Crystal Structure of IrO2

Id1538153
a (Å)4.499
b (Å)4.499
c (Å)3.146
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)63.678
Space groupP 42/m n m
Publication: Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 1: Matematisk-Naturvidenskapelig Klasse (1926) 1926, 1-117