Crystal Structure of Na15Pb4

Id1539540
a (Å)13.29
b (Å)13.29
c (Å)13.29
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)2347.334
Space groupI -4 3 d
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1936) 34, 238-254