Crystal Structure of Ca4 (Be2.5 Al1.5) (Si9 O25.5 (O H)0.5) (O H)2

Id1541778
Chemical nameCa4 (Be2.5 Al1.5) (Si9 O25.5 (O H)0.5) (O H)2
a (Å)23.07
b (Å)4.96
c (Å)19.43
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)2223.320
Space groupC m c m
Publication: Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1971) 12, 87-93