Crystal Structure of Li.30 Zn.4 Fe2.30 O4

Id1533490
Chemical nameLi.30 Zn.4 Fe2.30 O4
a (Å)8.318
b (Å)8.318
c (Å)8.318
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
V (Å3)575.515
Space groupF d -3 m :1
Publication: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Moskva. ser.: Fizika (1977) 1977, 111-116