Crystal Structure of Mn2P

Id1537680
a (Å)6.082
b (Å)6.082
c (Å)3.457
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)110.745
Space groupP 3 2 1
Publication: Zeitschrift fuer Physikalische Chemie, Abteilung B: Chemie der Elementarprozesse, Aufbau der Materie (1937) 38, 356-358