Structures by: Virovets A. V.

Total: 161

C30H42AgO4P8Ta2,SbF6,(CH2Cl2)0.35

C30H42AgO4P8Ta2,SbF6,(CH2Cl2)0.35

Scheer, ManfredPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichBielmeier, Martin

Chemical Science (2020)

a=10.4796(5)Å   b=14.2670(6)Å   c=17.0118(8)Å

α=96.742(4)°   β=90.464(4)°   γ=101.225(4)°

(C15H21AgO2P4Ta),(SbF6)

(C15H21AgO2P4Ta),(SbF6)

Scheer, ManfredPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichBielmeier, Martin

Chemical Science (2020)

a=19.22628(9)Å   b=19.22628(9)Å   c=26.5819(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

P4Se3,C160.5H231Ag8N9O16P32Ta8,8(SbF6),3.75(CH2Cl2)

P4Se3,C160.5H231Ag8N9O16P32Ta8,8(SbF6),3.75(CH2Cl2)

Scheer, ManfredPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichBielmeier, Martin

Chemical Science (2020)

a=17.95491(12)Å   b=22.56350(18)Å   c=38.3495(4)Å

α=81.1581(7)°   β=78.4160(7)°   γ=73.7720(7)°

C10H10As5Cr2

C10H10As5Cr2

Brake, HelenaPresypkina, Eugenia V.Heindl, ClaudiaVirovets, Alexander ViktorovichKremer, WernerScheer, Manfred

Chemical Science (2019)

a=8.1149(2)Å   b=14.8158(3)Å   c=12.0097(3)Å

α=90°   β=104.644(3)°   γ=90°

C110H165Cl13.35Cu13.35Fe11P55,C10H10As5Cr2,2.96(CH2Cl2),3.825(CH3CN)

C110H165Cl13.35Cu13.35Fe11P55,C10H10As5Cr2,2.96(CH2Cl2),3.825(CH3CN)

Brake, HelenaPresypkina, Eugenia V.Heindl, ClaudiaVirovets, Alexander ViktorovichKremer, WernerScheer, Manfred

Chemical Science (2019)

a=30.4118(4)Å   b=29.4289(2)Å   c=28.8188(3)Å

α=90°   β=112.8750(10)°   γ=90°

C110H165Br14.55Cu14.55Fe11P55,C10H10As5Cr2,3.4(CH2Cl2),0.9(CH3CN)

C110H165Br14.55Cu14.55Fe11P55,C10H10As5Cr2,3.4(CH2Cl2),0.9(CH3CN)

Brake, HelenaPresypkina, Eugenia V.Heindl, ClaudiaVirovets, Alexander ViktorovichKremer, WernerScheer, Manfred

Chemical Science (2019)

a=27.08802(13)Å   b=33.62013(12)Å   c=25.36593(11)Å

α=90°   β=103.3511(5)°   γ=90°

(Cu (N H3)3) (Cu (N H3)4) (Cu (N H3)5) (Te4 (W (C N)3)4) (H2 O)5

C12H46Cu3N24O5Te4W4

Fedin, V.P.Gerasimenko, A.V.Kalinina, I.V.Virovets, A.V.

Inorganica Chimica Acta (2002) 331, 48-51

a=12.061Å   b=12.346Å   c=14.908Å

α=90°   β=99.402°   γ=90°

(K6 (Ta4 Te4 O (C N)12)) (K O H) (H2 O)4

C12H9K7N12O6Ta4Te4

Fedin, V.P.Fenske, D.Kalinina, I.V.Virovets, A.V.

Izvestiya Akad. Nauk, Seriya Khimicheskaya (2001) 50, 892-896

a=9.9409Å   b=18.837Å   c=10.1249Å

α=90°   β=101.917°   γ=90°

K4 (Se4 (Re (C N)3)4) (H2 O)6

C12H12K4N12O6Re4Se4

Mironov, Yu.V.Virovets, A.V.Sheldrick, W.S.Fedorov, V.E.

Polyhedron (2001) 20, 969-974

a=12.459Å   b=12.504Å   c=13.079Å

α=109.2°   β=107.303°   γ=108.937°

Cu2 (Te4 (Re (C N)3)4) (H2 O)4

C12H8Cu2N12O4Re4Te4

Mironov, Yu.V.Virovets, A.V.Sheldrick, W.S.Fedorov, V.E.

Polyhedron (2001) 20, 969-974

a=10.19Å   b=15.181Å   c=18.953Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd2 (Te4 (Re (C N)3)4) (H2 O)6

C12H12Cd2N12O6Re4Te4

Mironov, Yu.V.Sheldrick, W.S.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.

Polyhedron (2001) 20, 969-974

a=10.684Å   b=15.528Å   c=19.118Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn2 (Se4 (Re (C N)3)4) (H2 O)6

C12H12Mn2N12O6Re4Se4

Mironov, Yu.V.Virovets, A.V.Sheldrick, W.S.Fedorov, V.E.

Polyhedron (2001) 20, 969-974

a=10.624Å   b=14.999Å   c=19.013Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C30H68CoN8O6Re6S8

C30H68CoN8O6Re6S8

Naumov, N. G.Artemkina, S. B.Virovets, A. V.Fedorov, V. E.

Solid State Sciences (1999) 1, 473-482

a=17.942(9)Å   b=17.979(4)Å   c=16.344(8)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 (Ru (N O) (N O2)3 (O H))2

H2K2N8O16Ru2

Emel'yanov, V.A.Gromilov, S.A.Baidina, I.A.Virovets, A.V.Belyaev, A.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 156-162

a=8.596Å   b=10.111Å   c=9.537Å

α=90°   β=104.42°   γ=90°

(Se (C O) (Fe (C O)3)3)

C10Fe3O10Se

Virovets, A.V.Konchenko, S.N.Fenske, D.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 746-748

a=8.866Å   b=10.313Å   c=16.521Å

α=90°   β=97.372°   γ=90°

K2 (Ru (N O) (N O2)2 Cl3)

Cl3K2N3O5Ru

Emel'yanov, V.A.Baidina, I.A.Gromilov, S.A.Virovets, A.V.Belyaev, A.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 327-335

a=7.05Å   b=7.524Å   c=10.125Å

α=90.44°   β=103.17°   γ=90.51°

Lu Ba2 Cu3 O6

Ba2Cu3LuO6

Podberezskaya, N.V.Pervukhina, N.V.Kozeeva, L.P.Kameneva, M.Yu.Romanenko, G.V.Virovets, A.V.Naumov, D.Yu.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2002) 43, 564-567

a=3.8399Å   b=3.8399Å   c=11.841Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(H9 O4)2 (Mo2 (S2)2 Cl8)

Cl8H18Mo2O8S4

Sokolov, M.N.Abramov, P.A.Uvarov, N.F.Peresypkina, E.V.Virovets, A.V.Gerasko, O.A.Fedin, V.P.

Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie (2007) 633, 2288-2291

a=7.2016Å   b=22.1372Å   c=6.7662Å

α=90°   β=94.932°   γ=90°

(Co (N H3)5 N O2) (N O3)2 (H2 O)0.25

CoH15.5N8O8.25

Virovets, A.V.Podberezskaya, N.V.Burleva, L.P.Boldyreva, E.V.Dulepov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1994) 35, 100-105

a=7.582Å   b=7.582Å   c=10.331Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Co (N H3)5 N O2) Cl (N O3)

ClCoH15N7O5

Podberezskaya, N.V.Virovets, A.V.Boldyreva, E.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1991) 32, 89-95

a=14.828Å   b=9.599Å   c=7.289Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3.66 ((Re Cl)6 S8)

Cl6K3.66Re6S8

Solodovnikov, S.F.Yarovoi, S.S.Virovets, A.V.Mironov, Yu.V.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 909-917

a=10.614Å   b=17.268Å   c=10.448Å

α=90°   β=110.755°   γ=90°

K3 ((Re Br)6 S7 Br)

Br7K3Re6S7

Solodovnikov, S.F.Mironov, Yu.V.Yarovoi, S.S.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2004) 45, 909-917

a=9.932Å   b=13.528Å   c=12.413Å

α=90°   β=110.21°   γ=90°

((C3 H7)4 N)2 (Mn (H2 O)4) (Re6 S8 (C N)6)

C30H64MnN8O4Re6S8

Naumov, N.G.Artemkina, S.B.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 153, 195-204

a=13.255Å   b=13.255Å   c=14.432Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((C3 H7)4 N)2 (Mn (H2 O)5) (Re6 Se8 (C N)6) (H2 O)

C30H68MnN8O6Re6Se8

Naumov, N.G.Artemkina, S.B.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 153, 195-204

a=18.286Å   b=18.345Å   c=16.568Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((C3 H7)4 N)2 (Ni (H2 O)4) (Re6 S8 (C N)6)

C30H64N8NiO4Re6S8

Naumov, N.G.Artemkina, S.B.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.

Journal of Solid State Chemistry (2000) 153, 195-204

a=13.247Å   b=13.247Å   c=14.246Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs2 Co (S8 (Re (C N))6) (H2 O)2

C6H4CoCs2N6O2Re6S8

Naumov, N.G.Virovets, A.V.Artemkina, S.B.Mironov, Yu.I.Fedorov, V.E.

Ukrains'kii Khimicheskii Zhurnal (Russian Edition) (1999) 65, 21-27

a=10.611Å   b=18.37Å   c=13.271Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 (Ru (N O) Cl5) (H2 O)6

Cl5H12NNa2O7Ru

Emel'yanov, V.A.Gromilov, S.A.Baidina, I.A.Logvinenko, V.A.Virovets, A.V.Belyaev, A.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 1091-1100

a=26.74Å   b=31.581Å   c=6.918Å

α=90°   β=90°   γ=90°

((Pd (N H3)4)3 (Pd (N H3)3 Cl)2) Cl8

Cl10H54N18Pd5

Gromilov, S.A.Virovets, A.V.Baidina, I.A.Tatarchuk, V.V.Druzhinina, I.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 777-781

a=10.521Å   b=10.521Å   c=16.866Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li2 (Pd (N O2)4) (H2 O)2

H4Li2N4O10Pd

Khranenko, S.P.Belyaev, A.V.Gromilov, S.A.Virovets, A.V.Baidina, I.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 383-387

a=11.2877Å   b=8.4286Å   c=10.767Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4 (Te4 (Re (C N)3)4) (H2 O)5

C12H10K4N12O5Re4Te4

Mironov, Yu.V.Virovets, A.V.Artemkina, S.B.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 375-379

a=12.515Å   b=12.662Å   c=13.036Å

α=106.263°   β=108.627°   γ=109.68°

K4 (S6.508 Te1.492 (Re (C N))6)

C6K4N6Re6S6.508Te1.492

Podberezskaya, N.V.Virovets, A.V.Kozeeva, L.P.Mironov, Yu.V.Naumov, N.G.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 530-535

a=17.328Å   b=17.328Å   c=17.328Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4 (S6.874 Te1.126 (Re (C N))6)

C6K4N6Re6S6.874Te1.126

Podberezskaya, N.V.Mironov, Yu.V.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.Kozeeva, L.P.Naumov, N.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 530-535

a=17.278Å   b=17.278Å   c=17.278Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(N2 H5)2 (S (S2)3 (Mo I2)3) (H2 O)1.5

H13I6Mo3N4O1.5S7

Virovets, A.V.Sokolov, M.N.Kalinina, I.V.Podberezskaya, N.V.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1999) 40, 57-61

a=10.029Å   b=10.258Å   c=14.152Å

α=109.21°   β=106.14°   γ=98.97°

Cs3 ((Se7 Br) (Re Br)6) (H2 O)

Br7Cs3H2ORe6Se7

Yarovoi, S.S.Mironov, Yu.V.Fedorov, V.E.Virovets, A.V.Solodovnikov, S.F.

Materials Research Bulletin (1999) 34, 1345-1351

a=9.613Å   b=11.569Å   c=13.344Å

α=90.41°   β=95.48°   γ=106.48°

Na (Ru (N O) Cl4 (H2 O)) (H2 O)2

Cl4H6NNaO4Ru

Emel'yanov, V.A.Belyaev, A.V.Baidina, I.A.Gromilov, S.A.Virovets, A.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 567-571

a=7.0103Å   b=11.133Å   c=12.843Å

α=90°   β=99.076°   γ=90°

(Re6 Se4 Br4) Br6

Br10Re6Se4

Solodovnikov, S.F.Yarovoi, S.S.Mironov, Yu.V.Virovets, A.V.Fedorov, V.E.

Khim. Interesakh. Ustoich. Razvit. (2000) 8, 285-290

a=9.23Å   b=9.31Å   c=12.975Å

α=83.36°   β=84.1°   γ=82.33°

Tl4 (Se8 (Re (C N))6) (H2 O)1.5

C6H3N6O1.5Re6Se8Tl4

Virovets, A.V.Naumov, N.G.Naumov, D.Yu.Howard, J.A.K.Fedorov, V.E.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2000) 41, 1085-1091

a=12.2855Å   b=13.1792Å   c=17.3794Å

α=87.236°   β=76.388°   γ=87.691°

C12H10Cl3GaN2

C12H10Cl3GaN2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=6.92433(19)Å   b=7.46902(18)Å   c=26.5125(6)Å

α=90°   β=90.785(2)°   γ=90°

C12H10Cl6Ga2N2

C12H10Cl6Ga2N2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=6.51299(12)Å   b=11.7499(3)Å   c=12.0716(2)Å

α=90°   β=90.8579(17)°   γ=90°

C12H10Al2Cl6N2

C12H10Al2Cl6N2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=6.5757(3)Å   b=11.6146(4)Å   c=12.0455(4)Å

α=90°   β=91.122(3)°   γ=90°

C30H25Cl2GaN5,C36H30Cl2GaN6,1.5(C12H10N2),2(Cl4Ga)

C30H25Cl2GaN5,C36H30Cl2GaN6,1.5(C12H10N2),2(Cl4Ga)

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=11.9814(4)Å   b=28.3968(8)Å   c=26.3183(8)Å

α=90°   β=100.160(3)°   γ=90°

C12H10Al2Br6N2

C12H10Al2Br6N2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=6.60794(17)Å   b=8.51954(13)Å   c=18.0260(3)Å

α=90°   β=96.550(2)°   γ=90°

Beta polymorph

C12H10Br6Ga2N2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=6.56821(14)Å   b=8.50459(16)Å   c=18.1626(4)Å

α=90°   β=96.7181(19)°   γ=90°

Alpha-polymorph

C12H10Br6Ga2N2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=6.51032(16)Å   b=12.2531(3)Å   c=12.4379(3)Å

α=90°   β=90.552(2)°   γ=90°

C36H30Al3Br8N6,AlBr4

C36H30Al3Br8N6,AlBr4

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=11.6526(3)Å   b=14.1736(3)Å   c=16.6431(4)Å

α=106.005(2)°   β=97.842(2)°   γ=91.731(2)°

C84H70Br4Ga2N14,2(C6H5N),2(Br4Ga)

C84H70Br4Ga2N14,2(C6H5N),2(Br4Ga)

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=13.0928(7)Å   b=14.0601(10)Å   c=14.3775(7)Å

α=95.542(5)°   β=96.105(4)°   γ=106.587(5)°

C12H10Br6Ga2N2,C12H10N2

C12H10Br6Ga2N2,C12H10N2

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=7.5187(3)Å   b=8.8335(3)Å   c=11.7115(5)Å

α=79.201(3)°   β=84.350(3)°   γ=76.670(3)°

C30H25AlBr2N5,0.5(C12H10N2),AlBr4

C30H25AlBr2N5,0.5(C12H10N2),AlBr4

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=11.3604(4)Å   b=13.2572(4)Å   c=14.1700(4)Å

α=82.947(2)°   β=89.402(2)°   γ=73.162(3)°

C84H70Al4Cl12N14

C84H70Al4Cl12N14

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=12.0435(2)Å   b=28.2798(5)Å   c=26.1130(4)Å

α=90°   β=99.9744(17)°   γ=90°

C48H56ClCu3N4P6,0.6(CH3CN)

C48H56ClCu3N4P6,0.6(CH3CN)

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=25.9670(2)Å   b=25.9670(2)Å   c=17.9760(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C39H57.5Cl5Cu5KN6O3.5P3

C39H57.5Cl5Cu5KN6O3.5P3

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=13.5753(3)Å   b=26.0211(6)Å   c=15.6295(4)Å

α=90°   β=97.061(2)°   γ=90°

C32H42Br5Cu5KN4OP3,(C2H3N)1.3

C32H42Br5Cu5KN4OP3,(C2H3N)1.3

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=19.5159(3)Å   b=25.8364(4)Å   c=13.6766(2)Å

α=90°   β=127.4050(10)°   γ=90°

C28H34Cu5I4N4P3

C28H34Cu5I4N4P3

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=15.5501(2)Å   b=15.5501(2)Å   c=9.3497(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(C30H37Cu7I6N5P3),0.5(C6H14),0.4(C4H10O),0.5(CH3CN)

(C30H37Cu7I6N5P3),0.5(C6H14),0.4(C4H10O),0.5(CH3CN)

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=11.9259(10)Å   b=12.3005(7)Å   c=20.8887(11)Å

α=79.096(5)°   β=89.381(5)°   γ=64.029(7)°

C64.2H105.3Cl6Cu9N17.1P9

C64.2H105.3Cl6Cu9N17.1P9

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=13.1219(2)Å   b=27.5544(6)Å   c=13.9810(4)Å

α=90.00°   β=95.626(2)°   γ=90.00°

C33.8H59.67Cl6.85Cu9.85N1.9P9

C33.8H59.67Cl6.85Cu9.85N1.9P9

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=35.50210(10)Å   b=35.50210(10)Å   c=35.50210(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C33.13H58.7Br7.1Cu10.1N1.57P9

C33.13H58.7Br7.1Cu10.1N1.57P9

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=35.77900(10)Å   b=35.77900(10)Å   c=35.77900(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C20H36Cu7I6P6,C24H48KO6

C20H36Cu7I6P6,C24H48KO6

Heindl, ClaudiaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Komarov, Vladislav YuScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 22 10245-10252

a=18.0501(3)Å   b=13.3882(3)Å   c=29.8992(6)Å

α=90°   β=90.068(2)°   γ=90°

C36H24I8Mo6N6O18,(C16H36N)2,C2H3N,H2O

C36H24I8Mo6N6O18,(C16H36N)2,C2H3N,H2O

Mikhailov, Maksim A.Brylev, Konstantin A.Virovets, Alexandr V.Gallyamov, Marsel R.Novozhilov, IgorSokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 2 1162

a=10.2810(6)Å   b=18.6929(13)Å   c=24.7011(16)Å

α=90.145(2)°   β=99.641(2)°   γ=104.611(2)°

C36H18I8Mo6N12O30,2(C16H36N),3(C4H8O)

C36H18I8Mo6N12O30,2(C16H36N),3(C4H8O)

Mikhailov, Maksim A.Brylev, Konstantin A.Virovets, Alexandr V.Gallyamov, Marsel R.Novozhilov, IgorSokolov, Maxim N.

New J. Chem. (2016) 40, 2 1162

a=40.500(5)Å   b=10.2557(13)Å   c=32.799(5)Å

α=90.00°   β=123.367(7)°   γ=90.00°

C48H36Ag2Mo4N4O8P4,(C16AlF36O4)2,(C1H2Cl2)2.4

C48H36Ag2Mo4N4O8P4,(C16AlF36O4)2,(C1H2Cl2)2.4

Elsayed Moussa, MehdiPeresypkina, EugeniaVirovets, Alexander V.Venus, DominikBalázs, GáborScheer, Manfred

CrystEngComm (2018) 20, 46 7417

a=18.1526(9)Å   b=18.9664(7)Å   c=18.8938(8)Å

α=90.00°   β=110.424(6)°   γ=90.00°

C115.5H59Ag2Al2Cl3F72Mo8N2O24P8

C115.5H59Ag2Al2Cl3F72Mo8N2O24P8

Elsayed Moussa, MehdiPeresypkina, EugeniaVirovets, Alexander V.Venus, DominikBalázs, GáborScheer, Manfred

CrystEngComm (2018) 20, 46 7417

a=15.4197(5)Å   b=15.8109(5)Å   c=17.5800(6)Å

α=107.136(3)°   β=92.394(3)°   γ=90.977(2)°

C82H40Ag2Al2Cl4F72Mo4N4O16P4

C82H40Ag2Al2Cl4F72Mo4N4O16P4

Elsayed Moussa, MehdiPeresypkina, EugeniaVirovets, Alexander V.Venus, DominikBalázs, GáborScheer, Manfred

CrystEngComm (2018) 20, 46 7417

a=28.6833(2)Å   b=25.7478(2)Å   c=15.83160(10)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C101.45H48.54Ag2Al2Cl2.9F72Mo8N2O24P8

C101.45H48.54Ag2Al2Cl2.9F72Mo8N2O24P8

Elsayed Moussa, MehdiPeresypkina, EugeniaVirovets, Alexander V.Venus, DominikBalázs, GáborScheer, Manfred

CrystEngComm (2018) 20, 46 7417

a=20.930(6)Å   b=21.739(2)Å   c=30.936(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

None

K6[Nb4Te4O(CN)12].K2CO3.KOH.8(H2O)

Fedin, Vladimir P.Kalinina, Irina V.Virovets, Alexander V.Podberezskaya, Nina V.Neretin, Ivan S.Slovokhotov, Yuri L.

Chemical Communications (1998) 23 2579

a=12.4688(9)Å   b=22.658(4)Å   c=16.318(2)Å

α=90.00°   β=91.584(9)°   γ=90.00°

C12H11N2,Br

C12H11N2,Br

Gugin, NikitaPresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander ViktorovichDavydova, Elena I.Timoshkin, Alexey Y.

CrystEngComm (2020)

a=23.5470(7)Å   b=12.0475(3)Å   c=8.0311(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C19H15Fe3O9SbTe

C19H15Fe3O9SbTe

Konchenko, Sergei N.Pushkarevsky, Nikolai A.Virovets, Alexander V.Scheer, Manfred

Dalton Transactions (2003) 4 581

a=9.872(2)Å   b=36.208(7)Å   c=14.072(3)Å

α=90.00°   β=102.73(3)°   γ=90.00°

C20H13Fe4O11SbTe

C20H13Fe4O11SbTe

Konchenko, Sergei N.Pushkarevsky, Nikolai A.Virovets, Alexander V.Scheer, Manfred

Dalton Transactions (2003) 4 581

a=9.0904(18)Å   b=16.776(3)Å   c=17.831(4)Å

α=90.00°   β=103.56(3)°   γ=90.00°

C20H13Fe4O11SbSe

C20H13Fe4O11SbSe

Konchenko, Sergei N.Pushkarevsky, Nikolai A.Virovets, Alexander V.Scheer, Manfred

Dalton Transactions (2003) 4 581

a=9.819(2)Å   b=18.667(5)Å   c=14.502(3)Å

α=90.00°   β=93.85(2)°   γ=90.00°

C23.5H17BiFe4O11Se

C23.5H17BiFe4O11Se

Konchenko, Sergei N.Pushkarevsky, Nikolai A.Virovets, Alexander V.Scheer, Manfred

Dalton Transactions (2003) 4 581

a=28.682(6)Å   b=11.118(2)Å   c=18.514(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

H96Na12O116Sn8W18

H96Na12O116Sn8W18

Sokolov, Maxim N.Izarova, Natalya V.Virovets, Alexander V.Fedin, Vladimir P.Starikova, Zoya A.Antipin, Mikhail Yu.

Dalton Transactions (2003) 23 4389

a=14.478(8)Å   b=14.478(8)Å   c=32.08(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

C42H103MoO46S10W3

C42H103MoO46S10W3

McLean, Iain J.Hernandez-Molina, RitaSokolov, Maxim N.Seo, Mi-SookVirovets, Alexander V.Elsegood, Mark R. J.Clegg, WilliamSykes, A. Geoffrey

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1998) 15 2557

a=13.8310(7)Å   b=31.0531(17)Å   c=19.7278(10)Å

α=90.00°   β=110.311(2)°   γ=90.00°

C24H49MoN18O0.5S16W3

C24H49MoN18O0.5S16W3

McLean, Iain J.Hernandez-Molina, RitaSokolov, Maxim N.Seo, Mi-SookVirovets, Alexander V.Elsegood, Mark R. J.Clegg, WilliamSykes, A. Geoffrey

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1998) 15 2557

a=22.759(6)Å   b=22.759(6)Å   c=22.759(6)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(C78H72Mo3P6S5),0.25(C4H10O),(F6P)

(C78H72Mo3P6S5),0.25(C4H10O),(F6P)

Petrov, Pavel A.Virovets, Alexander V.Alberola, AntonioLlusar, RosaKonchenko, Sergey N.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2010) 39, 38 8875-8877

a=49.600(15)Å   b=14.189(7)Å   c=45.975(14)Å

α=90.00°   β=110.443(18)°   γ=90.00°

C6H28Mo3N14O2Re3S8Zn3

C6H28Mo3N14O2Re3S8Zn3

Virovets, Alexander V.Gayfulin, Yakov M.Peresypkina, Eugenia V.Mironov, Yuri V.Naumov, Nikolay G.

CrystEngComm (2015) 17, 6 1477

a=14.774(2)Å   b=14.774(2)Å   c=14.774(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C18H114Mo9N50O9Re9S24Zn9

C18H114Mo9N50O9Re9S24Zn9

Virovets, Alexander V.Gayfulin, Yakov M.Peresypkina, Eugenia V.Mironov, Yuri V.Naumov, Nikolay G.

CrystEngComm (2015) 17, 6 1477

a=14.9831(3)Å   b=14.9831(3)Å   c=14.9831(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(Na12 (O H)4 (H2 O)28) (W18 Sn8 O66) (H2 O)27

Na12O119Sn8W18

Sokolov, M.N.Antipin, M. Yu.Izarova, N.V.Virovets, A.V.Fedin, V.P.Starikova, Z.A.

DALTON TRANSACTIONS (CAMBRIDGE, ENGLAND : 2003) (2003) 2003, 4389-4390

a=14.478Å   b=14.478Å   c=32.08Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C20H70K4Nb6O39Rh2

C20H70K4Nb6O39Rh2

Abramov, P. A.Sokolov, M. N.Virovets, A. V.Floquet, S.Haouas, M.Taulelle, F.Cadot, E.Vicent, C.Fedin, V. P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 5 2234-2239

a=14.8711(17)Å   b=9.5972(11)Å   c=19.615(2)Å

α=90.00°   β=91.761(3)°   γ=90.00°

C20H66Cs4O37Rh2Ta6

C20H66Cs4O37Rh2Ta6

Abramov, P. A.Sokolov, M. N.Virovets, A. V.Floquet, S.Haouas, M.Taulelle, F.Cadot, E.Vicent, C.Fedin, V. P.

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 5 2234-2239

a=9.5851(10)Å   b=10.5155(11)Å   c=14.6458(15)Å

α=95.814(3)°   β=99.365(3)°   γ=98.708(3)°

C112H136Br16Cu20N16P12,6(C2H3N)

C112H136Br16Cu20N16P12,6(C2H3N)

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=14.7655(4)Å   b=16.7179(5)Å   c=17.9266(5)Å

α=90.321(2)°   β=96.606(2)°   γ=108.593(2)°

C112H136Cl16Cu20N16P12,6(C2H3N)

C112H136Cl16Cu20N16P12,6(C2H3N)

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=14.7230(11)Å   b=16.4433(8)Å   c=17.7704(9)Å

α=89.990(4)°   β=83.485(5)°   γ=71.708(5)°

C60.6H75.2Cl1.2Cu7FeI6N5P6

C60.6H75.2Cl1.2Cu7FeI6N5P6

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=12.5667(6)Å   b=29.4452(14)Å   c=21.7343(11)Å

α=90°   β=90.144(5)°   γ=90°

C49H57Cu7I6N4P3

C49H57Cu7I6N4P3

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=31.3947(18)Å   b=12.7194(5)Å   c=16.5419(8)Å

α=90°   β=109.401(6)°   γ=90°

C196H230Br8Cu16N18P24

C196H230Br8Cu16N18P24

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=26.6111(4)Å   b=20.1860(2)Å   c=23.5404(3)Å

α=90°   β=102.911(2)°   γ=90°

C34H43Cu5I4N7P3,0.5(C7H8),2.5(C2H3N)

C34H43Cu5I4N7P3,0.5(C7H8),2.5(C2H3N)

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=13.4384(3)Å   b=14.3484(2)Å   c=15.5780(4)Å

α=83.695(2)°   β=77.946(2)°   γ=80.480(2)°

C58.5H72ClCu8I6N9P6

C58.5H72ClCu8I6N9P6

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=48.744(3)Å   b=12.3812(5)Å   c=30.1538(19)Å

α=90.00°   β=117.951(9)°   γ=90.00°

C59H72.5Br7.33Cu9.33N9.5P6

C59H72.5Br7.33Cu9.33N9.5P6

Heindl, ClaudiaKuntz, AndreaPeresypkina, Eugenia V.Virovets, Alexander V.Zabel, ManfredLüdeker, DavidBrunklaus, GuntherScheer, Manfred

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2015) 44, 14 6502-6509

a=30.3248(7)Å   b=16.9395(4)Å   c=16.0657(3)Å

α=90.00°   β=102.218(2)°   γ=90.00°

Carbonyl(cyanotrihydridoborato-κ<i>N</i>)bis(triphenylphosphine-κ<i>P</i>)rhodium(I)

C38H33BNOP2Rh

Galding, M. R.Virovets, A. V.Kazakov, I. V.Scheer, M.Smirnov, S. N.Timoshkin, A. Y.

Acta Crystallographica Section C (2016) 72, 7 514-517

a=13.92270(10)Å   b=12.35000(10)Å   c=19.79660(10)Å

α=90°   β=105.9870(10)°   γ=90°

4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-phenyl-pyrimidyne

C16H16N4

Eugenia V. PeresypkinaMark B. BushuevAlexander V. VirovetsVictor P. KrivopalovLudmila G. LavrenovaStanislav V. Larionov

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 164-173

a=19.499(3)Å   b=4.7884(6)Å   c=15.106(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

(4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-phenyl-pyrimidyne)dichlorocopper(II) green form

C16H16Cl2CuN4

Peresypkina, Eugenia V.Bushuev, Mark B.Virovets, Alexander V.Krivopalov, Victor P.Lavrenova, Ludmila G.Larionov, Stanislav V.

Acta Crystallographica Section B (2005) 61, 2 164-173

a=7.2156(3)Å   b=11.6522(4)Å   c=20.3956(8)Å

α=90.00°   β=99.8410(10)°   γ=90.00°