Structures by: Struchkov Y. T.

Total: 21

Aluminium oxide

Al2O3

Tsirelson, V GAntipin, M YGerr, R GOzerov, R PStruchkov, Y T

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 87, 425-433

a=4.7606(5)Å   b=4.7606(5)Å   c=12.994(1)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tetralithium-hexakis(2-methoxyethoxy)-tetrakis(2- -methoxyethanol)-tetraoxo-di-tungsten hexawolframate

C30H74Li4O24W2,O19W6

Kessler, Vadim G.Panov, Andrei N.Turova, Nataliya Ya.Starikova, Zoya A.Yanovsky, Alexandr I.Dolgushin, Fedor M.Pisarevsky, Alexandr P.Struchkov, Yuri T.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1998) 1 21

a=11.461(5)Å   b=11.828(4)Å   c=12.623(5)Å

α=89.90(3)°   β=110.73(3)°   γ=103.01(3)°

Lithium-heptamethoxy-methanol-dioxo-di-molybdenum(v)

C8H25Li1Mo2O10

Kessler, Vadim G.Panov, Andrei N.Turova, Nataliya Ya.Starikova, Zoya A.Yanovsky, Alexandr I.Dolgushin, Fedor M.Pisarevsky, Alexandr P.Struchkov, Yuri T.

Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions (1998) 1 21

a=8.449(2)Å   b=14.256(3)Å   c=14.223(3)Å

α=90.00°   β=97.33(3)°   γ=90.00°

C11H12Cl2

C11H12Cl2

Lukin, K. A.Kozhushkov, S. I.Zefirov, N. S.Yufit, D. S.Struchkov, Y. T.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 4 704-708

a=6.729(2)Å   b=9.176(2)Å   c=9.490(3)Å

α=94.49(2)°   β=107.42(2)°   γ=103.12(2)°

C13H14Br2

C13H14Br2

Lukin, K. A.Kozhushkov, S. I.Zefirov, N. S.Yufit, D. S.Struchkov, Y. T.

Acta Crystallographica Section B (1993) 49, 4 704-708

a=7.433(5)Å   b=9.508(6)Å   c=10.120(9)Å

α=111.69(2)°   β=93.81(6)°   γ=100.23(5)°

1-diphenylmethylene-4-triphenylmethyl-cyclohexa-2,5-diene

C38H30,C6H6

Bochkarev, L. N.Molosnova, N. E.Zakharov, L. N.Fukin, G. K.Yanovsky, A. I.Struchkov, Y. T.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 3 489-491

a=10.555(3)Å   b=12.680(3)Å   c=13.675(4)Å

α=62.42(2)°   β=87.01(2)°   γ=85.63(2)°

C15H18O4

C15H18O4

Huipe-Nava, E.Igonin, V. A.Lindeman, S. V.Struchkov, Yu. T.Mendoza, V.Garcia G., E.Guzman, J. A.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 6 1207-1209

a=9.045(3)Å   b=9.670(3)Å   c=14.807(4)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C18H38N2S4Sn

C18H38N2S4Sn

Vrábel, V.Lokaj, J.Kellö, E.Garaj, J.Batsanov, A. C.Struchkov, Yu. T.

Acta Crystallographica Section C (1992) 48, 4 633-635

a=12.434(2)Å   b=11.913(3)Å   c=18.822(4)Å

α=90°   β=115.310(10)°   γ=90°

C14H18

C14H18

Yufit, D. S.Struchkov, Yu. T.Lukin, K. A.Kozhushkov, S. I.Zefirov, N. S.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 12 2049-2051

a=9.285(6)Å   b=5.373(2)Å   c=11.981(6)Å

α=90.°   β=112.09(4)°   γ=90.°

C16H24Cl4Fe2N2O8

C16H24Cl4Fe2N2O8

Sabirov, V. Kh.Porai-Koshitz, M. A.Struchkov, Yu. T.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 9 1611-1614

a=7.1390(10)Å   b=7.9070(10)Å   c=20.199(2)Å

α=90°   β=93.090(10)°   γ=90°

Trimeric bis(cyclopentadienyl)oxozirconium(IV) benzene solvate

C36H36O3Zr3

Mikhailova, O. A.Minacheva, M. H.Burlakov, V. V.Shur, V. B.Pisarevsky, A. P.Yanovsky, A. I.Struchkov, Yu. T.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 7 1345-1347

a=11.009(5)Å   b=10.236(6)Å   c=27.627(12)Å

α=90.00°   β=97.02(4)°   γ=90.00°

Cis-1-Ferrocenyl-2-(2-nitrophenyl)ethylene

C18H15FeNO2

Todres, Z. V.Yanovsky, A. I.Ermekov, D. S.Struchkov, Yu. T.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 7 1352-1354

a=18.731(4)Å   b=7.789(2)Å   c=10.371(2)Å

α=90.00°   β=96.32(2)°   γ=90.00°

Η^3^-allylpalladium-μ-(η^1^:η^6^- diphenylmethyl)tricarbonylchromium

C19H16CrO3Pd

Kalinin, V. N.Cherepanov, I. A.Moiseev, S. K.Dolgushin, F. M.Yanovsky, A. I.Struchkov, Yu. T.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 4 805-808

a=11.470(2)Å   b=12.645(3)Å   c=13.027(3)Å

α=118.180(10)°   β=90.26(2)°   γ=92.37(2)°

4-[2-benzoyl-1-(benzoylmethyl)ethyl][2.2]paracyclophane

C33H30O2

Kharitonov, V. G.Antonov, D. Yu.Rozenberg, V. I.Nikanorov, V. A.Yanovsky, A. I.Struchkov, Yu. T.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 3 612-615

a=13.032(3)Å   b=21.366(4)Å   c=9.041(2)Å

α=90.00°   β=100.77(2)°   γ=90.00°

15,16-Bis(dispiro[2.0.2.1]hept-7-ylidene)hexaspiro[2.0.2.0.0.0. 2.0.2.0.2.0]hexadecane

C30H32

Yufit, D. S.Struchkov, Yu. T.Kozhushkov, S. I.De Meijere, A.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 8 1517-1519

a=10.344(3)Å   b=11.270(3)Å   c=12.361(4)Å

α=102.63(3)°   β=106.08(3)°   γ=115.82(2)°

C17H21ClN2O2

C17H21ClN2O2

Igonin, V. A.Lindeman, S. V.Struchkov, Yu. T.Huipe-Nave, E.Mendoza, V.

Acta Crystallographica Section C (1993) 49, 8 1536-1537

a=8.804(3)Å   b=6.472(2)Å   c=29.075(12)Å

α=90°   β=94.75(2)°   γ=90°

C18H22O2

C18H22O2

Yufit, D. S.Struchkov, Yu. T.Kozhushkov, S. I.De Meijere, A.

Acta Crystallographica Section C (1995) 51, 7 1325-1327

a=15.685(7)Å   b=25.364(9)Å   c=7.579(4)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

1,6-Dimethyltetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,6H)-dione monohydrate

C6H10N4O2,H2O

Dekaprilevich, Marina O.Suvorova, Lyudmila I.Khmelnitskii, Lenor I.Struchkov, Yuri T.

Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 12 2056-2058

a=5.5080(10)Å   b=10.828(2)Å   c=14.363(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Monoacetylparacyclophane

C18H18O1

Lindeman, Sergey V.Struchkov, Yuri T.Guryshev, Vyacheslav N.

Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 11 1747-1749

a=14.724(3)Å   b=7.621(2)Å   c=11.844(2)Å

α=90.00°   β=95.17(3)°   γ=90.00°

N-Acetylandrost-4-ene-3-one[16,17-d]-3'-methylpyrazole

C23H30N2O3

Lindeman, Sergey V.Yanovsky, Alexandr I.Struchkov, Yurii T.Huipe Nava, EzequielKamernitzky, Alexey V.Skorova, Alina V.Vesela, Irina V.

Acta Crystallographica Section C (1994) 50, 12 2054-2056

a=10.793(2)Å   b=8.168(2)Å   c=11.289(2)Å

α=90.00°   β=91.30(3)°   γ=90.00°

C8H18O2

C8H18O2

Slovokhotov, Yu. L.Timofeeva, T. V.Antipin, M. Yu.Struchkov, Yu. T.

Journal of Molecular Structure (1984) 112, 1-2 127-140

a=8.181(5)Å   b=11.833(7)Å   c=10.392(6)Å

α=90°   β=100.17(5)°   γ=90°