Structures by: Vladykin N. V.

Total: 1

Seidozerite

Ca0.55F2Mn0.85Na3.2O16Si4Ti1.15Zr1.85

Pushcharovskii D YuPasero, M.Merlino, S.Vladykin, N. V.Zubkova, N. V.Gobechiya, E. R.

Crystallography Reports (2002) 47, 196-200

a=5.627Å   b=7.134Å   c=18.590Å

α=90°   β=102.68°   γ=90°