Structures by: Xia E. Y.

Total: 10

C22.66667H19.66667Cl2N3O4.66667

C22.66667H19.66667Cl2N3O4.66667

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=14.308(2)Å   b=14.590(2)Å   c=19.733(3)Å

α=101.072(2)°   β=100.800(2)°   γ=110.784(2)°

C23H20BrN3O4

C23H20BrN3O4

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=11.309(2)Å   b=11.587(2)Å   c=16.784(4)Å

α=87.930(3)°   β=80.536(3)°   γ=86.220(3)°

C27H29BrN2O7

C27H29BrN2O7

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=10.8467(19)Å   b=16.631(3)Å   c=17.796(3)Å

α=112.348(2)°   β=97.654(2)°   γ=105.826(2)°

C28H25ClN2O6

C28H25ClN2O6

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=10.3872(14)Å   b=11.3862(15)Å   c=11.9876(16)Å

α=69.2880(10)°   β=72.0490(10)°   γ=85.319(2)°

C29H33ClN2O5

C29H33ClN2O5

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=7.9609(11)Å   b=11.5503(16)Å   c=15.081(2)Å

α=78.065(2)°   β=83.794(2)°   γ=89.496(2)°

C28H30Cl2N2O5

C28H30Cl2N2O5

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=10.8157(15)Å   b=12.2522(17)Å   c=12.6256(17)Å

α=101.082(2)°   β=110.327(2)°   γ=109.908(2)°

C26H20ClN3O4

C26H20ClN3O4

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=11.9281(15)Å   b=10.2727(13)Å   c=22.909(3)Å

α=90.00°   β=109.026(5)°   γ=90.00°

C25H25ClN2O6

C25H25ClN2O6

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=10.6943(13)Å   b=25.494(3)Å   c=8.9322(11)Å

α=90.00°   β=103.349(2)°   γ=90.00°

C23H22ClN3O5

C23H22ClN3O5

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=11.156(8)Å   b=26.984(18)Å   c=11.394(8)Å

α=90.00°   β=110.121(9)°   γ=90.00°

C48H44Cl2N4O12,2(C3H7NO)

C48H44Cl2N4O12,2(C3H7NO)

Sun, JingXia, Er-YanWu, QunYan, Chao-Guo

Organic letters (2010) 12, 16 3678-3681

a=6.207(4)Å   b=11.280(10)Å   c=19.290(10)Å

α=90.298(8)°   β=95.025(8)°   γ=99.589(8)°