Crystal Structure of Y B2

Id1510854
Chemical nameY B2
a (Å)3.29
b (Å)3.29
c (Å)3.835
α (°)90
β (°)90
γ (°)120
V (Å3)35.949
Space groupP 6/m m m
Publication: Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1970) 6, 1035-1036