Crystal Structure of Tramadolium 2-chlorobenzoate

Id1542461
Common nameTramadolium 2-chlorobenzoate
Chemical name[2-Hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexylmethyl]dimethylammonium 2-chlorobenzoate
a (Å)9.205(6)
b (Å)9.688(7)
c (Å)12.943(9)
α (°)104.871(11)
β (°)91.465(7)
γ (°)100.983(12)
V (Å3)1091.8(13)
Space groupP -1
Temperature (K)293.15
Rint0.0471