Structures by: Ilyukhin V. V.

Total: 89

Rb (Be2 F5)

Be2F5Rb

Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1961) 6, 847-858

a=7.98Å   b=4.69Å   c=6.12Å

α=89.67°   β=91°   γ=90.45°

Yb (Re O4)3 (H2 O)4

H8O16Re3Yb

Bakhareva, E.D.Varfolomeev, M.B.Ilyukhin, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1976) 2, 1135-1141

a=7.169Å   b=8.696Å   c=11.884Å

α=74.47°   β=96.54°   γ=102.32°

Ca4 (Be2.5 Al1.5) (Si9 O25.5 (O H)0.5) (O H)2

Al1.5Be2.5Ca4H2.5O28Si9

Kharitonov, Yu.A.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 87-93

a=23.07Å   b=4.96Å   c=19.43Å

α=90°   β=90°   γ=90°

La (Re O4)3 (H2 O)4

H8LaO16Re3

Mashonkin, V.P.Varfolomeev, M.B.Ilyukhin, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1248-1253

a=11.861Å   b=16.125Å   c=7.546Å

α=90°   β=90°   γ=94°

K3 Y Si3 O8 (O H)2

H2K3O10Si3Y

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 181, 591-594

a=13.536Å   b=13.17Å   c=5.867Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 (Si O4) O

O5SiY2

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Kharitonov, Yu.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1970) 15, 926-933

a=10.41Å   b=6.721Å   c=12.49Å

α=90°   β=102.65°   γ=90°

Na2 Ca3 (Si3 O10)

Ca3Na2O10Si3

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1971) 16, 76-79

a=16.38Å   b=5.16Å   c=11.74Å

α=90°   β=93°   γ=90°

Cd (Mo O4)

CdMoO4

Chichagov, A.V.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Kristallografiya (1966) 11, 686-689

a=5.17Å   b=5.17Å   c=11.19Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (I O3)

IKO3

Kalinin, V.P.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 590-593

a=7.71Å   b=7.701Å   c=7.698Å

α=109.06°   β=109.27°   γ=109.29°

K I O3 K N O3 (H I O3)2

H2I3K2NO12

Kalinin, V.R.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 1340-1342

a=7.109Å   b=10.638Å   c=15.57Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Rb Li2 (I O3)3

I3Li2O9Rb

Kalinin, V.R.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 583-585

a=8.333Å   b=11.292Å   c=11.121Å

α=90°   β=90°   γ=111.64°

K H (I O3)2

HI2KO6

Kalinin, V.R.Ilyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 318-321

a=8.138Å   b=39.361Å   c=11.5458Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 Cd Ge O4

CdGeLi2O4

Korjakina, N.S.Suvorova, N.V.Dem'yanets, L.N.Belov, N.V.Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1971) 200, 329-332

a=6.64Å   b=5.47Å   c=5.13Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y3 (Si3 O10) (O H)

HO11Si3Y3

Kornev, A.N.Maksimov, B.A.Batalieva, N.G.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 202, 1324-1327

a=10.343Å   b=7.294Å   c=11.093Å

α=90°   β=90°   γ=96.9°

Na2 Pr (Ge O4) (O H)

GeHNa2O5Pr

Kornev, A.N.Maksimov, B.A.Klientova, G.P.Ilyukhin, V.V.Belov, N.B.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 206, 1109-1111

a=9.52Å   b=7.48Å   c=6.98Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Cu (Si4 O10)

CuNa2O10Si4

Kornev, A.N.Ilyukhin, V.V.Lider, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 205, 831-833

a=6.94Å   b=7.87Å   c=9.89Å

α=102.133°   β=102.133°   γ=115.7°

Na Ca H Si O4

CaHNaO4Si

Ljutin, V.I.Kazak, V.F.Ilyukhin, V.V.Belov, H.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 205, 582-584

a=5.71Å   b=9.18Å   c=7.03Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Ni (P O4)

KNiO4P

Ljutin, V.I.Ilyukhin, V.V.Tutov, A.G.Belov, N.B.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 208, 346-349

a=8.64Å   b=9.28Å   c=4.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y4 Ge O6 ((O H).5 F.5)4

F2GeH2O8Y4

Maksimov, B.A.Kharitonov, Yu.A.Nikol'skii, Yu.V.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 87-89

a=5.618Å   b=6.276Å   c=6.885Å

α=91.45°   β=109.44°   γ=111.24°

Na2 Co Ge O4

CoGeNa2O4

Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 1070-1073

a=5.325Å   b=8.935Å   c=5.603Å

α=90°   β=90°   γ=126.59°

Li Na (Ge4 O9)

Ge4LiNaO9

Matveeva, R.G.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 213, 584-587

a=15.9Å   b=4.683Å   c=9.322Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na4 Sc2 (Si4 O13)

Na4O13Sc2Si4

Maksimov, B.A.Belov, N.V.Mel'nikov, O.K.Zhdanova, T.A.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 98-102

a=14.442Å   b=5.288Å   c=14.219Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2Ge7O16

Ca2Ge7O16

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Ivanova, L.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 110-113

a=11.34Å   b=11.34Å   c=4.64Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CaGe2O5

CaGe2O5

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 246, 1123-1126

a=5.416Å   b=5.517Å   c=6.858Å

α=104.89°   β=102.05°   γ=106.8°

Na Y Si O4

NaO4SiY

Merinov, B.V.Ilyukhin, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 248, 1108-1111

a=5.128Å   b=6.393Å   c=11.135Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na In (Se O4)2 (H2 O)6

H12InNaO14Se2

Mukhtarova, N.N.Belov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 235, 575-577

a=7.189Å   b=12.693Å   c=7.188Å

α=93.17°   β=106.83°   γ=93.13°

Na3 In (S O4)3 (H2 O)3

H6InNa3O15S3

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 602-606

a=15.72Å   b=15.72Å   c=8.772Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb In (S O4)2 (H2 O)4

H8InO12RbS2

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 600-603

a=10.645Å   b=9.277Å   c=10.739Å

α=90°   β=90°   γ=102.53°

K In (S O4)2 (H2 O)4

H8InKO12S2

Mukhtarova, N.N.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 589-593

a=10.606Å   b=9.231Å   c=10.654Å

α=90°   β=90°   γ=103.23°

(N H4) In (S O4)2 (H2 O)4

H12InNO12S2

Mukhtarova, N.N.Belov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 892-896

a=9.25Å   b=10.597Å   c=10.797Å

α=90°   β=90°   γ=102.22°

Sr (Ge O3)

GeO3Sr

Nadezhina, T.N.Ilyukhin, V.V.Pobedimskaya, E.A.Nikishina, N.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 233, 1086-1089

a=8.699Å   b=9.935Å   c=11.148Å

α=106.04°   β=89.97°   γ=102.11°

Ca5 (Ge O4)2 (O H)2

Ca5Ge2H2O10

Nevskii, N.N.Ivanova, L.I.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 243, 345-347

a=8.9345Å   b=11.592Å   c=5.2186Å

α=90°   β=90°   γ=108.66°

Ca4 (Ge3 O10) H2 O

Ca4Ge3H2O11

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.Ivanova, L.I.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 1074-1077

a=21.1895Å   b=10.577Å   c=9.2494Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm4 Ge3 O9 (O H)6

Ge3H6O15Sm4

Nikol'skii, Yu.V.Maksimov, B.A.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 233, 362-365

a=15.195Å   b=10.909Å   c=7.161Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Zr Ge O5

GeNa2O5Zr

Nosirev, N.A.Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 216, 82-85

a=14.1Å   b=13.88Å   c=5.56Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr7 Al12 O25

Al12O25Sr7

Nevskii, N.N.Ilyukhin, V.V.Glasser, L.D.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 821-824

a=17.91Å   b=17.91Å   c=7.16Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ag5 Sb S4

Ag5S4Sb

Petrunina, A.A.Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 188, 342-344

a=7.83Å   b=12.45Å   c=8.538Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na K2 Ca2 Ti (Si7 O18 (O H)) O

Ca2HK2NaO20Si7Ti

Petrunina, A.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1971) 198, 575-578

a=10.35Å   b=12.17Å   c=7.05Å

α=91°   β=99.33°   γ=92.5°

Rb Gd (S O4)2 (H2 O)

GdH2O9RbS2

Sarukhanyan, N.L.Iskhakova, L.D.Ilyukhin, V.V.Trunov, V.K.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 981-987

a=10.265Å   b=8.37Å   c=10.443Å

α=90°   β=119.49°   γ=90°

Rb Ho (S O4)2 (H2 O)

H2HoO9RbS2

Sarukhanyan, N.L.Iskhakova, L.D.Trunov, V.K.Ilyukhin, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 981-987

a=10.21Å   b=8.298Å   c=10.404Å

α=90°   β=119.63°   γ=90°

Rb Yb (S O4)2 (H2 O)

H2O9RbS2Yb

Sarukhanyan, N.L.Ilyukhin, V.V.Iskhakova, L.D.Trunov, V.K.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1984) 10, 981-987

a=10.124Å   b=8.255Å   c=10.333Å

α=90°   β=119.82°   γ=90°

Na2 Ce4 Ti2 (Si O4)2 O6 (O H)2 (H2 O)8

Ce4H18Na2O24Si2Ti2

Shumyatskaya, N.G.Voronkov, A.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 185, 1289-1292

a=7.57Å   b=13.98Å   c=5.03Å

α=101.5°   β=70.417°   γ=101.5°

Na8 (Al6 Ge6 O24) (C O3) (H2 O)2.48

CH4.96Al6Ge6Na8O29.48

Sokolov, Yu.A.Ilyukhin, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 585-588

a=12.913Å   b=12.913Å   c=10.493Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na4 Zr2 (Si O4)3

Na4O12Si3Zr2

Sizova, R.G.Blinov, V.A.Belov, N.V.Voronkov, A.A.Ilyukhin, V.V.

Kristallografiya (1981) 26, 293-300

a=9.106Å   b=9.106Å   c=9.106Å

α=60.6°   β=60.6°   γ=60.6°

Na4 Zr2 (Ge O4)3

Ge3Na4O12Zr2

Sizova, R.G.Blinov, V.A.Kuznetsov, V.A.Ilyukhin, V.V.Voronkov, A.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 855-857

a=9.429Å   b=9.429Å   c=22.529Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na4 Zr2 (Si O4)3

Na4O12Si3Zr2

Sizova, R.G.Voronkov, A.A.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.Shumyatskaya, N.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 205, 90-92

a=9.1Å   b=9.1Å   c=22.07Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C (N H2)3 I O3

CH6IN3O3

Sorokina, N.I.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 236, 1361-1363

a=7.374Å   b=10.281Å   c=15.763Å

α=90°   β=90°   γ=96.12°

(N H4)2 (Ga F5 (H2 O))

F5GaH10N2O

Soldatov, E.N.Tananaev, I.V.Vorotilina, T.B.Ilyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.Drozdov, Yu.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 357-359

a=10.33Å   b=8.054Å   c=7.908Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na8 (Al6 Ge6 O24) (C O3) (H2 O)1.64

CH3.28Al6Ge6Na8O28.64

Sokolov, Yu.A.Maksimov, B.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 243, 113-115

a=12.869Å   b=12.869Å   c=10.45Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rb I O3 (H I O3)2

H2I3O9Rb

Soldatov, E.A.Kuz'min, E.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 252, 615-618

a=8.25Å   b=8.238Å   c=8.21Å

α=108.55°   β=120.16°   γ=94.49°

Na I O3

INaO3

Sorokina, N.I.Ilyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 249, 613-616

a=6.3959Å   b=5.7475Å   c=8.1286Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mg (I O3)2 (H2 O)4

H8I2MgO10

Sorokina, N.I.Vinogradov, E.E.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 106-109

a=8.321Å   b=8.501Å   c=6.636Å

α=90°   β=90°   γ=100.36°

Al (I O3)3 (H2 O)8

AlH16I3O17

Sorokina, N.I.Ilyukhin, V.V.Kalinin, V.R.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 360-363

a=7.473Å   b=8.392Å   c=13.574Å

α=89.93°   β=87.62°   γ=63.58°

Ca3 Cl2 (Si O4)

Ca3Cl2O4Si

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 193, 1048-1051

a=9.79Å   b=6.76Å   c=10.96Å

α=90°   β=105.4°   γ=90°

Na2 Zr (Si O4) O

Na2O5SiZr

Treushnikov, E.N.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 190, 334-337

a=13.92Å   b=5.46Å   c=13.7Å

α=90°   β=120°   γ=90°

K (H (I O3)2)

HI2KO6

Treushnikov, E.N.Loshmanov, A.A.Kalinin, V.R.Fukin, L.E.Yamzin, I.I.Ilyukhin, V.V.Dudarev, V.Ya.Solov'ev, S.P.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 263-267

a=10.583Å   b=8.626Å   c=7.747Å

α=90°   β=90°   γ=112.19°

Na2 (Ti O) (Ge O4)

GeNa2O5Ti

Verkhovinskii, V.Ya.Kuz'min, E.A.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 190, 91-93

a=6.67Å   b=6.67Å   c=5.56Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In2 Ge2 O7

Ge2In2O7

Vavilin, V.I.Ilyukhin, V.V.Soldatov, E.A.Kuz'min, E.A.Gladkih, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 213, 837-839

a=6.59Å   b=4.91Å   c=8.72Å

α=90°   β=90°   γ=102°

Zr (P O3)4

O12P4Zr

Gorbunova, Yu.E.Ilyukhin, V.V.Lavrov, A.V.Kuznetsova, V.G.Linde, S.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 628-631

a=20.504Å   b=9.758Å   c=8.49Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 (Be F4)

BeF4Na2

Guseinov, G.G.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1965) 163, 94-96

a=10.181Å   b=5.61Å   c=4.447Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CALCIUM STRONTIUM SILICATE

CaO4SiSr

Il'inets, A. M.Nevskii, N. N.Ilyukhin, V. V.Bikbau, M. Y.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1982) 267, 641-644

a=20.871(2)Å   b=9.496(1)Å   c=5.600(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CALCIUM STRONTIUM SILICATE

CaO4SiSr

Il'inets, A. M.Nevskii, N. N.Ilyukhin, V. V.Bikbau, M. Y.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1982) 267, 641-644

a=20.871(2)Å   b=9.496(1)Å   c=5.600(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs In (Se O4)2 (H2 O)2

CsH4InO10Se2

Saf'yanov, Yu.N.Kuz'min, E.A.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1975) 224, 335-337

a=9.439Å   b=7.159Å   c=14.84Å

α=90°   β=90°   γ=105.03°

CdGeO3

CdGeO3

Kornev, A.N.Dem'yanets, L.N.Ilyukhin, V.V.Maksimov, B.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1972) 17, 289-291

a=10.6Å   b=5.36Å   c=9.73Å

α=90°   β=90°   γ=104°

Ca11.76 ((Si0.75 Al0.25)4.44 O19.82) Cl1.05

Al1.11Ca11.76Cl1.05O19.82Si3.33

Ilyukhin, V.V.Nevskii, N.N.Howie, R.A.Bickbau, M.J.

Nature (London) (1977) 269, 397-398

a=10.4714Å   b=10.4714Å   c=8.6171Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy (Re O4)3 (H2 O)4

DyH8O16Re3

Mashonkin, V.P.Ilyukhin, V.V.Varfolomeev, M.B.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1014-1019

a=14.61Å   b=8.35Å   c=11.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((N H2 C O N H2)6 Cr) (Co (N H3)2 (N O2)4)3 (H2 O)3

C6H24Co3CrN30O33

Bondar, V.I.Belov, N.V.Kurkutova, E.N.Ilyukhin, V.V.Rau, V.G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 244, 358-361

a=24.78Å   b=24.78Å   c=13.195Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Zr (Si3 O9)

K2O9Si3Zr

Blinov, V.A.Shumyatskaya, N.G.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.Voronkov, A.A.

Kristallografiya (1977) 22, 59-65

a=6.926Å   b=6.926Å   c=10.177Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca0.67 Cd0.33 (C O3)

CCa0.67Cd0.33O3

Borodin, V.L.Lyutin, V.I.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 1099-1101

a=4.968Å   b=4.968Å   c=16.826Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca5 (Si O4)2 (O H)2

Ca5H2O10Si2

Ganiev, R.M.Kharitonov, Yu.A.Ilyukhin, V.V.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 188, 1281-1283

a=11.42Å   b=5.05Å   c=8.93Å

α=90°   β=109.3°   γ=90°

N H4 In (Se O4)2 (H2 O)4

H12InNO12Se2

Soldatov, E.A.Ilyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1979) 20, 1081-1085

a=10.728Å   b=9.434Å   c=11.086Å

α=90°   β=90°   γ=101.58°

Barylite

BaBe2O7Si2

Abrashev, K. K.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1965) 9, 691-699

a=9.79Å   b=11.01Å   c=4.63Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thoreaulite

O6SnTa2

Maksimova, N. V.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1975) 20, 528-529

a=17.11299Å   b=4.872Å   c=5.548Å

α=90°   β=90.59°   γ=90°

Kostylevite

H2K2O10Si3Zr

Ilyukhin, V. V.Khomyakov, A. P.Shumyatskaya, N. G.Voronkov, A. A.Nevskii, N. N.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1981) 26, 118-120

a=6.565Å   b=13.171Å   c=11.727Å

α=90°   β=90°   γ=105.26°

Rustumite

Ca10Cl2H2O20Si5

Nevskii, N. N.Ilyukhin, V. V.Khaui, R. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1979) 24, 812-814

a=7.62Å   b=18.54999Å   c=15.51Å

α=90°   β=104.3°   γ=90°

Lovozerite

H0.5Na2.5O18.5Si6Zr

Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1960) 5, 186-198

a=10.48Å   b=10.2Å   c=7.33Å

α=90°   β=92.5°   γ=90°

Innelite

Ba4Ca0.16Fe0.2Mg0.27Na2.33O26S2Si4Ti3

Chernov, A. N.Ilyukhin, V. V.Maksimov, B. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1971) 16, 65-69

a=14.76Å   b=7.14Å   c=5.38Å

α=90°   β=95°   γ=99°

Djerfisherite

ClCu6Fe18K6NaS26

Dmitrieva, M. T.Ilyukhin, V. V.Bokii, G. B.

Soviet Physics Crystallography (1979) 24, 683-685

a=10.465Å   b=10.465Å   c=10.465Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Reinhardbraunsite

Ca5H2O10Si2

Kuznetsova, T. P.Nevskii, N. N.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1980) 25, 91-92

a=8.9207Å   b=11.4481Å   c=5.0759Å

α=90°   β=90°   γ=108.32°

Khibinskite

K2O7Si2Zr

Chernov, A. N.Maksimov, B. A.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1971) 15, 711-713

a=9.54Å   b=14.26Å   c=5.60Å

α=90°   β=90°   γ=116.517°

Thalenite-(Y)

Al0.15Fe0.15HO11Si2.85Y2.85

Kornev, A. N.Batalieva, N. G.Maksimov, B. A.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1972) 17, 88-90

a=10.343Å   b=7.294Å   c=11.093Å

α=90°   β=90°   γ=96.917°

Sorensenite

Be2H4Na4O20Si6Sn

Maksimova, N. V.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1974) 18, 681-682

a=20.78Å   b=7.45Å   c=12.05Å

α=90°   β=117.1°   γ=90°

Tundrite-(Ce)

C2Ce2Na2O12SiTi

Shumyatskaya, N. G.Voronkov, A. A.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1976) 21, 399-405

a=7.560Å   b=13.957Å   c=5.040Å

α=101.12°   β=70.87°   γ=100.02°

Dellaite

Ca6H2O13Si3

Ganiev, R. M.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 190, 831-834

a=6.85Å   b=6.95Å   c=12.9Å

α=90.75°   β=97.33°   γ=98.25°

Kazakovite

MnNa6O18Si6Ti

Voronkov, A. A.Pudovkina, Z. V.Blinov, V. A.Ilyukhin, V. V.Pyatenko, Y. A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 245, 106-109

a=7.310Å   b=7.310Å   c=7.310Å

α=88.11°   β=88.11°   γ=88.11°

Gorgeyite

Ca5H2K2O25S6

Mukhtarova, N. N.Kalinin, V. R.Rastsvetaeva, R. K.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 252, 102-105

a=17.519Å   b=18.252Å   c=6.840Å

α=90°   β=90°   γ=113.33°

Imandrite

Ca1.5FeNa6O18Si6

Chernitsova, N. M.Pudovkina, Z. V.Voronkov, A. A.Ilyukhin, V. V.Pyatenko, Y. A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 252, 618-621

a=10.331Å   b=10.546Å   c=7.426Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hilairite

H12Na3.634O24Si6Zr2

Ilyushin, G. D.Voronkov, A. A.Nevskii, N. N.Ilyukhin, V. V.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 1118-1120

a=10.556Å   b=10.556Å   c=15.855Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Catapleiite

H4Na2O11Si3Zr

Ilyushin, G. D.Voronkov, A. A.Ilyukhin, V. V.Nevskii, N. N.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 260, 623-627

a=23.917Å   b=20.148Å   c=7.432Å

α=90°   β=90°   γ=147.46°