Structures by: Bokii G. B.

Total: 13

(Ru (N H3)4 (N O) (O H)) Cl2

Cl2H13N5O2Ru

Bokii, G.B.Parpiev, N.A.

Kristallografiya (1957) 2, 691-693

a=11.48Å   b=7.44Å   c=10.75Å

α=90°   β=101.25°   γ=90°

Ammonium hexachloroiridate(IV)

Cl6H8IrN2

Bokii, G BUssikov, P I

Doklady Akademii Nauk SSSR (1940) 26, 782-784

a=9.87Å   b=9.87Å   c=9.87Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag Ag6 O4 (O2)2 N O3

Ag7NO6

Smirnova, N.N.Bokii, G.B.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1953) 91, 821-823

a=9.87Å   b=9.87Å   c=9.87Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N H4)2 (Ru N O Cl4 (O H)) (H Cl) H2 O

Cl5H12N3O3Ru

Khodashova, T.S.Bokii, G.B.Porai-Koshits, M.A.Sergienko, V.S.Parpiev, N.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 1105-1109

a=11.26Å   b=15.74Å   c=6.76Å

α=90°   β=90°   γ=104°

K (Pt (N H3) Br3) (H2 O)

Br3H5KNOPt

Kukina, G.A.Bokii, G.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1965) 6, 233-243

a=21.524Å   b=8.345Å   c=14.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (Pt N H3 Cl3) (H2 O)

Cl3H5KNOPt

Kukina, G.A.Bokii, G.B.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1965) 6, 233-243

a=21.048Å   b=8.123Å   c=13.55Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Pt (N H3)4 Cl2) Cl2

Cl4H12N4Pt

Bokii, G.B.Porai-Koshits, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1949) 64, 337-339

a=7.44Å   b=7.44Å   c=7.98Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 (Pt (N O2)4 Cl2)

Cl2K2N4O8Pt

Bokii, G.B.Guilinskaja, E.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1953) 88, 975-978

a=9.42Å   b=9.47Å   c=7.4Å

α=90°   β=118.68°   γ=90°

In F3 (H2 O)3

F3H6InO3

Bokii, G.B.Khodashova, T.S.

Kristallografiya (1956) 1, 197-204

a=7.94Å   b=7.94Å   c=4.21Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ni As S

AsNiS

Bokii, G.B.Tsinober, L.I.

Trudy Instituta Kristallografii, Akademiya Nauk SSSR (1954) 9, 239-250

a=5.681Å   b=5.681Å   c=5.681Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ca (S O4)2 (H2 O)

CaH2K2O9S2

Bokii, G.B.Pal'chik, N.A.Antipin, M.Yu.

Trudy Instituta Geologii I Geofiziki, Akademiya Nauk SSSR, Sibirskoe Otdelenie (1978) 385, 3-7

a=6.225Å   b=7.127Å   c=9.727Å

α=90°   β=104.153°   γ=90°

Djerfisherite

ClCu6Fe18K6NaS26

Dmitrieva, M. T.Ilyukhin, V. V.Bokii, G. B.

Soviet Physics Crystallography (1979) 24, 683-685

a=10.465Å   b=10.465Å   c=10.465Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chkalovite

BeNa2O6Si2

Pyatenko, Y. A.Bokii, G. B.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1956) 108, 1077-1080

a=21.1Å   b=21.1Å   c=6.87Å

α=90°   β=90°   γ=90°