Crystal Structure of C10H16N2O4

Id1100583
a (Å)5.968(1)
b (Å)8.448(1)
c (Å)21.719(1)
α (°)90
β (°)90
γ (°)90
Space groupP 21 21 21
Publication: Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1: Organic and Bio-Organic Chemistry (1972-1999) (1998) 22 3717-3724