Structures by: Zhang J. D.

Total: 10

<i>catena</i>-Poly[[diaquacadmium(II)]-μ~3~-2,2-(1,2-phenylene)bis(1<i>H</i>-imidazole-4,5-dicarboxylato)]

C8H7CdN2O6

Liu, Yan-JuCheng, DiLi, Ya-XueZhang, Jun-DiYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 10 1128-1132

a=6.9340(9)Å   b=15.213(2)Å   c=9.6882(13)Å

α=90°   β=105.496(5)°   γ=90°

5-(Chloromethyl)quinolin-8-yl acetate

C12H10ClNO2

Kong, Ling-QianQiao, YanZhang, Ji-Dong

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 8 o1519

a=9.2299(10)Å   b=11.0042(13)Å   c=11.2429(13)Å

α=105.073(4)°   β=94.1050(10)°   γ=90.815(2)°

Benzaldehyde thiosemicarbazone

C8H9N3S

Kong, LingqianQiao, YanZhang, Ji-DongJu, Xiu-Ping

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 12 o2412

a=5.8692(13)Å   b=12.513(2)Å   c=13.519(2)Å

α=112.735(3)°   β=95.384(2)°   γ=96.153(2)°

Dimethyl 3,3'-(phenylmethylene)bis(1<i>H</i>-indole-2-carboxylate)

C27H22N2O4

Sun, Hong-ShunLi, Yu-LongXu, NingXu, HongZhang, Ji-Dong

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 10 o1516

a=13.604(3)Å   b=15.560(3)Å   c=11.274(2)Å

α=90.00°   β=112.66(3)°   γ=90.00°

Diethyl 3,3'-(phenylmethylene)bis(1<i>H</i>-indole-2-carboxylate)

C29H26N2O4

Sun, Hong-ShunLi, Yu-LongXu, NingXu, HongZhang, Ji-Dong

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 9 o2764

a=8.7340(17)Å   b=9.871(2)Å   c=15.000(3)Å

α=76.14(3)°   β=83.91(3)°   γ=83.09(3)°

C64H100N4Na4O2

C64H100N4Na4O2

Liu, YanyanYang, PeijuYu, JieYang, Xiao-JuanZhang, Jun D.Chen, ZhongfangSchaefer, Henry F.Wu, Biao

Organometallics (2008) 27, 22 5830

a=17.0908(17)Å   b=11.0256(11)Å   c=18.6460(19)Å

α=90.00°   β=113.231(2)°   γ=90.00°

C60H96N4Na4O4

C60H96N4Na4O4

Liu, YanyanYang, PeijuYu, JieYang, Xiao-JuanZhang, Jun D.Chen, ZhongfangSchaefer, Henry F.Wu, Biao

Organometallics (2008) 27, 22 5830

a=13.7512(13)Å   b=11.1570(10)Å   c=21.709(2)Å

α=90.00°   β=106.525(2)°   γ=90.00°

C30H44N2Na2O2

C30H44N2Na2O2

Liu, YanyanYang, PeijuYu, JieYang, Xiao-JuanZhang, Jun D.Chen, ZhongfangSchaefer, Henry F.Wu, Biao

Organometallics (2008) 27, 22 5830

a=10.4148(15)Å   b=20.699(3)Å   c=14.609(2)Å

α=90.00°   β=107.828(2)°   γ=90.00°

C48H64N4Na4

C48H64N4Na4

Liu, YanyanYang, PeijuYu, JieYang, Xiao-JuanZhang, Jun D.Chen, ZhongfangSchaefer, Henry F.Wu, Biao

Organometallics (2008) 27, 22 5830

a=12.366(3)Å   b=12.366(3)Å   c=29.154(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C34H52MgN2O3

C34H52MgN2O3

Liu, YanyanYang, PeijuYu, JieYang, Xiao-JuanZhang, Jun D.Chen, ZhongfangSchaefer, Henry F.Wu, Biao

Organometallics (2008) 27, 22 5830

a=9.919(2)Å   b=10.934(2)Å   c=16.185(3)Å

α=74.76(3)°   β=76.25(3)°   γ=82.97(3)°