Crystal Structure of 6-(1-hydroxy-1-methyl-ethyl)-3,3-dimethyl- 7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid

Id1503924
Common name6-(1-hydroxy-1-methyl-ethyl)-3,3-dimethyl- 7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
a (Å)6.7893(2)
b (Å)10.4280(2)
c (Å)23.6690(5)
α (°)90.00
β (°)90.00
γ (°)90.00
V (Å3)1675.74(7)
Space groupP 21 21 21
Temperature (K)100(2)
Rint0.0234