Structures by: Urusov V. S.

Total: 24

(N H4) Fe (H P O4) F

FFeH5NO4P

Yakubovich, O.V.Karimova, O.V.Mel'nikov, O.K.Urusov, V.S.

Doklady Akad. Nauk (1995) 342, 40-44

a=8.958Å   b=5.649Å   c=4.811Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3 (N O3) (B6 O10)

B6NNa3O13

Urusov, V.S.Dimitrova, O.V.Yakubovich, O.V.Perevoznikova, I.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 387, 54-60

a=12.589Å   b=10.015Å   c=7.679Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sodium silver chloride (.799/.201/1)

Ag0.201ClNa0.799

Urusov, V.S.Blinov, V.V.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Khimicheskaya (1970) 12, 278-282

a=5.632Å   b=5.632Å   c=5.632Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Sn O (Si O4)

CaO5SiSn

Eremin, N.N.Urusov, V.S.Rusakov, V.S.Yakubovich, O.V.

Kristallografiya (2002) 47, 825-833

a=7.152Å   b=8.888Å   c=6.667Å

α=90°   β=113.37°   γ=90°

K2 Zn2 (V10 O28) (H2 O)16

H32K2O44V10Zn2

Yakubovich, O.V.Urusov, V.S.Dimitrova, O.V.Anan'eva, E.N.

Doklady Akad. Nauk (2002) 384, 334-340

a=10.802Å   b=11.157Å   c=8.77Å

α=104.83°   β=109.43°   γ=64.99°

K Fe F (P O4)

FFeKO4P

Belokoneva, E.L.Tsirel'son, V.G.Yakubovich, O.V.Urusov, V.S.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1990) 310, 1129-1134

a=10.65Å   b=12.861Å   c=6.362Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na3.56 Ca0.44) (Al3.29 Si8.71 O24) Cl (C O3)0.05

C0.05Al3.29Ca0.44ClNa3.56O24.15Si8.71

Belokoneva, E.L.Sokolova, N.V.Urusov, V.S.

Kristallografiya (1993) 38, 52-57

a=12.06Å   b=12.06Å   c=7.576Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.48 Ca3.52) (Al5.52 Si6.48 O24) (C O3)

Al5.52Ca3.52Na0.48O24Si6.48

Belokoneva, E.L.Sokolova, N.V.Urusov, V.S.

Kristallografiya (1993) 38, 52-57

a=12.208Å   b=12.208Å   c=7.585Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2.4 Th0.6 Zr2 Fe2.9 O12

Ca2.4Fe2.9O12Th0.6Zr2

Urusov, V.S.Rusakov, V.S.Kabalov, Yu.K.Yudintsev, S.V.

Doklady Akad. Nauk (2004) 399, 609-616

a=12.7546Å   b=12.7546Å   c=12.7588Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi2 (Sr1.401 Ca.2 Bi.149) Cu O6

Bi2.14908Ca0.2CuO4Sr1.40148

Belokoneva, E.L.Urusov, V.S.Leonyuk, L.I.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1989) 2, 106-115

a=5.49Å   b=28.02Å   c=24.84Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.45 Ca0.55)2 (Bi0.18 Cu0.82) O2.976

Bi0.18Ca1.1Cu0.82O2.976Sr0.9

Belokoneva, E.L.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.Leonyuk, N.I.

Sverkhprovodimest: Fizika, Khimiya, Tekhnika (1989) 2, 29-34

a=3.802Å   b=12.297Å   c=3.296Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na.27 K.01 Li.05 Be2.92 Mg.29 Cr.02 Fe.02 Al1.71 (Si6 O18) (H2 O).85

Al1.71Be2.92Cr0.02Fe0.02H1.7K0.01Li0.05Mg0.29Na0.27O18.85Si6

Evdokimova, O.A.Belokoneva, E.L.Urusov, V.S.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 306, 95-99

a=9.246Å   b=9.246Å   c=9.22Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 Al3 (O H)2 (P O4)3

Al3H2Na2O14P3

Yakubovich, O.V.Dimitrova, O.V.Urusov, V.S.

Doklady Akad. Nauk (2003) 390, 39-45

a=8.475Å   b=8.471Å   c=14.319Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mn3 (P O4)2 (H2 O)0.5

HMn3O8.5P2

Yakubovich, O.V.Massa, W.Soboleva, A.A.Dimitrova, O.V.Urusov, V.S.

Doklady Akad. Nauk (2003) 393, 197-204

a=9.31Å   b=17.414Å   c=8.161Å

α=90°   β=92.58°   γ=90°

Li Fe (P O4) (O H)

FeHLiO5P

Yakubovich, O.V.Urusov, V.S.

Geokhimiya (1997) 1997, 720-729

a=5.347Å   b=7.284Å   c=5.132Å

α=109.15°   β=97.9°   γ=106.52°

Ca2 (Cu O3)

Ca2CuO3

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=12.23Å   b=3.763Å   c=3.252Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca (Cu O2)

CaCuO2

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=3.897Å   b=3.897Å   c=3.211Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (Cu O2)

BaCuO2

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=18.261Å   b=18.261Å   c=18.261Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr (Cu O2)

CuO2Sr

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=3.572Å   b=16.319Å   c=3.884Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr1.19 Ca0.73) Cu2 O4

Ca0.73Cu2O4Sr1.19

Eremin, N.N.Leonyuk, L.I.Urusov, V.S.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 158, 162-168

a=3.545Å   b=16.066Å   c=3.881Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2.4 Ce0.6 Zr2 Fe2.9 O12

Ca2.4Ce0.6Fe2.9O12Zr2

Urusov, V.S.Rusakov, V.S.Kabalov, Yu.K.Yudintsev, S.V.

Doklady Akad. Nauk (2004) 399, 609-616

a=12.713Å   b=12.713Å   c=12.7153Å

α=90°   β=90°   γ=90°

CuF7FeNa2

CuF7FeNa2

Yacubovich, O. V.Urusov, V. S.Frenzen, G.Massa, W.Babel, D.

European Journal of Solid State and Inorganic Chemistry (1990) 27, 467-475

a=12.46(1)Å   b=7.363(8)Å   c=12.93(1)Å

α=90°   β=109.36(7)°   γ=90°

Tavorite

FeHLiO5P

Yakubovich, O. V.Urusov, V. S.

Geochemistry International (1997) 35, 630-638

a=5.347Å   b=7.284Å   c=5.132Å

α=109.15°   β=97.90°   γ=106.52°

Sakhaite

C2H8Al0.12B3.51Ca6Cl0.408Fe0.351Mg1.649O18.888Si0.49

Yakubovich, O. V.Steele, I. M.Gavrilenko, P. G.Urusov, V. S.

Crystallography Reports (2005) 50, 226-234

a=14.679Å   b=14.679Å   c=14.679Å

α=90°   β=90°   γ=90°