Structures by: Verkhovinskii V. Y.

Total: 1

Na2 (Ti O) (Ge O4)

GeNa2O5Ti

Verkhovinskii, V.Ya.Kuz'min, E.A.Belov, N.V.Ilyukhin, V.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 190, 91-93

a=6.67Å   b=6.67Å   c=5.56Å

α=90°   β=90°   γ=90°