Structures by: Tsutsumi S.

Total: 4

Ca9.93 (P5.84 B0.16 O24) (B0.67 O1.79)

B0.83Ca9.93O25.79P5.84

Ito, A.Miura, N.Akao, M.Otsuka, R.Tsutsumi, S.

Nippon Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi (1988) 96, 305-309

a=9.456Å   b=9.456Å   c=6.905Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C27H30N2O5

C27H30N2O5

Tsutsumi, S.Okonogi, T.Takeuchi, Y.Kodama, Y.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 9 1923-1925

a=15.209(3)Å   b=25.479(4)Å   c=6.260(2)Å

α=90°   β=90.01(2)°   γ=90°

C25H23N3O4S1

C25H23N3O4S1

Tsutsumi, S.Okonogi, T.Takeuchi, Y.Kodama, Y.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 9 1925-1927

a=8.8190(10)Å   b=6.656(4)Å   c=20.006(4)Å

α=90°   β=93.340(10)°   γ=90°

C25H25N3O4S1

C25H25N3O4S1

Tsutsumi, S.Okonogi, T.Takeuchi, Y.Kodama, Y.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 9 1927-1929

a=10.2260(10)Å   b=9.3650(10)Å   c=12.073(2)Å

α=90°   β=95.580(10)°   γ=90°