Crystal Structure of NdP

Id1538156
a (Å)5.838
b (Å)5.838
c (Å)5.838
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)198.972
Space groupF m -3 m
Publication: Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Fisiche, Matematiche e Naturali, Rendiconti (1937) 25, 638-644