Crystal Structure of Sodium dimolybdo(V)molybdotriphosphate(V)

Id1001730
Chemical nameSodium dimolybdo(V)molybdotriphosphate(V)
a (Å)6.4023(6)
b (Å)7.6097(10)
c (Å)12.7395(14)
α (°)80.031(11)
β (°)79.039(9)
γ (°)83.517(11)
V (Å3)598.1
Space groupP -1
Publication: Journal of Solid State Chemistry (1991) 95, 168-175