Structures by: Tananaev I. V.

Total: 9

Gd H (P2 O6) (H2 O)4

GdH9O10P2

Palkina, K.K.Tananaev, I.V.Chibiskova, N.T.Maksimova, S.I.Mironova, V.S.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1987) 32, 1790-1792

a=7.22Å   b=9.927Å   c=11.588Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy H (P2 O6) (H2 O)4

DyH9O10P2

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Chibiskova, N.T.Mironova, V.S.Tananaev, I.V.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1987) 32, 1790-1792

a=7.202Å   b=9.859Å   c=11.53Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ho H (P2 O6) (H2 O)4

H9HoO10P2

Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Tananaev, I.V.Mironova, V.S.Chibiskova, N.T.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (1987) 32, 1790-1792

a=7.187Å   b=9.84Å   c=11.514Å

α=90°   β=90°   γ=90°

In2 (Se O4)3 (H2 O)5

H10In2O17Se3

Kadoshnikova, N.V.Shumyatskaya, N.G.Tananaev, I.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 243, 116-118

a=11.1Å   b=11.705Å   c=5.833Å

α=88.15°   β=79.33°   γ=88.47°

K Nb O P2 O7

KNbO8P2

Linde, S.A.Lavrov, A.V.Gorbunova, Yu.E.Tananaev, I.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 96-99

a=5.171Å   b=11.843Å   c=11.727Å

α=90°   β=90.98°   γ=90°

(N H4)2 (Ga F5 (H2 O))

F5GaH10N2O

Soldatov, E.N.Tananaev, I.V.Vorotilina, T.B.Ilyukhin, V.V.Kuz'min, E.A.Drozdov, Yu.N.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 357-359

a=10.33Å   b=8.054Å   c=7.908Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Pr3 (Ge O4) (P O4) O

GeO9PPr3

Dzhurinskii, B.F.Tananaev, I.V.Prozorovskii, A.I.Tselebrovskaya, E.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 334-339

a=7.021Å   b=12.49Å   c=9.219Å

α=90°   β=107.58°   γ=90°

K2 V O P2 O7

K2O8P2V

Gorbunova, Yu.E.Linde, S.A.Lavrov, A.V.Tananaev, I.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 350-353

a=8.277Å   b=8.277Å   c=5.42Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Eu (H P2 O6) (H2 O)4

EuH9O10P2

Pakhomov, V.I.Chibiskova, N.T.Palkina, K.K.Maksimova, S.I.Mironova, V.S.Tananaev, I.V.

Russian Journal of Inorganic Chemistry (= Zhurnal Neorganicheskoi Khimii) (1987) 32, 20-23

a=7.231Å   b=9.948Å   c=11.604Å

α=90°   β=90°   γ=90°