Structures by: Wu Y. T.

Total: 18

Syn-9,10-Bis(2-chlorophenyl)phenanthrene

C26H16Cl2

Li, Jen-YiChang, Hung-IngFeng, Chieh-NingWu, Yao-Ting

Organic letters (2016) 18, 24 6444-6447

a=9.1927(13)Å   b=29.468(4)Å   c=7.4968(9)Å

α=90.00°   β=104.857(7)°   γ=90.00°

Anti-9,10-Bis(2-chlorophenyl)phenanthrene

C26H16Cl2

Li, Jen-YiChang, Hung-IngFeng, Chieh-NingWu, Yao-Ting

Organic letters (2016) 18, 24 6444-6447

a=11.7842(4)Å   b=10.5042(4)Å   c=16.7068(6)Å

α=90.00°   β=109.462(2)°   γ=90.00°

C34H34

C34H34

Li, Jen-YiChang, Hung-IngFeng, Chieh-NingWu, Yao-Ting

Organic letters (2016) 18, 24 6444-6447

a=10.7240(10)Å   b=14.6596(14)Å   c=15.9412(15)Å

α=90°   β=106.043(2)°   γ=90°

C34H34

C34H34

Li, Jen-YiChang, Hung-IngFeng, Chieh-NingWu, Yao-Ting

Organic letters (2016) 18, 24 6444-6447

a=7.2192(9)Å   b=12.2678(16)Å   c=27.633(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C36H18

C36H18

Hsieh, Ya-ChuWu, Tsun-ChengLi, Jen-YiChen, Yi-TingKuo, Ming-YuChou, Pi-TaiWu, Yao-Ting

Organic letters (2016) 18, 8 1868-1871

a=12.7866(5)Å   b=3.92370(10)Å   c=42.4380(15)Å

α=90.00°   β=95.156(3)°   γ=90.00°

C38H22

C38H22

Hsieh, Ya-ChuWu, Tsun-ChengLi, Jen-YiChen, Yi-TingKuo, Ming-YuChou, Pi-TaiWu, Yao-Ting

Organic letters (2016) 18, 8 1868-1871

a=17.4392(6)Å   b=7.3355(2)Å   c=17.5242(6)Å

α=90°   β=94.296(3)°   γ=90°

(1E,3E,5E,7E)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octaphenyl-1,3,5,7-octatetraene

C56H42

Wu, Tsun-ChengChen, Jheng-JhihWu, Yao-Ting

Organic letters (2011) 13, 18 4794-4797

a=23.3176(6)Å   b=10.4397(3)Å   c=16.6940(5)Å

α=90.00°   β=98.7710(10)°   γ=90.00°

1,2,3,4,5,6,7,8-Octa(2-thiophenyl)tricyclo[3.2.1.02,7]oct-3-ene

C40H26S8

Wu, Tsun-ChengChen, Jheng-JhihWu, Yao-Ting

Organic letters (2011) 13, 18 4794-4797

a=10.3950(4)Å   b=11.2458(5)Å   c=15.6129(6)Å

α=94.493(2)°   β=107.0900(10)°   γ=100.745(2)°

(2E,4E,6E,8E)-4,7-Dimethyl-3,5,6,8-tetraphenyl-2,4,6,8-decatetraene

C36H34

Wu, Tsun-ChengChen, Jheng-JhihWu, Yao-Ting

Organic letters (2011) 13, 18 4794-4797

a=9.9211(7)Å   b=11.1410(8)Å   c=12.3491(9)Å

α=87.690(2)°   β=76.150(2)°   γ=84.828(2)°

C56H42

C56H42

Wu, Tsun-ChengChen, Jheng-JhihWu, Yao-Ting

Organic letters (2011) 13, 18 4794-4797

a=10.4203(2)Å   b=38.0328(8)Å   c=10.0996(2)Å

α=90.00°   β=106.1160(10)°   γ=90.00°

C57H44Cl2

C57H44Cl2

Wu, Tsun-ChengChen, Jheng-JhihWu, Yao-Ting

Organic letters (2011) 13, 18 4794-4797

a=10.2553(2)Å   b=20.2860(5)Å   c=20.0538(4)Å

α=90.00°   β=104.0100(10)°   γ=90.00°

C33H24

C33H24

Wu, Yao-TingLinden, AnthonySiegel, Jay S.

Organic letters (2005) 7, 20 4353-4355

a=15.6716(7)Å   b=9.0731(4)Å   c=16.7091(7)Å

α=90.00°   β=113.433(3)°   γ=90.00°

1,3,4,6,7,9-Hexamethylbenzo(1,2-c:3,4-c':5,6-c'')trithiophene

C18H18S3

Wu, Yao-TingTai, Chia-ChengLin, Wei-ChihBaldridge, Kim K.

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 13 2748-2755

a=20.700(3)Å   b=8.1002(11)Å   c=19.248(3)Å

α=90.00°   β=94.392(2)°   γ=90.00°

1,3,4,6,7,9-Hexamethylbenzo(1,2-c:3,4-c':5,6-c'')trithiophene

C18H18S3

Wu, Yao-TingTai, Chia-ChengLin, Wei-ChihBaldridge, Kim K.

Organic & Biomolecular Chemistry (2009) 7, 13 2748-2755

a=20.700(3)Å   b=8.1002(11)Å   c=19.248(3)Å

α=90.00°   β=94.392(2)°   γ=90.00°

C28H22

C28H22

Hsieh, Ya-ChuWu, Cheng-FengChen, Yi-TingFang, Chia-TeWang, Chi-ShinLi, Chia-HsinChen, Liang-YuCheng, Mu-JengChueh, Chu-ChenChou, Pi-TaiWu, Yao-Ting

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 43 14357-14366

a=13.736(4)Å   b=56.462(16)Å   c=9.796(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C29H18

C29H18

Lee, Che-WeiLiu, En-ChihWu, Yao-Ting

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 21 10446-10456

a=13.442(2)Å   b=33.697(6)Å   c=3.8454(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C27H20O3

C27H20O3

Hsieh, Ya-ChuWu, Cheng-FengChen, Yi-TingFang, Chia-TeWang, Chi-ShinLi, Chia-HsinChen, Liang-YuCheng, Mu-JengChueh, Chu-ChenChou, Pi-TaiWu, Yao-Ting

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 43 14357-14366

a=12.8513(10)Å   b=62.643(6)Å   c=9.5148(9)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C56H46

C56H46

Hsieh, Ya-ChuWu, Cheng-FengChen, Yi-TingFang, Chia-TeWang, Chi-ShinLi, Chia-HsinChen, Liang-YuCheng, Mu-JengChueh, Chu-ChenChou, Pi-TaiWu, Yao-Ting

Journal of the American Chemical Society (2018) 140, 43 14357-14366

a=14.0798(5)Å   b=10.3541(4)Å   c=26.2464(10)Å

α=90°   β=91.818(2)°   γ=90°