Structures by: Zubkova N. V.

Total: 76

(Ce0.683 Mg0.167) (P O4)

Ce0.683Mg0.167O4P

Zubkova, N.V.Kabalov, Yu.K.Orlova, A.I.Kitaev, D.V.Kurazhkovskaya, V.S.

Kristallografiya (2003) 48, 445-449

a=6.794Å   b=7.02Å   c=6.468Å

α=90°   β=103.46°   γ=90°

(Ce0.7 Ca0.167) (P O4)

Ca0.167Ce0.7O4P

Zubkova, N.V.Kabalov, Yu.K.Kurazhkovskaya, V.S.Kitaev, D.V.Orlova, A.I.

Kristallografiya (2003) 48, 445-449

a=6.786Å   b=7.01Å   c=6.462Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Na Mn Ba2 Ce2 (Ti O)2 (Si4 O12)2 F0.7 (O H)0.3 (H2 O)0.7

Ba2Ce2F0.7H1.7MnNaO27Si8Ti2

Zubkova, N.V.Pekov, I.V.Pushcharovskii, D.Yu.Giester, G.Tillmanns, E.Krotova, O.D.

Kristallografiya (2004) 49, 1061-1065

a=22.301Å   b=10.514Å   c=9.669Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd0.17 Ce0.68 (P0.99 O4)

Cd0.17Ce0.68O4P0.99

Orlova, A.I.Kulikov, I.A.Spiridonova, M.L.Kasantsev, G.N.Orlova, M.P.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.Zubkova, N.V.Samoilov, S.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1442-1449

a=6.7909Å   b=7.0163Å   c=6.4662Å

α=90°   β=103.49°   γ=90°

Cs4.34 Na1.90 (Ti (Ti0.80 Nb0.18)4 Si12 O34 (O H)5) (H2 O)5.37

Cs4.34H15.74Na1.9Nb0.72O44.37Si12Ti4.2

Zubkova, N.V.Giester, G.Pushcharovsky, D.Yu.Pekov, I.V.Tillmanns, E.Chukanov, N.V.Turchkova, A.G.

Kristallografiya (2005) 50, 411-417

a=23.189Å   b=7.2489Å   c=6.9376Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4.75 Na1.82 (Ti (Ti0.79 Nb0.20)4 Si12 O34 (O H)5.2) (H2 O)10.62

H26.44K4.75Na1.82Nb0.8O49.82Si12Ti4.16

Zubkova, N.V.Tillmanns, E.Pushcharovsky, D.Yu.Pekov, I.V.Turchkova, A.G.Giester, G.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2005) 50, 411-417

a=23.262Å   b=7.247Å   c=6.966Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sb (Nb0.67 Ta0.33) O4

Nb0.67O4SbTa0.33

Zubkova, N.V.Tillmanns, E.Pushcharovskii, D.Yu.Giester, G.Smolin, A.S.Kashaev, A.A.Peretyazhko, I.S.Brandstaetter, F.Sapozhnikov, A.N.Hammer, V.

Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. Monatshefte (Band=Jahr) (1950-) (2002) 2002, 145-159

a=5.557Å   b=4.932Å   c=11.808Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na1.72 Zr (Si4 O11)

Na1.72O11Si4Zr

Gobechiya, E.R.Ferraris, G.Pekov, I.V.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gula, A.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 808-812

a=11.063Å   b=10.15Å   c=8.6Å

α=90°   β=100.3°   γ=90°

Ca (B5 O8 (O H)) (H2 O)

B5CaH3O10

Yamnova, N.A.Danian, Y.Zubkova, N.V.Dimitrova, O.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.Kantor, A.P.Ming Xiong

Kristallografiya (2003) 48, 608-613

a=6.5303Å   b=19.613Å   c=6.5303Å

α=90°   β=119.207°   γ=90°

(Ca0.91 Sb0.27 Fe0.19 Al0.10 Na0.10 Mn0.06) (Sb1.28 Ti0.72) O6 (O H)

Al0.1Ca0.91Fe0.19HMn0.06Na0.1O7Sb1.55Ti0.72

Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Atencio, D.Arakcheeva, A.V.Matioli, P.A.

Journal of Alloys Compd. (2000) 296, 75-79

a=10.311Å   b=10.311Å   c=10.311Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Y2 (Si O4) (C O3)

CO7SiY2

Pushcharovskii, D.Yu.Zubkova, N.V.Arakcheeva, A.V.Voloshin, A.V.Lubman, G.U.

Kristallografiya (1999) 44, 458-464

a=6.574Å   b=6.649Å   c=6.465Å

α=116.38°   β=92.58°   γ=95.35°

(Na1.4 K0.2) Ba2 (Ti2.66 Fe0.34) Si4 O14 (O1.26 (O H)2.74) (H2 O)1.92

Ba2Fe0.34H6.58K0.2Na1.4O19.92Si4Ti2.66

Ferraris, G.Ivaldi, G.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Pekov, I.V.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 1307-1316

a=5.327Å   b=6.856Å   c=21.51Å

α=90°   β=93.8°   γ=90°

(Na0.475 Ca0.118 Ce0.19 La0.08 Nd0.04 Th0.01 Sr0.05 Pr0.01 Eu0.0075 Sm0.01) (Ti0.865 Nb0.135) O3

Ca0.118Ce0.19Eu0.0075La0.08Na0.475Nb0.135Nd0.04O3Pr0.01Sm0.01Sr0.05Th0.01Ti0.865

Zubkova, N.V.Arakcheeva, A.V.Pushcharovskii, D.Yu.Semenov, E.I.Atencio, D.

Kristallografiya (2000) 45, 242-246

a=7.767Å   b=7.767Å   c=7.767Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na1.93 Zr Si2 O6.93 (O H)0.07

H0.07Na1.93O7Si2Zr

Pekov, I.V.Kolitsch, U.Zubkova, N.V.Pushcharovsky, D.Yu.Tillmanns, E.

Kristallografiya (2007) 52, 1100-1105

a=6.617Å   b=8.813Å   c=5.426Å

α=87.26°   β=85.68°   γ=71.45°

Hibbingite

ClFe2H3O3

Natalia V. ZubkovaIgor V. PekovEvgeny V. SeredaVasiliy O. YapaskurtDmitry Yu. Pushcharovsky

Zeitschrift fur Kristallographie (2019) 234, 379-382

a=6.3373(2)Å   b=6.9892(2)Å   c=9.3457(3)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.79Ca0.27Na3.7O15.207Si3.21

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite

H5.38Na1.581O17.69Rb0.2Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=7.1280Å   b=14.644Å   c=14.642Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Stronadelphite

Ca0.2FO12P3Sr4.8

Pekov, I. V.Britvin, S. N.Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Pasero, M.Merlino, S.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 869-874

a=9.845Å   b=9.845Å   c=7.383Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Langbanshyttanite

As2H16MgMn2O18Pb2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Johsson, E.Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Belakovskiy, D. I.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2011) 23, 675-681

a=5.0528Å   b=5.7671Å   c=14.617Å

α=85.656°   β=82.029°   γ=88.728°

Fluorbritholite-(Y)

Ca1.52Ce0.35Dy0.15Er0.15FGd0.12La0.06Mn0.03Nd0.33O12Pr0.06Si3Sm0.12Y1.96Yb0.18

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Husdal, T. A.Zadov, A. E.Pushcharovsky, D. Y.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen (2011) 188, 191-197

a=9.4437Å   b=9.4437Å   c=6.8169Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite

H6Na2O18Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=7.1312Å   b=14.6853Å   c=14.6349Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cancrinite

C0.85H1.998Al2.82Ca0.51Na3.49O15.549Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.627Å   b=12.627Å   c=5.136Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carlgieseckeite-(Nd)

Ba0.06Ca4.2Ce0.82F1.88Gd0.04La0.1Na2.36Nd1.14O24P5.88Pr0.2Si0.12Sm0.22Sr0.9

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Husdal, T. A.Kononkova, N. N.Agakhanov, A. A.Zadov, A. E.Pushcharovsky, D. Y.

The Canadian Mineralogist (2012) 50, 571-580

a=9.4553Å   b=9.4553Å   c=6.9825Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Rb)

H6Na0.39O18.69Rb3.61Si6Zr2

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=10.477Å   b=10.477Å   c=15.377Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Sr)

H6O10.65Si3Sr1.015Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=20.964Å   b=20.964Å   c=7.836Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Ca)

Ca0.826H6O12Si3Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=10.456Å   b=10.456Å   c=7.995Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Ba)

Ba0.958H4.845O12Si3Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=20.976Å   b=20.976Å   c=7.857Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Pb)

H6Na0.179O11.85Pb0.821Si3Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=10.477Å   b=10.477Å   c=7.994Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Balliranoite

C0.45Al3Ca1.246ClK0.366Na2.388O13.95S0.15Si3

Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Olysych, L. V.Bonaccorsi, E.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 113-119

a=12.695Å   b=12.695Å   c=5.325Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Armstrongite

Ca0.91H6Na0.09O18Si6Ti0.01Y0.03Zr0.96

Kabalov, Y. K.Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Schneider, J.Sapozhnikov, A. N.

Zeitschrift fur Kristallographie (2000) 215, 757-761

a=14.018Å   b=14.133Å   c=7.840Å

α=90°   β=109.40°   γ=90°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.7Ca0.21Na3.73O15.207Si3.3

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.607Å   b=12.607Å   c=5.111Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Podlesnoite

C2BaCa2F2O6

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Rabadanov, M. K.

Zeitschrift fur Kristallographie (2007) 222, 474-476

a=12.501Å   b=5.846Å   c=9.443Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chesnokovite

H18Na2O12Si

Pekova, I. V.Chukanov, N. V.Zadov, A. E.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D Yu

Geology of Ore Deposits (2007) 49, 727-738

a=11.7119Å   b=19.973Å   c=11.5652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Megacyclite

H46KNa8O46Si9

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Listsin, D. V.Rabadanov, M. K.Pushcharovsky, D. Y.

New Data on Minerals. Moscow (2007) 42, 81-92

a=24.8219Å   b=11.9236Å   c=14.8765Å

α=90°   β=94.486°   γ=90°

Niveolanite

CH2.92BeCa0.09Na0.9O5

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Agakhanov, A. A.Belakovskiy, D. I.Horvath, L.Filinchuk, Y. E.Gobechiya, E. R.Pushcharovsky, D. Y.Rabadanov, M. K.

The Canadian Mineralogist (2008) 46, 1343-1354

a=13.1304Å   b=13.1304Å   c=5.4189Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Shlykovite

CaH7KO13Si4

Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Gobechiya, E. R.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 547-555

a=6.4897Å   b=6.9969Å   c=26.714Å

α=90°   β=94.597°   γ=90°

Cancrinite

C0.722H1.998Al2.67Ca0.09Na3.91O15.165Si3.33

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.606Å   b=12.606Å   c=5.118Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Parakeldyshite

H0.066Na1.934O7Si2Zr

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Kolitsch, U.Tillmanns, E.

Crystallography Reports (2007) 52, 1066-1071

a=6.617Å   b=8.813Å   c=5.426Å

α=87.26°   β=85.68°   γ=71.75°

Holtite

Al6.12As0.1BO16.86Sb1.14Si1.3Ta0.3

Zubkova, N. V.Pushcharovskii, D. Y.Kabalov, Y. K.Kazantsev, S. S.Voloshin, A. V.

Crystallography Reports (2006) 51, 16-22

a=4.6893Å   b=11.881Å   c=20.394Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cancrinite

C0.721H1.998Al2.76Ca0.45Na3.31O15.162Si3.24

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.767H1.998Al2.82Ca0.6Na3.155O15.3Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.625Å   b=12.625Å   c=5.122Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pseudolyonsite

Cu2.64Mo0.04O8V1.94Zn0.36

Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Boldyreva, M. M.Pushcharovsky, D. Y.Nekrasov, A. N.

European Journal of Mineralogy (2011) 23, 475-481

a=6.2695Å   b=8.0195Å   c=6.3620Å

α=90°   β=111.96°   γ=90°

Murunskite

Cu1.48Fe0.54K0.737S2

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Lisitsyn, D. V.Pushcharovsky, D. Y.

Doklady Earth Sciences (2009) 424, 139-141

a=3.8460Å   b=3.8460Å   c=13.308Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Holtite

Al6.24As0.13BH0.52O17.499Sb0.343Si2.499Ta0.248

Kazantsev, S. S.Zubkova, N. V.Voloshin, A. V.

Crystallography Reports (2006) 51, 412-413

a=4.695Å   b=11.906Å   c=20.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Elpidite-Rb

H1.816Na0.06O15.908Rb1.769Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=14.2999Å   b=14.4408Å   c=14.7690Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mountainite

Ca2H2.44KNa2O26Si8

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Chukanov, N. V.

Zeitschrift fur Kristallographie (2009) 224, 389-396

a=13.704Å   b=6.5760Å   c=13.751Å

α=90°   β=105.752°   γ=90°

Yegorovite

H18Na4O19Si4

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Pushcharovskii, D. Y.Kazantsev, S. S.

Doklady Earth Sciences (2009) 427, 814-818

a=9.8744Å   b=12.3981Å   c=14.8973Å

α=90°   β=104.675°   γ=90°

Holtite

Al6.454As0.21BHO17.64Sb0.36Si2.43Ta0.258

Kazantsev, S. S.Pushcharovsky, D. Y.Pasero, M.Merlino, S.Zubkova, N. V.Kabalov, Y. K.Voloshin, A. V.

Crystallography Reports (2005) 50, 42-47

a=4.695Å   b=11.906Å   c=20.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bario-olgite

Ba0.94Ca0.04Ce0.18K0.06Na2.12O8P2Sr0.66

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Kulikova, I. M.Zubkova, N. V.Krotova, O. D.Sorokina, N. I.Pushcharovsky, D. Y.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 133, 41-49

a=5.541Å   b=5.541Å   c=7.020Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cupromolybdite

Cu3Mo1.94O9S0.06

Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Polekhovsky, Y. S.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 749-757

a=7.6638Å   b=6.8670Å   c=14.5554Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Seidozerite

Ca0.55F2Mn0.85Na3.2O16Si4Ti1.15Zr1.85

Pushcharovskii D YuPasero, M.Merlino, S.Vladykin, N. V.Zubkova, N. V.Gobechiya, E. R.

Crystallography Reports (2002) 47, 196-200

a=5.627Å   b=7.134Å   c=18.590Å

α=90°   β=102.68°   γ=90°

Calciohilairite

Ca0.333H4Na0.333O11Si3Zr

Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Pasero, M.Gobechiya, E. R.Merlino, S.Zubkova, N. V.

Crystallography Reports (2002) 47, 748-752

a=10.498Å   b=10.498Å   c=7.975Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zdenekite

As4ClCu5H10NaO21Pb

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Sarp, H.Teat, S. J.MacLean, E. J.

Crystallography Reports (2003) 48, 939-943

a=10.023Å   b=19.55Å   c=10.023Å

α=90°   β=90.02°   γ=90°

Byelorussite-(Ce)

Ba1.9Ce2F0.7Fe0.16H2.3K0.05Mg0.05Mn0.52Na0.95O27.3Si8Sr0.1Ti2Zn0.27

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Giester, G.Tillmanns, E.Pekov, I. V.Krotova, O. D.

Crystallography Reports (2004) 49, 964-968

a=22.301Å   b=10.514Å   c=9.669Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Fluorcalciobritholite

Ca3.006Ce0.931FLa0.542Nd0.261O12P1.05Pr0.079Si1.95Y0.179

Pekov, I. V.Pasero, M.Yaskovskaya, A. N.Chukanov, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Merlino, S.Zubkova, N. V.Kononkova, N. N.Men'shikov, Y. P.Zadov, A. E.

European Journal of Mineralogy (2007) 19, 95-103

a=9.580Å   b=9.580Å   c=6.985Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cryptophyllite

CaH10K2O15Si4

Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Gobechiya, E. R.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 547-555

a=6.4934Å   b=6.9919Å   c=32.087Å

α=90°   β=94.680°   γ=90°

Cancrinite

C0.771H1.998Al2.91Ca0.6Na3.255O15.312Si3.09

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.617Å   b=12.617Å   c=5.129Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.437H1.998Al2.67K0.15Na3.43O14.31Si3.33

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.683Å   b=12.683Å   c=5.190Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Bendadaite

Al0.08As1.482Fe2.81H10O14P0.526

Kolitsch, U.Atencio, D.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Menezes, L. A. D.Coutinho, J. M. V.Birch, W. D.Schluter, J.Pohl, D.Kampf, A. R.Steele, I. M.Favreau, G.Nasdala, L.Mockel, S.Giester, G.Pushcharovsky, D. Y.

Mineralogical Magazine (2010) 74, 469-486

a=10.200Å   b=9.718Å   c=5.5432Å

α=90°   β=94.05°   γ=90°

Cancrisilite

C0.704H2Al2.28Na3.702O15.112Si3.72

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.584Å   b=12.584Å   c=5.101Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Krasheninnikovite

Ca3F3K2.44Mg3Na6.56O36S9

Pekov, I. V.Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Ksenofontov, D. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Pushcharovsky, D. Y.

American Mineralogist (2012) 97, 1788-1795

a=16.6682Å   b=16.6682Å   c=6.9007Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hydroxylchondrodite

F0.24H1.32Mg4.7O9.76Si2Ti0.3

Pekov, I. V.Gerasimova, E. I.Chukanov, N. V.Kabalov, Y. K.Zubkova, N. V.Zadov, A. E.Yapaskurt, V. O.Gekimyants, V. M.Pushcharovskii, D. Y.

Doklady Akademii Nauk (2011) 436, 526-532

a=7.880Å   b=4.726Å   c=10.290Å

α=90°   β=109.04°   γ=90°

Cancrinite

C0.805H1.998Al2.91Ca0.81Na2.915O15.414Si3.09

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.613Å   b=12.613Å   c=5.124Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Calciolangbeinite

Ca1.325K2Mg0.67O12S3

Pekov, I. V.Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Yapaskurt, V. O.Chukanov, N. V.Belakovskiy, D. I.Pushcharovsky, D. Y.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 673-682

a=10.19Å   b=10.19Å   c=10.19Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mahnertite

As8Ca0.48Cl2.5Cu11H82Na3.52O46.5

Pushcharovsky, D. Y.Zubkova, N. V.Teat, S. J.Maclean, E. J.Sarp, H.

European Journal of Mineralogy (2004) 16, 687-692

a=10.037Å   b=10.037Å   c=23.739Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pushcharovskite

As15Cu18H103.583K0.632O88.3

Pushcharovsky, D. Y.Teat, S. J.Zaitsev, V. N.Zubkova, N. V.Sarp, H.

European Journal of Mineralogy (2000) 12, 95-104

a=13.6164Å   b=15.6672Å   c=19.1869Å

α=106.933°   β=91.531°   γ=98.401°

Arsentsumebite

AsCuHO9Pb2S

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Giester, G.Tillmanns, E.Pekov, I. V.Kleimenov, D. A.

Mineralogy and Petrology (2002) 75, 79-88

a=7.804Å   b=5.890Å   c=8.964Å

α=90°   β=112.29°   γ=90°

Tillmannsite

Ag3.01As0.36Hg0.99O4V0.68

Sarp, H.Pushcharovsky, D. Y.MacLean, E. J.Teat, S. J.Zubkova, N. V.

European Journal of Mineralogy (2003) 15, 177-180

a=7.727Å   b=7.727Å   c=4.648Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tumchaite

H4Na2O13Si4Sn0.2Zr0.8

Subbotin, V. V.Merlino, S.Pushcharovsky, D. Y.Pakhomovsky, Y. A.Ferro, O.Bogdanova, A. N.Voloshin, A. V.Sorokhtina, N. V.Zubkova, N. V.

American Mineralogist (2000) 85, 1516-1520

a=9.144Å   b=8.818Å   c=7.537Å

α=90°   β=113.22°   γ=90°

Delindeite

Ba2H8Na1.6O19.92Si4Ti3

Ferraris, G.Ivaldi, G.Pushcharovsky, D. Y.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.

The Canadian Mineralogist (2001) 39, 1307-1316

a=5.327Å   b=6.856Å   c=21.51Å

α=90°   β=93.80°   γ=90°

Sturmanite

B1.09Ca6Fe0.59O49.92S2.24

Pushcharovsky, D. Y.Lebedeva, Y. S.Zubkova, N. V.Pasero, M.Bellezza, M.Merlino, S.Chukanov, N. V.

The Canadian Mineralogist (2004) 42, 723-729

a=11.188Å   b=11.188Å   c=21.91Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ilimaussite-(Ce)

Ba7.9Ce3.7Fe1.6H28K3.42Na5.82Nb3.72O88Si21Sr0.1Th0.3Ti1.98

Ferraris, G.Gula, A.Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Gobetchiya, E. R.Pekov, I. V.Eldjarn, K.

The Canadian Mineralogist (2004) 42, 787-795

a=10.770Å   b=10.770Å   c=61.05Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Catapleiite

CaH4O11Si3Zr

Merlino SPasero MBellezza MPushcharovsky D YGobetchia E RZubkova N VPekov I V

The Canadian Mineralogist (2004) 42, 1037-1045

a=7.378Å   b=12.779Å   c=10.096Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Natrite

CNa2O3

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Ivaldi, G.Ferraris, G.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2002) 2002, 85-96

a=8.905Å   b=5.237Å   c=6.045Å

α=90°   β=101.32°   γ=90°

Bismutocolumbite

BiNb0.79O4Ta0.21

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Giester, G.Smolin, A. S.Tillmanns, E.Brandstatter, F.Hammer, V.Peretyazhko, I. S.Sapozhnikov, A. N.Kashaev, A. A.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2002) 2002, 145-159

a=5.668Å   b=11.725Å   c=4.971Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Stibiocolumbite

Nb0.33O4SbTa0.67

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Giester, G.Smolin, A. S.Tillmanns, E.Brandstatter, F.Hammer, V.Peretyazhko, I. S.Sapozhnikov, A. N.Kashaev, A. A.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2002) 2002, 145-159

a=5.557Å   b=4.932Å   c=11.808Å

α=90°   β=90°   γ=90°