Crystal Structure of Ba (B P O5)

Id1511444
Chemical nameBa (B P O5)
a (Å)7.1329
b (Å)7.1329
c (Å)7.0368
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)310.055
Space groupP 32 2 1
Publication: Rengong Jingti Xuebao (2003) 32, 281-285