Crystal Structure of (N H4)2 (Ru N O Cl4 (O H)) (H Cl) H2 O

Id1530158
Chemical name(N H4)2 (Ru N O Cl4 (O H)) (H Cl) H2 O
a (Å)11.26
b (Å)15.74
c (Å)6.76
α (°)90
β (°)90
γ (°)104
V (Å3)1162.503
Space groupP 1 1 21/b
Publication: Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1972) 13, 1105-1109