Structures by: Yu P. D.

Total: 24

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.79Ca0.27Na3.7O15.207Si3.21

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.85H1.998Al2.82Ca0.51Na3.49O15.549Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.627Å   b=12.627Å   c=5.136Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.7Ca0.21Na3.73O15.207Si3.3

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.607Å   b=12.607Å   c=5.111Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Chesnokovite

H18Na2O12Si

Pekova, I. V.Chukanov, N. V.Zadov, A. E.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D Yu

Geology of Ore Deposits (2007) 49, 727-738

a=11.7119Å   b=19.973Å   c=11.5652Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cancrinite

C0.722H1.998Al2.67Ca0.09Na3.91O15.165Si3.33

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.606Å   b=12.606Å   c=5.118Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.721H1.998Al2.76Ca0.45Na3.31O15.162Si3.24

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.767H1.998Al2.82Ca0.6Na3.155O15.3Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.625Å   b=12.625Å   c=5.122Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Vuoriyarvite

H10.3K2.98Na1.22Nb2.2O31.15Si8Ti1.8

Rastsvetaeva, R. K.Tamazyan, R. A.Pushcharovskii D YuNadezhina, T. N.Voloshin, A. V.

Crystallography Reports (1994) 39, 908-914

a=14.692Å   b=14.164Å   c=7.859Å

α=90°   β=117.87°   γ=90°

Koragoite

Fe0.1Mn3.16Nb3.6O20Ta0.652Ti0.09W1.807

Yamnova, N. A.Pushcharovskii D YuVoloshin, A. V.

Kristallografiya (1995) 40, 469-475

a=24.73Å   b=5.056Å   c=5.760Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Epididymite-potassian

Be2K2O15Si6

Naumova, I. S.Pobedimskaya, E. A.Pushcharovskii D YuBelov, N. V.Altukhova Yu, N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1976) 229, 856-859

a=7.485Å   b=15.453Å   c=11.418Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tazheranite

Ca0.22O1.78Ti0.22Zr0.56

Rastsvetaeva, R. K.Pushcharovskii D YuSpiridonov, E. M.Gekimyants, V. M.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1998) 359, 529-531

a=5.111Å   b=5.111Å   c=5.111Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Studenitsite

B9Ca2H8NaO20

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Yu KPushcharovskii D YuMalinko, S. V.Dorokhova, G. I.

Crystallography Reports (1993) 38, 749-752

a=11.503Å   b=10.53Å   c=12.58Å

α=90°   β=90°   γ=99.48°

Seidozerite

Ca0.55F2Mn0.85Na3.2O16Si4Ti1.15Zr1.85

Pushcharovskii D YuPasero, M.Merlino, S.Vladykin, N. V.Zubkova, N. V.Gobechiya, E. R.

Crystallography Reports (2002) 47, 196-200

a=5.627Å   b=7.134Å   c=18.590Å

α=90°   β=102.68°   γ=90°

Cancrinite

C0.771H1.998Al2.91Ca0.6Na3.255O15.312Si3.09

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.617Å   b=12.617Å   c=5.129Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.437H1.998Al2.67K0.15Na3.43O14.31Si3.33

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.683Å   b=12.683Å   c=5.190Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrisilite

C0.704H2Al2.28Na3.702O15.112Si3.72

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.584Å   b=12.584Å   c=5.101Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.805H1.998Al2.91Ca0.81Na2.915O15.414Si3.09

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.613Å   b=12.613Å   c=5.124Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rouvilleite

C3Ca1.361Dy0.02F0.987Fe0.06Mn0.439Na3O9Y0.034

Yamnova, N. A.Pushcharovskii D YuKhomyakov, A. P.Vyatkin, S. V.

Soviet Physics - Crystallography (1991) 36, 14-16

a=8.012Å   b=15.79Å   c=7.019Å

α=90°   β=100.78°   γ=90°

Revdite

H82Na16O81Si16

Rastsvetaeva, R. K.Mikheeva, M. G.Yamnova, N. A.Pushcharovskii D YuKhomyakov, A. P.

Soviet Physics Crystallography (1992) 37, 632-636

a=53.83Å   b=9.972Å   c=6.907Å

α=90°   β=96.78°   γ=90°

Calciotantite

Ca0.94Na0.06Nb0.13O10.97Ta3.86

Yamnova, N. A.Pushcharovsky D YuVoloshin, A. V.

Soviet Physics Crystallography (1988) 33, 498-499

a=6.245Å   b=6.245Å   c=12.323Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tuliokite

C6H12BaNa6O24Th

Yamnova, N. A.Pushcharovsky D YuVoloshin, A. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 310, 99-102

a=14.175Å   b=14.175Å   c=8.605Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tsaregorodtsevite

C4AlNO12Si5

Sokolova, E. V.Rybakov, V. B.Pautov, L. A.Pushcharovsky D Yu

Doklady Akademii Nauk SSSR (1993) 332, 309-312

a=8.984Å   b=8.937Å   c=8.927Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tsaregorodtsevite

C8AlNO12Si5

Sokolova, E. V.Rybakov, V. B.Pautov, L. A.Pushcharovsky D Yu

Doklady Akademii Nauk SSSR (1993) 332, 309-312

a=8.908Å   b=8.908Å   c=8.925Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tsaregorodtsevite

C8AlNO12Si5

Sokolova, E. V.Rybakov, V. B.Pautov, L. A.Pushcharovsky D Yu

Doklady Akademii Nauk SSSR (1993) 332, 309-312

a=8.817Å   b=8.817Å   c=8.817Å

α=90°   β=90°   γ=90°