Structures by: Yamnova N. A.

Total: 47

(Mn0.83 Fe0.15 Ca0.02) Sn (B O3)2

B2Ca0.02Fe0.15Mn0.83O6Sn

Konovalenko, S.I.Pushcharovskii, D.Yu.Yamnova, N.A.Kalacheva, L.V.

Kristallografiya (1992) 37, 1557-1558

a=4.771Å   b=4.771Å   c=15.304Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sn.225 Fe.575 Fe1.465 Mg.735 (B O3) O2

BFe2.04Mg0.735O5Sn0.225

Simonov, M.A.Yamnova, N.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 1094-1097

a=10.681Å   b=3.094Å   c=5.433Å

α=90°   β=94.15°   γ=90°

Fe3 (B O3) O2

BFe3O5

Yamnova, N.A.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1975) 20, 156-159

a=10.681Å   b=3.094Å   c=5.433Å

α=90°   β=94.15°   γ=90°

Na5.8 K0.45 Mn (Ti0.75 Nb0.25) (Si10 O24) (O H)3.5 O0.5 (H2 O)4

H11.5K0.45MnNa5.8Nb0.25O32Si10Ti0.75

Yamnova, N.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (1996) 41, 257-262

a=13.033Å   b=18.717Å   c=12.264Å

α=90°   β=99.62°   γ=90°

Na16 (Si4 O6 (O H)5)2 (Si8 O15 (O H)6) (O H)10 (H2 O)28

H82Na16O81Si16

Rastsvetaeva, R.K.Yamnova, N.A.Mikheeva, M.G.Pushcharovskii, D.Yu.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (1992) 37, 1177-1184

a=53.83Å   b=9.972Å   c=6.907Å

α=90°   β=96.78°   γ=90°

(Sr0.794 Ce1.134 Ca0.056 Ba0.02) (C O3)2 ((O H)0.85 F0.15) (H2 O)

C2H2.85Ba0.02Ca0.056Ce1.134F0.15O7.85Sr0.794

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Yamnova, N.A.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.48 Ce0.48 Ca0.02 Ba0.01) (Sr0.5 Ce0.5) (C O3)2 ((O H)0.84 F0.14) (H2 O)0.9

C2H2.64Ba0.01Ca0.02Ce0.98F0.14O7.74Sr0.98

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Chukanov, N.V.Kabalov, Yu.K.Yamnova, N.A.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca4 (Ca0.7 Na0.3)3 Na0.7 Li5 (B22 O39 (O H)3) (C O3) (O H) ((O H)0.8 (H2 O)0.2)

CH5.2B22Ca6.1Li5Na1.6O47

Yamnova, N.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Dimitrova, O.V.Kantor, A.P.

Kristallografiya (2002) 47, 623-630

a=8.99Å   b=8.99Å   c=35.91Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Ge (Si6 O15)

GeK2O15Si6

Mikheeva, M.G.Yamnova, N.A.Sorokina, S.L.Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.

Kristallografiya (1992) 37, 70-76

a=14.788Å   b=7.174Å   c=12.572Å

α=90°   β=106.88°   γ=90°

Na3 Ca (Mn0.5 Ca0.5) (C O3)3 F

C3Ca1.5FMn0.5Na3O9

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Khomyakov, A.P.Vyatkin, S.V.

Kristallografiya (1991) 36, 30-33

a=8.012Å   b=15.79Å   c=7.019Å

α=90°   β=100.78°   γ=90°

Sr2 Ba Mn2 O2 (Si O3)4

BaMn2O14Si4Sr2

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Kalacheva, L.V.Kalinin, V.V.

Kristallografiya (1992) 37, 613-616

a=14.59Å   b=7.769Å   c=5.141Å

α=90°   β=93.28°   γ=90°

Na16 K2 (Si18 O36 (O H)18) (H2 O)38

H94K2Na16O92Si18

Yamnova, N.A.Rastsvetaeva, R.K.Homyakov, A.P.Pushcharovskii, D.Yu.Mikheeva, M.G.Mernaf, T.

Kristallografiya (1992) 37, 334-343

a=24.91Å   b=11.94Å   c=14.92Å

α=90°   β=94.47°   γ=90°

Ba3 (Ti1.2 Nb4.8) (Si2 O7)2 O11.4

Ba3Nb4.8O25.4Si4Ti1.2

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Voloshin, A.V.

Kristallografiya (1990) 35, 346-348

a=9.03Å   b=9.03Å   c=7.868Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sm3 Ta17 O47

O47Sm3Ta17

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Leonyuk, L.I.Bogdanova, A.V.

Kristallografiya (1988) 33, 609-612

a=12.591Å   b=3.891Å   c=19.161Å

α=90°   β=102.86°   γ=90°

Ca (B5 O8 (O H)) (H2 O)

B5CaH3O10

Yamnova, N.A.Danian, Y.Zubkova, N.V.Dimitrova, O.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.Kantor, A.P.Ming Xiong

Kristallografiya (2003) 48, 608-613

a=6.5303Å   b=19.613Å   c=6.5303Å

α=90°   β=119.207°   γ=90°

Magnesium bis(sulfate(VI)) dihydroxide

Yamnova, N APushcharovskii, D YApollonov, V N

Vestnik Moskovskogo Universiteta, Geologiya (1989) 5, 73-75

a=5.254(2)Å   b=5.254(2)Å   c=12.971(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K Na0.9) (Ca0.6 Na0.3) Ca1.4 (Nb2.7 Ti1.2 Fe0.05) (Nb2.65 Ti1.3 Fe0.05) (Si16 O48) ((O H)4.75 O3.25) (H2 O)11

Ca2Fe0.1H26.75KNa1.2Nb5.35O67Si16Ti2.5

Yamnova, N.A.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2000) 375, 487-490

a=14.641Å   b=14.214Å   c=7.9148Å

α=90°   β=117.36°   γ=90°

(Na1.03 K1.97) Fe (Fe Mn0.52 Ca0.38 Na0.1) (Fe3.36 Mg0.64) Ti2 (Si8 O26) (O H)4 (F0.6 (O H)0.4)

Ca0.38F0.6Fe5.36H4.4K1.97Mg0.64Mn0.52Na1.13O30.4Si8Ti2

Yamnova, N.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Zlykhenskaya, I.V.Khomyakov, A.R.

Kristallografiya (2000) 45, 642-648

a=5.365Å   b=11.88Å   c=21.03Å

α=84.87°   β=92.25°   γ=103.01°

K (Al Si3 O8)

AlKO8Si3

Yamnova, N.A.Khomyakov, A.P.Zlykhenskaya, I.V.

Kristallografiya (2000) 45, 824-829

a=8.615Å   b=13.03Å   c=7.2Å

α=89.99°   β=116.01°   γ=89.98°

Ca2 (B8 O13 (O H)2)

B8Ca2H2O15

Yamnova, N.A.Simonov, M.A.Belov, N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1976) 17, 489-495

a=6.441Å   b=9.354Å   c=10.011Å

α=63.15°   β=89.45°   γ=99.28°

Hydroxylborite

BH3Mg3O6

Rudnev, V. V.Chukanov, N. V.Nechelyustov, G. N.Yamnova, N. A.

Geology of Ore Deposits (2007) 49, 710-719

a=8.924Å   b=8.924Å   c=3.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Caminite

H2Mg3O10S2

Yamnova, N. A.Pushcharovskii, D. Y.Apollonov, V. N.

Vestnik Moskovskogo Universiteta Geologiya (1989) 44, 76-78

a=5.254Å   b=5.254Å   c=12.971Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Strakhovite

Ba3FH4Mn4NaO22Si6

Yamnova, N. A.Puscharovskii, D. Y.Mernaf, T.Kalinin, V. V.Kalacheva, L. V.

Kristallografiya (1992) 37, 345-351

a=23.42Å   b=12.266Å   c=7.181Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Koragoite

Fe0.1Mn3.16Nb3.6O20Ta0.652Ti0.09W1.807

Yamnova, N. A.Pushcharovskii D YuVoloshin, A. V.

Kristallografiya (1995) 40, 469-475

a=24.73Å   b=5.056Å   c=5.760Å

α=90°   β=103.5°   γ=90°

Hexahydroborite

B2CaH12O10

Simonov, M. A.Yamnova, N. A.Kazanskaya, E. V.Egorov-Tismenko Yu KBelov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1976) 228, 1337-1340

a=8.006Å   b=6.649Å   c=8.012Å

α=90°   β=104.21°   γ=90°

Kapustinite

H3Mn0.24Na5.29Nd0.1O18Si6Ti0.05Zr0.91

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.Shchegol'kova, L. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (2004) 396, 680-685

a=10.69Å   b=10.31Å   c=7.407Å

α=90°   β=92.4°   γ=90°

Jaffeite

Ca6H6O13Si2

Yamnova, N. A.Sarp, K.Egorov-Tismenko Y KPushcharovskii, D. Y.

Crystallography Reports (1993) 38, 464-467

a=10.035Å   b=10.035Å   c=7.499Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Studenitsite

B9Ca2H8NaO20

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Yu KPushcharovskii D YuMalinko, S. V.Dorokhova, G. I.

Crystallography Reports (1993) 38, 749-752

a=11.503Å   b=10.53Å   c=12.58Å

α=90°   β=90°   γ=99.48°

Jarandolite

B3CaH3O7

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KMalinko, S. V.Pushcharovskii, D. Y.Dorokhova, G. I.

Crystallography Reports (1994) 39, 991-993

a=8.386Å   b=8.142Å   c=7.249Å

α=90°   β=98.33°   γ=90°

Intersilite

Ca0.02Fe0.04H13K0.45Mn0.94Na5.8Nb0.25O32Si10Ti0.75

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KKhomyakov, A. P.

Crystallography Reports (1996) 41, 239-244

a=13.033Å   b=18.717Å   c=12.264Å

α=90°   β=99.62°   γ=90°

Perraultite

Ba2.5CaF4Fe6.1H8K1.2Mn9.4Na3Nb0.32O72Si16Ti7.68Zr0.3

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.

Crystallography Reports (1998) 43, 401-410

a=10.731Å   b=13.841Å   c=20.845Å

α=90°   β=95.06°   γ=90°

Litvinskite

Al0.18Ca0.01Fe0.01H10Hf0.01K0.01Mn0.14Na2.51O18.45Si5.82Ti0.01Zr0.96

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.Ekimenkova, I. A.

Crystallography Reports (2001) 46, 190-193

a=10.589Å   b=10.217Å   c=7.355Å

α=90°   β=92.91°   γ=90°

Lovozerite

Ca0.35Fe0.14H10.8Hf0.03K0.09Mn0.08Na2.39O18.9Si6Ti0.03Zr0.8

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.

Crystallography Reports (2001) 46, 937-941

a=10.18Å   b=10.18Å   c=13.13Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ancylite-(Ce)

C2H2.83Ba0.01Ca0.02Ce0.52F0.13La0.28Nd0.11O7.73Pr0.04Sm0.01Sr0.97

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ancylite-(Ce)

CH2.225Ba0.005Ca0.025Ce0.31F0.075La0.2Nd0.045O3.925Pr0.015Sr0.4

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcio-olivine

Ca2O4Si

Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Zadov, A. E.Gazeev, V. M.

Crystallography Reports (2008) 53, 404-408

a=5.07389Å   b=11.21128Å   c=6.75340Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calcioolivine

Ca2O4Si

Zadov, A. E.Gazeev, V. M.Pertsev, N. N.Gurbanov, A. G.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Chukanov, N. V.

Geology of Ore Deposits (2009) 51, 741-749

a=5.074Å   b=11.211Å   c=6.753Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Solongoite

B3Ca2ClH4O8

Yamnova, N. A.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1977) 22, 356-357

a=7.975Å   b=12.571Å   c=7.237Å

α=90°   β=90°   γ=86.14°

Rouvilleite

C3Ca1.361Dy0.02F0.987Fe0.06Mn0.439Na3O9Y0.034

Yamnova, N. A.Pushcharovskii D YuKhomyakov, A. P.Vyatkin, S. V.

Soviet Physics - Crystallography (1991) 36, 14-16

a=8.012Å   b=15.79Å   c=7.019Å

α=90°   β=100.78°   γ=90°

Revdite

H82Na16O81Si16

Rastsvetaeva, R. K.Mikheeva, M. G.Yamnova, N. A.Pushcharovskii D YuKhomyakov, A. P.

Soviet Physics Crystallography (1992) 37, 632-636

a=53.83Å   b=9.972Å   c=6.907Å

α=90°   β=96.78°   γ=90°

Clinokurchatovite

B2CaMgO5

Yakubovich, O. V.Yamnova, N. A.Shchedrin, B. M.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1976) 21, 294-295

a=12.331Å   b=5.489Å   c=11.092Å

α=90°   β=90°   γ=78.42°

Calciotantite

Ca0.94Na0.06Nb0.13O10.97Ta3.86

Yamnova, N. A.Pushcharovsky D YuVoloshin, A. V.

Soviet Physics Crystallography (1988) 33, 498-499

a=6.245Å   b=6.245Å   c=12.323Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Leucosphenite

B2BaNa4O30Si10Ti2

Malinovskii Yu, A.Yamnova, N. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 257, 1128-1132

a=9.814Å   b=16.851Å   c=7.210Å

α=90°   β=93.35°   γ=90°

Arctite

BaCa7F3Na5O24P6

Sokolova, E. V.Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KKhomyakov, A. P.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1984) 274, 78-83

a=14.366Å   b=14.366Å   c=14.366Å

α=28.58°   β=28.58°   γ=28.58°

Tuliokite

C6H12BaNa6O24Th

Yamnova, N. A.Pushcharovsky D YuVoloshin, A. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 310, 99-102

a=14.175Å   b=14.175Å   c=8.605Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tisinalite

Ca0.38Fe0.36H18Mn1.26Na6.24Nb0.4O54Si18Ti1.4Zr0.42

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.Shchegol'kova, L. V.

Crystallography Reports (2003) 48, 551-556

a=10.036Å   b=10.036Å   c=12.876Å

α=90°   β=90°   γ=120°