Crystal Structure of Diethyl 3-amino-6-methyl-4-[(<i>E</i>)-2-phenylethenyl]thieno[2,3-<i>b</i>]pyridine-2,5-dicarboxylate

Id1542541
Chemical nameDiethyl 3-amino-6-methyl-4-[(<i>E</i>)-2-phenylethenyl]thieno[2,3-<i>b</i>]pyridine-2,5-dicarboxylate
a (Å)5.6473(2)
b (Å)26.7798(9)
c (Å)13.3219(4)
α (°)90
β (°)99.743(2)
γ (°)90
V (Å3)1985.66(11)
Space groupP 1 21/n 1
Temperature (K)150(2)
Rint0.0372