Structures by: Yeh C.

Total: 35

Carbon

C

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (1992) 46, 10086-10097

a=2.49Å   b=2.49Å   c=4.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbon

C

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 46, 10086-10097

a=2.49Å   b=2.49Å   c=4.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carbon

C

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 46, 16 10086-10097

a=2.49Å   b=2.49Å   c=4.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C35H37F6N6OsP2

C35H37F6N6OsP2

Jia-Ling LiaoYun ChiChia-Chi YehHao-Che KaoChih-Hao ChangMark A. FoxPaul J. LowGene-Hsiang Lee

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4910-4920

a=23.1156(7)Å   b=16.4313(5)Å   c=18.4153(5)Å

α=90.00°   β=96.193(2)°   γ=90.00°

C44H28F12N12O6Os2

C44H28F12N12O6Os2

Jia-Ling LiaoYun ChiChia-Chi YehHao-Che KaoChih-Hao ChangMark A. FoxPaul J. LowGene-Hsiang Lee

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 4910-4920

a=10.1401(7)Å   b=14.5567(10)Å   c=17.5318(12)Å

α=82.8000(14)°   β=79.8955(15)°   γ=83.7633(15)°

C33H20F8IrN5O

C33H20F8IrN5O

Bihai TongHsiao-Yun KuYun ChiHao-Che KaoChia-Chi YehChih-Hao ChangShih-Hung LiuGene-Hsiang LeePi-Tai Chou

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 3460-3471

a=8.6674(4)Å   b=11.9882(5)Å   c=28.3475(12)Å

α=90.00°   β=98.2998(11)°   γ=90.00°

C45.5H31.5Cl4.5F6IrN5

C45.5H31.5Cl4.5F6IrN5

Bihai TongHsiao-Yun KuYun ChiHao-Che KaoChia-Chi YehChih-Hao ChangShih-Hung LiuGene-Hsiang LeePi-Tai Chou

Journal of Materials Chemistry C (2015) 3, 3460-3471

a=18.5300(3)Å   b=12.8977(2)Å   c=20.1368(4)Å

α=90.00°   β=112.7780(9)°   γ=90.00°

C6H7.5AgClN4.5O4

C6H7.5AgClN4.5O4

Yueh-Hua WangKuan-Lun ChuHuan-Ching ChenChun-Wei YehZhi-Kai ChanMaw-Cherng SuenJhy-Der ChenJu-Chun Wang

CrystEngComm (2006) 84-93

a=9.9740(18)Å   b=11.6687(14)Å   c=9.2700(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C8H10Ag2N6O4S

C8H10Ag2N6O4S

Yueh-Hua WangKuan-Lun ChuHuan-Ching ChenChun-Wei YehZhi-Kai ChanMaw-Cherng SuenJhy-Der ChenJu-Chun Wang

CrystEngComm (2006) 84-93

a=13.689(3)Å   b=8.3977(14)Å   c=11.3004(14)Å

α=90.00°   β=107.446(13)°   γ=90.00°

C6H9AgN3O4

C6H9AgN3O4

Yueh-Hua WangKuan-Lun ChuHuan-Ching ChenChun-Wei YehZhi-Kai ChanMaw-Cherng SuenJhy-Der ChenJu-Chun Wang

CrystEngComm (2006) 84-93

a=25.249(2)Å   b=6.2859(9)Å   c=12.6954(13)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C6H11AgClN3O5

C6H11AgClN3O5

Yueh-Hua WangKuan-Lun ChuHuan-Ching ChenChun-Wei YehZhi-Kai ChanMaw-Cherng SuenJhy-Der ChenJu-Chun Wang

CrystEngComm (2006) 84-93

a=7.6708(6)Å   b=14.3064(17)Å   c=11.1349(7)Å

α=90.00°   β=102.022(6)°   γ=90.00°

C12H26Ag4N6O12S2

C12H26Ag4N6O12S2

Yueh-Hua WangKuan-Lun ChuHuan-Ching ChenChun-Wei YehZhi-Kai ChanMaw-Cherng SuenJhy-Der ChenJu-Chun Wang

CrystEngComm (2006) 84-93

a=10.727(2)Å   b=17.216(2)Å   c=13.462(3)Å

α=90.00°   β=91.64(2)°   γ=90.00°

C6H9AgN4O3

C6H9AgN4O3

Yueh-Hua WangKuan-Lun ChuHuan-Ching ChenChun-Wei YehZhi-Kai ChanMaw-Cherng SuenJhy-Der ChenJu-Chun Wang

CrystEngComm (2006) 84-93

a=7.9107(10)Å   b=19.287(2)Å   c=12.2767(7)Å

α=90.00°   β=94.902(8)°   γ=90.00°

C44H42Cl2Co2N12ORh

C44H42Cl2Co2N12ORh

Ming-Chuan ChengChi-Lun MaiChen-Yu YehGene-Hsiang LeeShie-Ming Peng

Chem.Commun. (2013) 49, 7938

a=15.9265(3)Å   b=15.7081(3)Å   c=16.9952(3)Å

α=90.00°   β=98.7514(11)°   γ=90.00°

C44H42Cl2CoN12NiORh

C44H42Cl2CoN12NiORh

Ming-Chuan ChengChi-Lun MaiChen-Yu YehGene-Hsiang LeeShie-Ming Peng

Chem.Commun. (2013) 49, 7938

a=16.0264(2)Å   b=15.7368(3)Å   c=16.9707(2)Å

α=90.00°   β=99.9708(9)°   γ=90.00°

C42H36Cl5CoF6N12NiPRh

C42H36Cl5CoF6N12NiPRh

Ming-Chuan ChengChi-Lun MaiChen-Yu YehGene-Hsiang LeeShie-Ming Peng

Chem.Commun. (2013) 49, 7938

a=18.7300(10)Å   b=17.2013(8)Å   c=15.5306(8)Å

α=90.00°   β=110.081(3)°   γ=90.00°

C43.5H40Cl5CoF6N12NiO0.5PRh

C43.5H40Cl5CoF6N12NiO0.5PRh

Ming-Chuan ChengChi-Lun MaiChen-Yu YehGene-Hsiang LeeShie-Ming Peng

Chem.Commun. (2013) 49, 7938

a=11.5298(3)Å   b=21.0861(4)Å   c=20.3746(5)Å

α=90.00°   β=92.8115(10)°   γ=90.00°

C146H178Cl18N8Ni2P2Pt

C146H178Cl18N8Ni2P2Pt

Chen-Yu YehYi-Jen ChenSzu-Shuo ChenShang-Shih Lo

Chemical Communications (2006)

a=9.7645(1)Å   b=19.8365(2)Å   c=22.0587(2)Å

α=68.4657(6)°   β=80.3541(6)°   γ=89.0879(6)°

C134H162Cl4N8O4Zn2

C134H162Cl4N8O4Zn2

Chen-Yu YehYi-Jen ChenSzu-Shuo ChenShang-Shih Lo

Chemical Communications (2006)

a=13.8674(2)Å   b=14.9588(2)Å   c=16.0677(2)Å

α=85.2430(8)°   β=87.9895(9)°   γ=68.9350(9)°

Bis[2-(pyrimidin-2-ylamino)pyrimidinium] hexamolybdate

2(C8H8N5),Mo6O192

Chun-Wei YehChia-Her LinJhy-Der Chen

Acta Crystallographica Section E (2008) 64, 1 m41-m41

a=10.4338(19)Å   b=13.7437(19)Å   c=11.0792(17)Å

α=90.00°   β=105.471(13)°   γ=90.00°

C62H50Cl4N20ORu5

C62H50Cl4N20ORu5

Caixia YinGin-Chen HuangChing-Kuo KuoMing-Dung FuHao-Cheng LuJhih-Hong KeKai-Neng ShihYi-Lin HuangGene-Hsiang LeeChen-Yu YehChun-hsien ChenShie-Ming Peng

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 10090-10092

a=10.5437(8)Å   b=10.5437(8)Å   c=26.876(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C62H44N22Ru5S2

C62H44N22Ru5S2

Caixia YinGin-Chen HuangChing-Kuo KuoMing-Dung FuHao-Cheng LuJhih-Hong KeKai-Neng ShihYi-Lin HuangGene-Hsiang LeeChen-Yu YehChun-hsien ChenShie-Ming Peng

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 10090-10092

a=10.5330(7)Å   b=10.5330(7)Å   c=26.1558(17)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C100H116Cl29N20O16Ru9

C100H116Cl29N20O16Ru9

Caixia YinGin-Chen HuangChing-Kuo KuoMing-Dung FuHao-Cheng LuJhih-Hong KeKai-Neng ShihYi-Lin HuangGene-Hsiang LeeChen-Yu YehChun-hsien ChenShie-Ming Peng

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 10090-10092

a=21.6686(7)Å   b=27.6614(12)Å   c=11.7069(3)Å

α=90.00°   β=91.697(2)°   γ=90.00°

C31H43NO8

C31H43NO8

Jun ShiGeorg ManolikakesChien-Hung YehCarlos A. GuerreroRyan A. ShenviHiroki ShigehisaPhil S. Baran

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 8014-8027

a=13.2979(10)Å   b=32.381(2)Å   c=7.3838(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Ryan

C26H39NO7

Jun ShiGeorg ManolikakesChien-Hung YehCarlos A. GuerreroRyan A. ShenviHiroki ShigehisaPhil S. Baran

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 8014-8027

a=12.015(2)Å   b=12.534(2)Å   c=16.724(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

00240

C71H71FeN4O4,H2O,C5H12

Chen-Yu YehChristopher J. ChangDaniel G. Nocera

Journal of the American Chemical Society (2001) 123, 1513-1514

a=13.348(1)Å   b=15.716(2)Å   c=17.509(2)Å

α=70.287(1)°   β=84.608(1)°   γ=69.442(1)°

C64H54B3Cl8F12N20Ni5O

C64H54B3Cl8F12N20Ni5O

Chen-Yu YehYi-Li ChiangGene-Hsiang LeeShie-Ming Peng

Inorganic Chemistry (2002) 41, 4096-4098

a=15.3022(1)Å   b=31.0705(3)Å   c=15.8109(2)Å

α=90.00°   β=92.2425(4)°   γ=90.00°

C64H53Cl2F9N20Ni5O12.5S3

C64H53Cl2F9N20Ni5O12.5S3

Chen-Yu YehYi-Li ChiangGene-Hsiang LeeShie-Ming Peng

Inorganic Chemistry (2002) 41, 4096-4098

a=42.1894(7)Å   b=17.0770(3)Å   c=21.2117(4)Å

α=90.00°   β=102.5688(8)°   γ=90.00°

C97H106Cl4N8O5

C97H106Cl4N8O5

Christopher J. ChangYongqi DengShie-Ming PengGene-Hsiang LeeChen-Yu YehDaniel G. Nocera

Inorganic Chemistry (2002) 41, 3008-3016

a=28.8353(12)Å   b=17.1139(7)Å   c=17.5978(7)Å

α=90.00°   β=98.826(1)°   γ=90.00°

C99H102Cl14Mn2N8O5

C99H102Cl14Mn2N8O5

Christopher J. ChangYongqi DengShie-Ming PengGene-Hsiang LeeChen-Yu YehDaniel G. Nocera

Inorganic Chemistry (2002) 41, 3008-3016

a=19.5891(3)Å   b=15.0741(2)Å   c=33.2019(6)Å

α=90.00°   β=91.9470(10)°   γ=90.00°

C101H123Cl2N8O11.5Zn2

C101H123Cl2N8O11.5Zn2

Christopher J. ChangYongqi DengShie-Ming PengGene-Hsiang LeeChen-Yu YehDaniel G. Nocera

Inorganic Chemistry (2002) 41, 3008-3016

a=14.5517(6)Å   b=22.9226(10)Å   c=28.5155(13)Å

α=90.00°   β=90.3121(14)°   γ=90.00°

C23H29NO7

C23H29NO7

Jun ShiGeorg ManolikakesChien-Hung YehCarlos A. GuerreroRyan A. ShenviHiroki ShigehisaPhil S. Baran

Journal of the American Chemical Society (2011) 133, 8014-8027

a=33.877(2)Å   b=7.2517(5)Å   c=9.6664(6)Å

α=90.00°   β=92.0500(10)°   γ=90.00°

Mn0.29SeZn0.71

Mn0.29SeZn0.71

Yeh, C.Lu, Z. W.Froyen, S.Zunger, A.

Physical Review B (1995) 52, 11052-11058

a=4.064Å   b=4.064Å   c=6.643Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Wurtzite-2H

SZn

Yeh, C.Lu, Z. W.Froyen, S.Zunger, A.

Physical Review B (1992) 46, 10086-10097

a=3.777Å   b=3.777Å   c=6.188Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Zinc sulfide

SZn

Yeh, CLu, Z WFroyen, SZunger, A

Physical Review, Serie 3. B - Condensed Matter (18,1978-) (1992) 46, 10086-10097

a=5.345Å   b=5.345Å   c=5.345Å

α=90°   β=90°   γ=90°