Crystal Structure of Lu5 Ni19 B6

Id1511622
Chemical nameLu5 Ni19 B6
a (Å)4.943
b (Å)4.943
c (Å)17.161
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)363.124
Space groupP 6/m m m
Publication: Dopovidi Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Seriya B: Geol., Khim., Biol. Nauki (1985) 7, 36-39