Structures by: Zou R. Q.

Total: 55

C30H24MnN6O4

C30H24MnN6O4

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenShi, Xue-SongBu, Xian-HeRibas, Joan

CrystEngComm (2005) 7, 118 722

a=12.203(4)Å   b=21.137(4)Å   c=10.774(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C38H28MnN6O4

C38H28MnN6O4

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenShi, Xue-SongBu, Xian-HeRibas, Joan

CrystEngComm (2005) 7, 118 722

a=12.0122(18)Å   b=10.5592(15)Å   c=25.048(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C76H50Mn2N6O8

C76H50Mn2N6O8

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenShi, Xue-SongBu, Xian-HeRibas, Joan

CrystEngComm (2005) 7, 118 722

a=13.687(4)Å   b=15.018(4)Å   c=17.572(5)Å

α=82.449(5)°   β=75.466(5)°   γ=62.991(5)°

C8H11CuO7

C8H11CuO7

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangXu, Qiang

CrystEngComm (2011) 13, 2 577

a=19.129(3)Å   b=19.129(3)Å   c=6.7640(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C10H9CuO5

C10H9CuO5

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangXu, Qiang

CrystEngComm (2011) 13, 2 577

a=19.146(3)Å   b=19.146(3)Å   c=6.7427(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C21H21Cu2NO10

C21H21Cu2NO10

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangXu, Qiang

CrystEngComm (2011) 13, 2 577

a=18.0520(4)Å   b=13.8360(3)Å   c=19.1140(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H27Cu2N2O11

C23H27Cu2N2O11

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangXu, Qiang

CrystEngComm (2011) 13, 2 577

a=28.339(6)Å   b=25.097(5)Å   c=15.483(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C36H35Cu4N2O22.5

C36H35Cu4N2O22.5

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangXu, Qiang

CrystEngComm (2011) 13, 2 577

a=17.781(4)Å   b=28.331(6)Å   c=10.766(2)Å

α=90.00°   β=101.92(3)°   γ=90.00°

C24H20N2NiO6

C24H20N2NiO6

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=9.5205(19)Å   b=9.4077(19)Å   c=11.694(2)Å

α=90.00°   β=98.11(3)°   γ=90.00°

C24H18N2NiO5

C24H18N2NiO5

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=9.915(2)Å   b=12.442(3)Å   c=17.504(4)Å

α=90.00°   β=104.17(3)°   γ=90.00°

C24H20CoN2O6

C24H20CoN2O6

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=9.5166(19)Å   b=9.4361(19)Å   c=11.740(2)Å

α=90.00°   β=98.19(3)°   γ=90.00°

C24H18N2O5Zn

C24H18N2O5Zn

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=9.917(2)Å   b=12.400(3)Å   c=17.506(4)Å

α=90.00°   β=104.19(3)°   γ=90.00°

C24H16CuN2O4

C24H16CuN2O4

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=9.0261(18)Å   b=10.445(2)Å   c=10.763(2)Å

α=90.00°   β=100.65(3)°   γ=90.00°

C72H56Gd2N6O16

C72H56Gd2N6O16

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=9.956(2)Å   b=13.411(3)Å   c=24.079(5)Å

α=93.28(3)°   β=91.31(3)°   γ=93.43(3)°

C24H16CdN2O4

C24H16CdN2O4

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoJiang, LingYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 5 605

a=8.9065(18)Å   b=10.509(2)Å   c=20.801(4)Å

α=90.00°   β=94.50(3)°   γ=90.00°

C5H9MgN2O7.5

C5H9MgN2O7.5

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoTakeichi, NobuhikoXu, Qiang

CrystEngComm (2008) 10, 9 1175

a=13.936(3)Å   b=11.642(2)Å   c=12.090(2)Å

α=90.00°   β=108.27(3)°   γ=90.00°

C39H42F6N4Ni2O18

C39H42F6N4Ni2O18

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

Dalton Transactions (2008) 17 2346-2354

a=24.094(5)Å   b=8.1984(16)Å   c=11.307(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C78H50F12N8Ni3O18

C78H50F12N8Ni3O18

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

Dalton Transactions (2008) 17 2346-2354

a=28.026(6)Å   b=12.176(2)Å   c=21.761(4)Å

α=90.00°   β=92.48(3)°   γ=90.00°

C19H10F6Mn2O10

C19H10F6Mn2O10

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuXu, Qiang

Dalton Transactions (2008) 17 2346-2354

a=24.619(5)Å   b=7.6758(15)Å   c=10.940(2)Å

α=90.00°   β=92.26(3)°   γ=90.00°

C19H6F6O8Zn2

C19H6F6O8Zn2

Zou, Ru-QiangZhong, Rui-QinDu, MiaoKiyobayashi, TetsuXu, Qiang

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 24 2467-2469

a=24.483(5)Å   b=7.7834(16)Å   c=10.488(2)Å

α=90.00°   β=90.73(3)°   γ=90.00°

C19H10Cd2F6O10

C19H10Cd2F6O10

Zou, Ru-QiangZhong, Rui-QinDu, MiaoKiyobayashi, TetsuXu, Qiang

Chemical communications (Cambridge, England) (2007) 24 2467-2469

a=24.483(5)Å   b=7.7834(16)Å   c=10.488(2)Å

α=90.00°   β=90.73(3)°   γ=90.00°

C68H60Mn4N4O20

C68H60Mn4N4O20

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuLi, JingXu, Qiang

CrystEngComm (2010) 12, 3 677

a=13.819(3)Å   b=15.382(3)Å   c=24.383(5)Å

α=100.41(3)°   β=95.25(3)°   γ=101.09(3)°

C58H60Mn3N4O16

C58H60Mn3N4O16

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuLi, JingXu, Qiang

CrystEngComm (2010) 12, 3 677

a=13.958(3)Å   b=18.507(4)Å   c=12.351(3)Å

α=90.00°   β=113.79(3)°   γ=90.00°

C65H53Mn4N3O19

C65H53Mn4N3O19

Zhong, Rui-QinZou, Ru-QiangDu, MiaoYamada, TetsuyaMaruta, GoroTakeda, SadamuLi, JingXu, Qiang

CrystEngComm (2010) 12, 3 677

a=13.819(3)Å   b=15.382(3)Å   c=24.383(5)Å

α=100.41(3)°   β=95.25(3)°   γ=101.09(3)°

C24H18CdN6O4

C24H18CdN6O4

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=20.714(7)Å   b=14.000(7)Å   c=18.362(8)Å

α=90.00°   β=115.058(10)°   γ=90.00°

C24H18N6O5Zn2

C24H18N6O5Zn2

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=10.923(3)Å   b=19.533(6)Å   c=12.189(4)Å

α=90.00°   β=113.330(4)°   γ=90.00°

C32H24Cd2N6O9

C32H24Cd2N6O9

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=11.3948(13)Å   b=11.9842(14)Å   c=14.1131(16)Å

α=65.5110(10)°   β=67.0920(10)°   γ=72.1660(10)°

C16H11CdN3O5

C16H11CdN3O5

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=7.3551(16)Å   b=9.606(2)Å   c=22.972(5)Å

α=90.00°   β=95.222(3)°   γ=90.00°

C16H19N3O8Zn

C16H19N3O8Zn

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=7.4891(16)Å   b=10.087(2)Å   c=13.503(3)Å

α=106.572(3)°   β=92.805(3)°   γ=110.518(2)°

C24H18Cd2N6O5

C24H18Cd2N6O5

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=8.8800(18)Å   b=11.713(2)Å   c=12.083(2)Å

α=73.43(3)°   β=88.27(3)°   γ=86.16(3)°

C24H18N6O4Zn

C24H18N6O4Zn

Hu, Tong-LiangZou, Ruo-QiangLi, Jian-RongBu, Xian-He

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2008) 10 1302-1311

a=12.116(2)Å   b=10.393(2)Å   c=18.673(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Bis{2-[3-(2-pyridyl)pyrazol-1-ylmethyl]pyridine}nickel(II) bis(perchlorate) chloroform disolvate

C28H24N8Ni2,2ClO4,2CHCl3

Song, Rui-FengLi, Jian-RongZou, Ru-Qiang

Acta Crystallographica Section E (2005) 61, 11 m2305-m2307

a=22.297(6)Å   b=17.257(5)Å   c=23.801(7)Å

α=90.00°   β=116.551(4)°   γ=90.00°

C60H160K20N24Ni8O122

C60H160K20N24Ni8O122

Xu, QiangZou, Ru-QiangZhong, Rui-QinKachi-Terajima, ChihiroTakamizawa, Satoshi

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2458

a=30.470(2)Å   b=17.2200(18)Å   c=32.780(2)Å

α=90.00°   β=114.550(2)°   γ=90.00°

C38H58N12Ni4O37

C38H58N12Ni4O37

Xu, QiangZou, Ru-QiangZhong, Rui-QinKachi-Terajima, ChihiroTakamizawa, Satoshi

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2458

a=19.8543(14)Å   b=25.4617(14)Å   c=28.331(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C60H70K20N24Ni8O77

C60H70K20N24Ni8O77

Xu, QiangZou, Ru-QiangZhong, Rui-QinKachi-Terajima, ChihiroTakamizawa, Satoshi

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2458

a=26.4185(9)Å   b=17.1640(6)Å   c=29.4732(10)Å

α=90.00°   β=109.447(2)°   γ=90.00°

C15H28K5N6Ni2O24.5

C15H28K5N6Ni2O24.5

Xu, QiangZou, Ru-QiangZhong, Rui-QinKachi-Terajima, ChihiroTakamizawa, Satoshi

Crystal Growth & Design (2008) 8, 7 2458

a=26.673(2)Å   b=17.1947(14)Å   c=17.6133(15)Å

α=90.00°   β=113.2910(10)°   γ=90.00°

C10H10CdN2O6

C10H10CdN2O6

Zou, Ru-QiangZhong, Rui-QinDu, MiaoPandey, Daya S.Xu, Qiang

Crystal Growth & Design (2008) 8, 2 452

a=9.1907(13)Å   b=9.1907(13)Å   c=12.759(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C10H10CdN2O6

C10H10CdN2O6

Zou, Ru-QiangZhong, Rui-QinDu, MiaoPandey, Daya S.Xu, Qiang

Crystal Growth & Design (2008) 8, 2 452

a=9.1884(13)Å   b=9.1884(13)Å   c=12.743(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C16H12Cd3N2O16

C16H12Cd3N2O16

Zou, Ru-QiangZhong, Rui-QinDu, MiaoPandey, Daya S.Xu, Qiang

Crystal Growth & Design (2008) 8, 2 452

a=6.5548(13)Å   b=8.5026(17)Å   c=10.020(2)Å

α=109.39(3)°   β=96.87(3)°   γ=100.86(3)°

C16H14Cd4N2O18

C16H14Cd4N2O18

Zou, Ru-QiangZhong, Rui-QinDu, MiaoPandey, Daya S.Xu, Qiang

Crystal Growth & Design (2008) 8, 2 452

a=9.977(2)Å   b=10.141(2)Å   c=12.699(3)Å

α=107.10(3)°   β=94.64(3)°   γ=112.50(3)°

C38H31CuN8O2,C2H3O2,6(H2O)

C38H31CuN8O2,C2H3O2,6(H2O)

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=10.513(11)Å   b=13.875(14)Å   c=15.776(16)Å

α=70.98(2)°   β=83.57(2)°   γ=69.665(18)°

C36H34Cl2CuN8O11

C36H34Cl2CuN8O11

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=13.326(4)Å   b=21.715(6)Å   c=26.318(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C40H40Co2N14O8,2(NO3)

C40H40Co2N14O8,2(NO3)

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=18.170(7)Å   b=13.240(5)Å   c=19.064(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C26H20ClCuN8O4,ClO4

C26H20ClCuN8O4,ClO4

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=10.1298(6)Å   b=12.3163(6)Å   c=12.9485(7)Å

α=111.533(2)°   β=106.068(2)°   γ=99.921(2)°

C52H48N19Ni2O4,2(BF4),O4S,4(H2O),4(CH4O)

C52H48N19Ni2O4,2(BF4),O4S,4(H2O),4(CH4O)

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=13.818(8)Å   b=16.645(8)Å   c=20.937(11)Å

α=109.508(10)°   β=107.144(9)°   γ=90.923(9)°

C72H102Cu6N18O18,10(ClO4),2(OH),2(CH3CN),9(H2O)

C72H102Cu6N18O18,10(ClO4),2(OH),2(CH3CN),9(H2O)

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=32.067(12)Å   b=25.610(9)Å   c=17.498(7)Å

α=90.00°   β=115.187(6)°   γ=90.00°

C36H39CuN10O11.5

C36H39CuN10O11.5

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=12.395(3)Å   b=26.267(6)Å   c=26.362(7)Å

α=90.00°   β=92.635(5)°   γ=90.00°

C54H42CdN12O2,2(ClO4),2.5(H2O)

C54H42CdN12O2,2(ClO4),2.5(H2O)

Zou, Ru-QiangLiu, Chun-SenHuang, ZhengHu, Tong-LiangBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2006) 6, 1 99

a=12.485(5)Å   b=15.142(6)Å   c=15.190(6)Å

α=83.104(7)°   β=75.796(7)°   γ=79.584(7)°

C15H10AgN3O3S4

C15H10AgN3O3S4

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=15.611(6)Å   b=13.561(6)Å   c=16.790(7)Å

α=90.00°   β=95.629(7)°   γ=90.00°

C30H24Ag2Cl2N4O10S8

C30H24Ag2Cl2N4O10S8

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=11.518(3)Å   b=14.148(4)Å   c=13.899(4)Å

α=90.00°   β=112.123(4)°   γ=90.00°

C18H15AgCl3N3O3S4

C18H15AgCl3N3O3S4

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=9.786(4)Å   b=10.500(4)Å   c=13.263(5)Å

α=98.842(8)°   β=92.006(7)°   γ=116.650(6)°

C18H16AgBF4N2S4

C18H16AgBF4N2S4

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=23.233(12)Å   b=6.001(3)Å   c=16.228(9)Å

α=90.00°   β=109.078(10)°   γ=90.00°

C20H19AgCl3N3O3S4

C20H19AgCl3N3O3S4

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=10.055(4)Å   b=10.369(4)Å   c=14.029(6)Å

α=80.831(7)°   β=86.920(6)°   γ=65.435(6)°

C38H36Ag2Cl2N4O8S8

C38H36Ag2Cl2N4O8S8

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=12.094(5)Å   b=13.077(5)Å   c=16.097(6)Å

α=108.992(7)°   β=94.586(7)°   γ=107.799(7)°

C18H16AgClN2O4S4

C18H16AgClN2O4S4

Zou, Ru-QiangLi, Jian-RongXie, Ya-BoZhang, Ruo-HuaBu, Xian-He

Crystal Growth & Design (2004) 4, 1 79

a=23.239(12)Å   b=6.001(3)Å   c=16.245(8)Å

α=90.00°   β=109.009(9)°   γ=90.00°