P2Ru3S

C53H34F12FeO7P2Ru3S

Abdel-Magied, Ahmed FTheibich, YusufSingh, Amrendra K.Rahaman, AhiburDoverbratt, IsaRaha, Arun K.Haukka, MattiRichmond, Michael G.Nordlander, Ebbe

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2020) 49, 14 4244-4256

a=17.9576(9)Å   b=59.4487(11)Å   c=10.978(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H21BrCuNS2

C27H21BrCuNS2

Gupta, SonuDubey, PoojaSingh, Ajai K.Jain, Nidhi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 27 10129-10137

a=13.3598(11)Å   b=10.9050(9)Å   c=15.8704(14)Å

α=90°   β=95.426(2)°   γ=90°

C27H21BrCuNSe2

C27H21BrCuNSe2

Gupta, SonuDubey, PoojaSingh, Ajai K.Jain, Nidhi

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2019) 48, 27 10129-10137

a=13.5796(15)Å   b=11.0678(12)Å   c=16.1740(19)Å

α=90°   β=95.350(3)°   γ=90°

C28H22F12N8P2Ru

C28H22F12N8P2Ru

Kumar, AnupChhatwal, MeghaSingh, Alok KumarSingh, VikramTrivedi, Manoj

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 62 8488-8490

a=37.227(6)Å   b=11.083(2)Å   c=17.571(3)Å

α=90°   β=113.31(2)°   γ=90°

C28H22Cl2F12N8P2PdRu

C28H22Cl2F12N8P2PdRu

Kumar, AnupChhatwal, MeghaSingh, Alok KumarSingh, VikramTrivedi, Manoj

Chemical communications (Cambridge, England) (2014) 50, 62 8488-8490

a=17.470(4)Å   b=22.870(3)Å   c=20.832(3)Å

α=90°   β=106.24(2)°   γ=90°

C19H18ClNO

C19H18ClNO

Gupta, SonuChandna, NishaDubey, PoojaSingh, Ajai K.Jain, Nidhi

Chemical communications (Cambridge, England) (2018) 54, 54 7511-7514

a=20.1159(13)Å   b=8.9951(5)Å   c=17.9253(11)Å

α=90.00°   β=93.382(2)°   γ=90.00°

C17H18N4O

C17H18N4O

Yi, HongChen, HongBian, ChangliangTang, ZiluSingh, Atul K.Qi, XiaotianYue, XiaoyuLan, YuLee, Jyh-FuLei, Aiwen

Chem. Commun. (2017)

a=7.4064(7)Å   b=21.498(2)Å   c=10.1255(10)Å

α=90°   β=107.800(2)°   γ=90°

C54H42CuN10,2(ClO4)

C54H42CuN10,2(ClO4)

Hossain, Sayed MuktarDam, Gourab KumarMishra, SagarikaSingh, Akhilesh Kumar

New Journal of Chemistry (2020) 44, 35 15186-15194

a=10.7417(12)Å   b=14.0648(17)Å   c=20.075(2)Å

α=88.855(5)°   β=81.308(5)°   γ=67.828(5)°

C37H25N5O2,C2H6OS

C37H25N5O2,C2H6OS

Yadav, NeetuSingh, Ashok Kumar

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6023

a=10.0344(4)Å   b=8.1177(3)Å   c=20.1951(8)Å

α=90.00°   β=97.782(2)°   γ=90.00°

C29H21N5O4,C2H6OS

C29H21N5O4,C2H6OS

Yadav, NeetuSingh, Ashok Kumar

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6023

a=30.297(12)Å   b=12.301(5)Å   c=16.640(7)Å

α=90°   β=112.00(2)°   γ=90°

C14H12N2O2

C14H12N2O2

Yadav, NeetuSingh, Ashok Kumar

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6023

a=6.0262(12)Å   b=13.512(3)Å   c=14.157(3)Å

α=90°   β=102.212(2)°   γ=90°

C14H12N2O2

C14H12N2O2

Yadav, NeetuSingh, Ashok Kumar

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6023

a=7.2231(10)Å   b=6.7181(9)Å   c=22.977(3)Å

α=90°   β=98.381(2)°   γ=90°

C14H12N2O2

C14H12N2O2

Yadav, NeetuSingh, Ashok Kumar

New Journal of Chemistry (2018) 42, 8 6023

a=7.7700(13)Å   b=11.889(2)Å   c=12.200(2)Å

α=90°   β=94.181(2)°   γ=90°

C43H36CuNOP2S2

C43H36CuNOP2S2

Singh, AmitaTrivedi, ManojSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleAzad, Uday PratapSingh, Ashish KumarKumar, Abhinav

New Journal of Chemistry (2018) 42, 23 18759

a=20.6496(7)Å   b=9.6086(3)Å   c=18.6042(6)Å

α=90°   β=96.845(3)°   γ=90°

C43H36CuNOP2S2

C43H36CuNOP2S2

Singh, AmitaTrivedi, ManojSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleAzad, Uday PratapSingh, Ashish KumarKumar, Abhinav

New Journal of Chemistry (2018) 42, 23 18759

a=10.9194(3)Å   b=19.8342(4)Å   c=17.5451(5)Å

α=90°   β=105.375(3)°   γ=90°

C43H36CuNOP2S2,CH2Cl2

C43H36CuNOP2S2,CH2Cl2

Singh, AmitaTrivedi, ManojSingh, PoojaKociok-Köhn, GabrieleAzad, Uday PratapSingh, Ashish KumarKumar, Abhinav

New Journal of Chemistry (2018) 42, 23 18759

a=16.5154(5)Å   b=9.4839(3)Å   c=26.1328(8)Å

α=90°   β=98.463(3)°   γ=90°

C30H30O6

C30H30O6

Agrahari, Anand K.Singh, Anoop S.Singh, Ashish KumarMishra, NidhiSingh, MalaPrakash, PradyotTiwari, Vinod K.

New Journal of Chemistry (2019) 43, 31 12475

a=8.6582(4)Å   b=8.9482(4)Å   c=9.1287(4)Å

α=99.800(2)°   β=94.649(2)°   γ=108.311(2)°

C16H12ClNOPdSe

C16H12ClNOPdSe

Kumar, SatyendraSaleem, FarihaMishra, Manish KumarSingh, Ajai K.

New J. Chem. (2017) 41, 7 2745

a=19.823(3)Å   b=15.375(2)Å   c=22.920(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C16H12ClNOPdS

C16H12ClNOPdS

Kumar, SatyendraSaleem, FarihaMishra, Manish KumarSingh, Ajai K.

New J. Chem. (2017) 41, 7 2745

a=9.222(3)Å   b=12.461(4)Å   c=13.128(4)Å

α=90°   β=100.199(5)°   γ=90°

C16H13NOS

C16H13NOS

Kumar, SatyendraSaleem, FarihaMishra, Manish KumarSingh, Ajai K.

New J. Chem. (2017) 41, 7 2745

a=10.874(3)Å   b=10.652(3)Å   c=11.473(4)Å

α=90°   β=90.624(6)°   γ=90°

C22H19N3

C22H19N3

Singh, Ajai kumarSingh, Mahabir PratapSaleem, FarihaPal, Ram Sahay

New J. Chem. (2017)

a=9.727(4)Å   b=10.001(4)Å   c=11.403(4)Å

α=113.392(10)°   β=96.236(10)°   γ=113.408(8)°

C12H9NO

C12H9NO

Singh, Ajai kumarSingh, Mahabir PratapSaleem, FarihaPal, Ram Sahay

New J. Chem. (2017)

a=8.5285(18)Å   b=15.890(3)Å   c=7.5691(16)Å

α=90.00°   β=114.881(3)°   γ=90.00°

C27H20Cl4N4Pd2S2,CH2Cl2

C27H20Cl4N4Pd2S2,CH2Cl2

Singh, Ajai kumarSingh, Mahabir PratapSaleem, FarihaPal, Ram Sahay

New J. Chem. (2017)

a=14.7535(16)Å   b=13.5197(15)Å   c=15.5348(17)Å

α=90.00°   β=111.195(2)°   γ=90.00°

C26H22ClN5Pd

C26H22ClN5Pd

Singh, Ajai kumarSingh, Mahabir PratapSaleem, FarihaPal, Ram Sahay

New J. Chem. (2017)

a=10.450(6)Å   b=12.734(8)Å   c=18.174(11)Å

α=90.00°   β=104.019(11)°   γ=90.00°

2(C32H38NiO2P3S2),2(C24H20B),0.5(CH2Cl2)

2(C32H38NiO2P3S2),2(C24H20B),0.5(CH2Cl2)

Yadav, ReenaSingh, Ashish KumarWaghadkar, YogeshKociok-Köhn, GabrieleKumar, AbhinavChauhan, RatnaRane, SunitGosavi, Suresh

New J. Chem. (2017) 41, 3 1327

a=11.9740(2)Å   b=14.1021(2)Å   c=17.2015(4)Å

α=102.5046(7)°   β=101.1188(7)°   γ=106.1991(7)°

C32H38NiO2P3S2,F6P

C32H38NiO2P3S2,F6P

Yadav, ReenaSingh, Ashish KumarWaghadkar, YogeshKociok-Köhn, GabrieleKumar, AbhinavChauhan, RatnaRane, SunitGosavi, Suresh

New J. Chem. (2017) 41, 3 1327

a=9.51170(10)Å   b=17.2102(2)Å   c=22.5279(3)Å

α=90°   β=100.9207(7)°   γ=90°

C54H54BNiO2P3S2

C54H54BNiO2P3S2

Yadav, ReenaSingh, Ashish KumarWaghadkar, YogeshKociok-Köhn, GabrieleKumar, AbhinavChauhan, RatnaRane, SunitGosavi, Suresh

New J. Chem. (2017) 41, 3 1327

a=14.2516(2)Å   b=18.8126(2)Å   c=18.1568(3)Å

α=90°   β=100.6942(6)°   γ=90°

C168H102Cu6N32O24

C168H102Cu6N32O24

Hossain, Sayed MuktarPrakash, VedMamidi, PrabhuduttaChattopadhyay, SomaSingh, Akhilesh Kumar

RSC Advances (2020) 10, 7 3646-3658

a=24.322(3)Å   b=24.322(3)Å   c=21.069(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C23H21NS

C23H21NS

Oswal, PreetiArora, AayushiKaushal, JollyRao, Gyandshwar KumarKumar, SushilSingh, Ajai K.Kumar, Arun

RSC Advances (2019) 9, 39 22313

a=5.3825(7)Å   b=15.3166(13)Å   c=21.472(3)Å

α=89.910(8)°   β=84.752(10)°   γ=89.905(9)°

C24H18N6O2

C24H18N6O2

Yadav, Promod KumarSingh, Alok KumarKumar, AnupKumari, NirajGulino, AntoninoMishra, LallanGupta, Tarkeshwar

RSC Advances (2014) 4, 14 7174

a=5.5110(5)Å   b=6.6322(6)Å   c=14.0532(15)Å

α=83.397(8)°   β=81.177(8)°   γ=72.154(8)°

C28H24N4O4

C28H24N4O4

Yadav, Promod KumarSingh, Alok KumarKumar, AnupKumari, NirajGulino, AntoninoMishra, LallanGupta, Tarkeshwar

RSC Advances (2014) 4, 14 7174

a=4.8327(12)Å   b=14.850(3)Å   c=17.252(3)Å

α=90.00°   β=101.434(18)°   γ=90.00°

C15H15ClFNO3

C15H15ClFNO3

Sharma, ChiranjeevSingh, Ashawani K.Joy, JyothishJemmis, Eluvathingal D.Awasthi, Satish K.

RSC Advances (2016) 6, 94 91689

a=10.3931(6)Å   b=11.4141(7)Å   c=12.5948(8)Å

α=90.00°   β=100.798(6)°   γ=90.00°

C14H15Cl2N1O4

C14H15Cl2N1O4

Sharma, ChiranjeevSingh, Ashawani K.Joy, JyothishJemmis, Eluvathingal D.Awasthi, Satish K.

RSC Advances (2016) 6, 94 91689

a=14.5283(9)Å   b=6.1794(4)Å   c=17.9542(14)Å

α=90.00°   β=101.022(7)°   γ=90.00°

C16H21NO6

C16H21NO6

Sharma, ChiranjeevSingh, Ashawani K.Joy, JyothishJemmis, Eluvathingal D.Awasthi, Satish K.

RSC Advances (2016) 6, 94 91689

a=4.5426(5)Å   b=16.585(2)Å   c=22.273(3)Å

α=90.00°   β=92.979(12)°   γ=90.00°

C15H18ClNO4

C15H18ClNO4

Sharma, ChiranjeevSingh, Ashawani K.Joy, JyothishJemmis, Eluvathingal D.Awasthi, Satish K.

RSC Advances (2016) 6, 94 91689

a=6.2728(6)Å   b=9.4396(11)Å   c=26.241(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H44CuINP3Ru

C21H44CuINP3Ru

Amrendra K. SinghBenjamin G. LevineRichard J. StaplesAaron L. Odom

Chem.Commun. (2013) 49, 10799

a=10.4473(2)Å   b=16.2159(2)Å   c=17.5870(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C21H44NP3Ru

C21H44NP3Ru

Amrendra K. SinghBenjamin G. LevineRichard J. StaplesAaron L. Odom

Chem.Commun. (2013) 49, 10799

a=13.9737(11)Å   b=11.6625(9)Å   c=17.3011(13)Å

α=90.00°   β=109.7670(10)°   γ=90.00°

C26H56N3P3Ru

C26H56N3P3Ru

Amrendra K. SinghBenjamin G. LevineRichard J. StaplesAaron L. Odom

Chem.Commun. (2013) 49, 10799

a=10.1761(14)Å   b=16.041(2)Å   c=10.2601(14)Å

α=90°   β=109.369(2)°   γ=90°