Crystal Structure of 2-{(E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]vinyl}-3-methyl-6-nitrobenzothiazol-3-ium hexafluorophosphate

Id1502738
Chemical name2-{(E)-2-[4-(dimethylamino)phenyl]vinyl}-3-methyl-6-nitrobenzothiazol-3-ium hexafluorophosphate
a (Å)9.4565(2)
b (Å)11.8283(3)
c (Å)11.8421(3)
α (°)73.341(2)
β (°)67.1790(10)
γ (°)76.8330(10)
V (Å3)1159.42(5)
Space groupP -1
Temperature (K)100(2)
Rint0.0334