Structures by: Varfolomeev M. B.

Total: 10

Yb (Re O4)3 (H2 O)4

H8O16Re3Yb

Bakhareva, E.D.Varfolomeev, M.B.Ilyukhin, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1976) 2, 1135-1141

a=7.169Å   b=8.696Å   c=11.884Å

α=74.47°   β=96.54°   γ=102.32°

La (Re O4)3 (H2 O)4

H8LaO16Re3

Mashonkin, V.P.Varfolomeev, M.B.Ilyukhin, V.V.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1248-1253

a=11.861Å   b=16.125Å   c=7.546Å

α=90°   β=90°   γ=94°

Ba3.75 Pr9.5 Ti18 O54

Ba3.75O54Pr9.5Ti18

Matveeva, R.G.Ilyushchenko, L.S.Varfolomeev, M.B.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1984) 29, 31-34

a=22.36Å   b=12.181Å   c=3.832Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yb (Re O4)3

O12Re3Yb

Khrustalev, V.N.Pisarevskii, A.P.Varfolomeev, M.B.Shamrai, N.B.Struchkov, Yu.T.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1993) 19, 871-872

a=9.999Å   b=9.999Å   c=6.07Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (Re O4)2 (H2 O)4

BaH8O12Re2

Khrustalev, V.N.Struchkov, Yu.T.Shamrai, N.B.Pisarevskii, A.P.Varfolomeev, M.B.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1994) 20, 362-365

a=7.371Å   b=12.572Å   c=12.156Å

α=90°   β=90.09°   γ=90°

Li (Re O4) (H2 O)1.5

H3LiO5.5Re

Khrustalev, V.N.Varfolomeev, M.B.Shamrai, N.B.Struchkov, Yu.T.Lindeman, S.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1995) 40, 208-213

a=10.853Å   b=13.094Å   c=13.583Å

α=90°   β=90.44°   γ=90°

Dy (Re O4)3 (H2 O)4

DyH8O16Re3

Mashonkin, V.P.Ilyukhin, V.V.Varfolomeev, M.B.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1014-1019

a=14.61Å   b=8.35Å   c=11.38Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm I O5 (H2 O)4

H8IO9Sm

Shamrai, N.B.Varfolomeev, M.B.Saf'yanov, Yu.N.Plyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1588-1593

a=7.57Å   b=10.472Å   c=10.392Å

α=90°   β=90°   γ=118.23°

Yb (I O5) (H2 O)4

H8IO9Yb

Shamrai, N.B.Plyukhin, V.V.Saf'yanov, Yu.N.Varfolomeev, M.B.Kuz'min, E.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1588-1593

a=7.457Å   b=10.351Å   c=10.212Å

α=90°   β=90°   γ=118.66°

Ho I O5 (H2 O)4

H8HoIO9

Shamrai, N.B.Varfolomeev, M.B.Plyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.Saf'yanov, Yu.N.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1977) 3, 1588-1593

a=7.516Å   b=10.408Å   c=10.249Å

α=90°   β=90°   γ=118.41°