Structures by: Yang H. X.

Total: 28

Dimagnesium catena-disilicate

Mg2O6Si2

Yang, H XGhose, S

Physics and Chemistry of Minerals (Germany) (1995) 22, 300-310

a=18.25099(400)Å   b=8.814(1)Å   c=5.181(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((Ca1.104 Na0.896) (Mg0.878 Al1.122) Si4 O12) (K (Ca0.416 Na1.424 K0.1 Mg0.06) Mg3 (Mg1.892 Al0.108) Si8 O22 (O H)2)

Al1.23Ca1.52H2K1.1Mg5.83Na2.32O36Si12

Yang, H.-X.Konzett, J.Prewitt, C.T.

American Mineralogist (2001) 86, 1261-1266

a=9.839Å   b=26.6471Å   c=5.2665Å

α=90°   β=106.25°   γ=90°

Poly[[μ~3~-2,2-(1,2-phenylene)bis(4-carboxy-1<i>H</i>-imidazole-5-carboxylato)-κ^6^<i>O</i>^4^,<i>N</i>^3^,<i>N</i>^3'^,<i>O</i>^4'^:<i>O</i>^5^:<i>O</i>^5'^:]manganese(II)]

C16H8MnN4O8

Liu, Yan-JuCheng, DiLi, Ya-XueMeng, Xiang-RuYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 5 599-603

a=8.3422(4)Å   b=16.4500(8)Å   c=11.8773(5)Å

α=90°   β=93.108(2)°   γ=90°

Poly[[aqua(μ~2~-benzene-1,3-dicarboxylato-κ^3^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^1^:<i>O</i>^3^){μ~2~-2-[(1<i>H</i>-imidazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>-benzimidazole-κ^2^<i>N</i>:<i>N</i>'}cadmium(II)] dihydrate]

C19H16CdN4O5,2(H2O)

Li, Xiao-FeiCheng, DiMeng, Xiang-RuYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section C (2019) 75, 6

a=8.9624(18)Å   b=10.256(2)Å   c=13.070(3)Å

α=96.13(3)°   β=106.88(3)°   γ=113.57(3)°

<i>catena</i>-Poly[[diaquacadmium(II)]-μ~3~-2,2-(1,2-phenylene)bis(1<i>H</i>-imidazole-4,5-dicarboxylato)]

C8H7CdN2O6

Liu, Yan-JuCheng, DiLi, Ya-XueZhang, Jun-DiYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section C (2018) 74, 10 1128-1132

a=6.9340(9)Å   b=15.213(2)Å   c=9.6882(13)Å

α=90°   β=105.496(5)°   γ=90°

Poly[aqua(μ-benzene-1,2-dicarboxylato-κ^4^<i>O</i>^1^,<i>O</i>^1^:<i>O</i>^2^,<i>O</i>^2'^)[μ-2-(1<i>H</i>-imidazol-1-ylmethyl)-6-methyl-1<i>H</i>-benzimidazole-κ^2^<i>N</i>^2^:<i>N</i>^3^]cadmium(II)]

C20H18CdN4O5

Yang, Huai XiaYang, Yan QiuCheng, DiLi, Ya XueMeng, Xiang Ru

Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry (2017) 73, Pt 10 828-832

a=8.6692(17)Å   b=21.933(4)Å   c=11.120(2)Å

α=90°   β=110.77(3)°   γ=90°

Bis{1-[(1<i>H</i>-benzimidazol-1-yl)methyl-κ<i>N</i>^3^]-1<i>H</i>-1,2,3,4-\ tetrazole}silver(I) nitrate

C18H16AgN12,NO3

Yang, Huai-xiaWang, XiaDing, Ya-nanMeng, Xiang-ru

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 3 m340

a=11.125(2)Å   b=9.3276(19)Å   c=20.189(4)Å

α=90.00°   β=94.80(3)°   γ=90.00°

Acetatochlorido[2,2'-(ethane-1,2-diyl)di-1<i>H</i>-benzimidazole]copper(II) monohydrate

C18H17ClCuN4O2,H2O

Li, Yu-xianYang, Huai-xiaDing, Ya-nanMeng, Xiang-ru

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 9 m1155

a=14.796(3)Å   b=8.5844(17)Å   c=15.162(3)Å

α=90.00°   β=108.04(3)°   γ=90.00°

Dichloridobis[2-(2-furyl)-1-(2-furylmethyl)-1<i>H</i>-benzimidazole- κ<i>N</i>^3^]cadmium(II)

C32H24CdCl2N4O4

Wang, XiaLi, Yu-XianLiu, Yan-JuYang, Huai-XiaZhang, Cong-Cong

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 10 m1207

a=18.397(4)Å   b=10.451(2)Å   c=17.470(3)Å

α=90.00°   β=116.72(3)°   γ=90.00°

Tetraaqua{1-[(1<i>H</i>-1,2,3-benzotriazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>- 1,2,4-triazole}sulfatozinc(II) dihydrate

C9H16N6O8SZn,2(H2O)

Wang, Yan-ZhiLi, Xiao-KunYang, Huai-XiaZhou, WanMeng, Xiang-Ru

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 11 m1483

a=7.5439(15)Å   b=7.9573(16)Å   c=16.151(3)Å

α=99.60(3)°   β=92.16(3)°   γ=112.24(3)°

Azido{2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanolato- κ^4^<i>N</i>,<i>O</i>,<i>O</i>,<i>O</i>''}cobalt(II)

C6H14CoN4O3

Liu, Yan-JuYang, Huai-XiaYuan, JuanWang, Xia

Acta Crystallographica Section E (2010) 66, 12 m1617

a=8.7752(2)Å   b=7.93730(10)Å   c=14.4097(3)Å

α=90.00°   β=107.0840(10)°   γ=90.00°

Poly[[tetrakis(μ-2-anilinobenzoato-κ^2^<i>O</i>:<i>O</i>)tetra-μ~1,1,1~- azido-tetra-μ~1,1~-azido-octamethanolhexanickel(II)] methanol hexasolvate]

C60H72N28Ni6O16,6(CH4O)

Liu, Yan-JuFu, Xian-JiaoLi, Xi-FengQiu, Tian-BaoYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 3 m307-m308

a=11.82300(10)Å   b=14.6051(2)Å   c=26.3997(4)Å

α=90.00°   β=105.3680(10)°   γ=90.00°

Tetraaqua{1-[(1<i>H</i>-benzotriazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>-1,2,4-triazole- κ<i>N</i>^4^}(sulfato-κ<i>O</i>)copper(II) sesquihydrate

C9H16CuN6O8S,1.5(H2O)

Yang, Huai-xiaZhang, JunZhao, Dong

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 5 m602

a=12.496(3)Å   b=8.662(2)Å   c=31.543(6)Å

α=90.00°   β=90.97(3)°   γ=90.00°

Diaqua[5,5'-dicarboxy-2,2'-(propane-1,3-diyl)bis(1<i>H</i>-imidazole-4- carboxylato)]manganese(II)

C13H14MnN4O10

Yang, Huai-XiaZhou, XiaoliJin, GuanghuaMeng, Xiang-Ru

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 5 m560

a=15.620(3)Å   b=8.5310(17)Å   c=12.739(3)Å

α=90.00°   β=97.07(3)°   γ=90.00°

Bis[2-(2-furyl)-1-(2-furylmethyl)-1<i>H</i>-benzimidazole- κ<i>N</i>^3^]diiodidocadmium

C32H24CdI2N4O4

Yang, Huai-XiaWang, XiaXie, Cai-XiaLi, Xiao-FeiLiu, Yan-Ju

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 8 m1149

a=18.140(4)Å   b=10.582(2)Å   c=18.507(4)Å

α=90.00°   β=115.02(3)°   γ=90.00°

Diaquabis{1-[(1<i>H</i>-benzimidazol-2-yl)methyl]-1<i>H</i>-imidazole- κ<i>N</i>^3^}dichloridocadmium hexahydrate

C22H24CdCl2N8O2,6(H2O)

Xie, Xin-NianLu, MengYuan, JuanYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 m754

a=8.3562(17)Å   b=10.236(2)Å   c=17.972(4)Å

α=90.00°   β=98.80(3)°   γ=90.00°

Bis[4-(2-hydroxybenzylideneamino)benzoato-κ<i>O</i>^1^]tetrakis(methanol- κ<i>O</i>)cadmium

C32H36Cd1N2O10

Wang, YingWang, XiaLi, Yu-XianYang, Huai-XiaLiu, Yan-Ju

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 6 m685-m686

a=15.564(3)Å   b=11.937(2)Å   c=8.8946(18)Å

α=90.00°   β=99.69(3)°   γ=90.00°

<i>catena</i>-Poly[[chloridocadmium(II)]bis{μ-1-[(2-ethyl-1<i>H</i>- imidazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>-benzotriazole}[chloridocadmium(II)]di- μ-chlorido]

C12H13CdCl2N5

Wang, XiaShi, Xian-JuYang, Huai-XiaFeng, HuLiu, Pan

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 7 m846

a=7.6055(6)Å   b=9.7027(11)Å   c=10.3144(10)Å

α=74.431(9)°   β=81.609(7)°   γ=87.720(8)°

Bis{μ-1-[(1<i>H</i>-benzimidazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>-1,2,4- triazole}disilver(I) dinitrate

C20H18Ag2N102,2(NO3)

Wang, Yan-zhiZhang, JunYang, Huai-xiaMeng, Xiang-ru

Acta Crystallographica Section E (2011) 67, 12 m1788

a=9.4947(19)Å   b=13.569(3)Å   c=10.174(2)Å

α=90.00°   β=114.56(3)°   γ=90.00°

Poly[[tetraaquabis(μ~3~-5-carboxybenzene-1,2,4-tricarboxylato)tricadmium] tetrahydrate]

C20H14Cd3O20,4(H2O)

Jia, Yong-YanXie, Xin-NianYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2012) 68, 6 m801-m802

a=8.3244(17)Å   b=12.992(3)Å   c=13.540(3)Å

α=85.79(3)°   β=84.67(3)°   γ=87.17(3)°

Dichloridobis{2-[(1<i>H</i>-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1<i>H</i>-benzimidazole-κ<i>N</i>^3^}zinc(II)

C20H18Cl2N10Zn

Zhang, Wei-PengZhang, Jiao-LinHao, Bao-LianYang, Huai-Xia

Acta Crystallographica Section E (2013) 69, 5 m241

a=11.571(2)Å   b=14.109(3)Å   c=16.357(6)Å

α=90.00°   β=121.03(2)°   γ=90.00°

C80H140N40Na4O80SiW12

C80H140N40Na4O80SiW12

Lin, Jing-XiangLü, JianYang, Hong-XunCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 4 1966

a=15.194(3)Å   b=32.016(6)Å   c=14.397(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C80H154N40Na4O87SiW12

C80H154N40Na4O87SiW12

Lin, Jing-XiangLü, JianYang, Hong-XunCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 4 1966

a=27.5763(15)Å   b=16.7925(9)Å   c=16.2791(10)Å

α=90.00°   β=97.954(3)°   γ=90.00°

C80H134N40Na6O76W12

C80H134N40Na6O76W12

Lin, Jing-XiangLü, JianYang, Hong-XunCao, Rong

Crystal Growth & Design (2010) 10, 4 1966

a=15.097(3)Å   b=32.092(6)Å   c=14.403(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°