Structures by: Vavilin V. I.

Total: 2

In2 Ge2 O7

Ge2In2O7

Vavilin, V.I.Ilyukhin, V.V.Soldatov, E.A.Kuz'min, E.A.Gladkih, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 213, 837-839

a=6.59Å   b=4.91Å   c=8.72Å

α=90°   β=90°   γ=102°

Rb Li2 (I O3)3

I3Li2O9Rb

Kalinin, V.P.Karataeva, I.M.Vinogradov, E.E.Vavilin, V.I.Plyukhin, V.V.Pakhomov, V.I.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1978) 4, 444-447

a=8.46Å   b=11.22Å   c=11.09Å

α=90°   β=90°   γ=112°