Structures by: Simonov M. A.

Total: 94

Cd Sb6 S8 I4

CdI4S8Sb6

Sirota, M.I.Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.Simonov, V.I.

Kristallografiya (1976) 21, 64-68

a=8.862Å   b=8.913Å   c=9.487Å

α=133.61°   β=86.28°   γ=89.11°

Cd5 Si2 O8 (O H)2

Cd5H2O10Si2

Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.Deineko, I.P.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1971) 16, 1174-1178

a=17.95Å   b=5.28Å   c=11.5Å

α=90°   β=109°   γ=90°

Na2 Zn2 Ti Ge O7

GeNa2O7TiZn2

Sandomirskii, P.A.Evstigneyeva, T.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1976) 17, 1080-1083

a=20.453Å   b=11.844Å   c=5.221Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr (V2 O6)

O6SrV2

Karpov, O.G.Simonov, M.A.Krasnenko, T.I.Zabara, O.A.

Kristallografiya (1989) 34, 1392-1395

a=9.694Å   b=3.6878Å   c=12.575Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba (B (O H)4)2 H2 O

B2BaH10O9

Simonov, M.A.Karpov, O.G.Shvirkst, Ya.Ya.Gode, G.K.

Kristallografiya (1989) 34, 1292-1294

a=5.961Å   b=15.16Å   c=8.543Å

α=90°   β=90°   γ=102.32°

Pb5 Sb4 S11

Pb5S11Sb4

Petrova, I.V.Kuznetsov, A.I.Pobedimskaya, E.A.Belokoneva, E.L.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 337-340

a=23.51Å   b=4.036Å   c=21.24Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li N H4 S O4

H4LiNO4S

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.Aleksandrov, K.S.

Kristallografiya (1978) 23, 494-498

a=17.511Å   b=9.13Å   c=6.274Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Cd3 Si3 O10

Cd3Na2O10Si3

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 181, 92-95

a=16.29Å   b=5.083Å   c=10.85Å

α=90°   β=86°   γ=90°

Na4 Cd2 Si3 O10

Cd2Na4O10Si3

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 179, 1329-1332

a=10Å   b=5.83Å   c=16.8Å

α=90°   β=80°   γ=90°

Ca Mn (B2 O5)

B2CaMnO5

Belov, N.V.Simonov, M.A.Yakubovich, O.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 98-100

a=12.455Å   b=5.643Å   c=11.43Å

α=90°   β=90°   γ=77.64°

Cd2 (B2 O5)

B2Cd2O5

Belov, N.V.Sokolova, E.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 603-606

a=6.36Å   b=9.95Å   c=3.45Å

α=90.83°   β=91.96°   γ=105.47°

Li Cd (B O3)

BCdLiO3

Sokolova, E.V.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1980) 25, 1285-1286

a=8.324Å   b=8.324Å   c=3.2638Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Cd (B O3)

BCdLiO3

Sokolova, E.V.Belov, N.V.Boronikhin, V.A.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 246, 1126-1129

a=6.118Å   b=8.486Å   c=5.257Å

α=91.46°   β=89.64°   γ=104.85°

Sn.225 Fe.575 Fe1.465 Mg.735 (B O3) O2

BFe2.04Mg0.735O5Sn0.225

Simonov, M.A.Yamnova, N.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 1094-1097

a=10.681Å   b=3.094Å   c=5.433Å

α=90°   β=94.15°   γ=90°

Fe3 (B O3) O2

BFe3O5

Yamnova, N.A.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1975) 20, 156-159

a=10.681Å   b=3.094Å   c=5.433Å

α=90°   β=94.15°   γ=90°

Li Mn (B O3)

BLiMnO3

Egorov-Tismenko, Yu.K.Bondareva, O.S.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1978) 23, 487-490

a=5.188Å   b=8.952Å   c=10.367Å

α=90°   β=91.75°   γ=90°

Li Zn B O3

BLiO3Zn

Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.Bondareva, O.S.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1978) 23, 487-490

a=5.094Å   b=8.806Å   c=10.374Å

α=90°   β=91.09°   γ=90°

(Nd0.5 Bi0.5) Fe3 (B O3)4

B4Bi0.5Fe3Nd0.5O12

Belokoneva, E.L.Timchenko, T.I.Leonyuk, N.I.Al'shinskaya, L.I.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1979) 20, 542-544

a=9.587Å   b=9.587Å   c=7.608Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Ga3 (B O3)4

B4Ga3NdO12

Timchenko, T.I.Al'shinskaya, L.I.Belov, N.V.Leonyuk, N.I.Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1978) 19, 382-384

a=9.5Å   b=9.5Å   c=7.502Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 Fe (P O4) (O H)

FeHNa2O5P

Kabalov, Yu.K.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 215, 850-853

a=5.227Å   b=13.861Å   c=11.774Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na (Fe.5 Zn.5) (P O4)

Fe0.5NaO4PZn0.5

Kabalov, Yu.K.Belov, N.B.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 216, 1034-1036

a=8.972Å   b=6.854Å   c=5.031Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd4 (B O3)2 (O H)2

B2Cd4H2O8

Kazanskaya, E.V.Belov, N.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 240, 1100-1103

a=14.019Å   b=14.019Å   c=14.019Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Cd (B O3)

BCdLiO3

Kazanskaya, E.V.Sandomirskii, P.A.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 1340-1343

a=8.309Å   b=8.309Å   c=3.259Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(N H4) (Co (S O3)2 (N H3)4) (H2 O)3

CoH22N5O9S2

Landa, L.I.Simonov, M.A.Malinovskii, T.I.

Izvestiya Akademii Nauk Moldavskoi SSR, Seriya Fiziko-Tekhnicheskikh i Matematicheskikh Nauk (1972) 1972, 46-51

a=6.92Å   b=10.83Å   c=17.54Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs Li (S O4)

CsLiO4S

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.Zhelezin, E.P.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1979) 247, 1384-1387

a=9.456Å   b=5.456Å   c=8.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Li Rb (S O4)

LiO4RbS

Kruglik, A.I.Misjul', S.V.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1979) 24, 582-585

a=9.118Å   b=5.294Å   c=8.738Å

α=90°   β=90°   γ=89.53°

(N H4)4 (Se O4) (H Se O4)2

H18N4O12Se3

Kruglik, A.I.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1977) 22, 1082-1085

a=7.133Å   b=10.37Å   c=10.512Å

α=113.93°   β=93.5°   γ=107.63°

Na3 (Fe F6)

F6FeNa3

Matvienko, E.N.Yakubovich, O.V.Simonov, M.A.Ivashchenko, A.N.Belov, N.V.Mel'nikov, O.K.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 257, 105-108

a=5.514Å   b=5.734Å   c=7.973Å

α=90°   β=90.42°   γ=90°

Cd3 Sc2 (Ge O4)3

Cd3Ge3O12Sc2

Mill', B.V.Belokoneva, E.L.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1977) 18, 399-402

a=12.458Å   b=12.458Å   c=12.458Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 Sc2 (Ge O4)3

Ca3Ge3O12Sc2

Mill', B.V.Belokoneva, E.L.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1977) 18, 399-402

a=12.512Å   b=12.512Å   c=12.512Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Zn (Si3 O8)

Na2O8Si3Zn

Plakhov, G.F.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 215, 1109-1112

a=6.671Å   b=6.418Å   c=8.65Å

α=90°   β=90°   γ=103.8°

Pb5 Sb4 S11

Pb5S11Sb4

Petrova, I.V.Kuznetsov, A.I.Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Belov, N.V.Pobedimskaya, E.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 337-340

a=21.24Å   b=23.51Å   c=4.036Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Zn (H3 O) P O4

H3O5PZn

Sandomirskii, P.A.Klientova, G.P.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 236, 597-600

a=10.689Å   b=10.689Å   c=8.708Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K2 Mn5 (Si12 O30) (H2 O)

H2K2Mn5O31Si12

Sandomirskii, P.A.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 233, 1090-1093

a=10.457Å   b=10.457Å   c=14.238Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca (B2 O2 (O H)4)

B2CaH4O6

Shashkin, D.N.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 189, 532-535

a=6.92Å   b=12.35Å   c=9.8Å

α=90°   β=83°   γ=90°

Li3 (B5 O8 (O H)2)

B5H2Li3O10

Sheviren, A.A.Muradyan, L.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Simonov, V.I.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 257, 111-114

a=6.848Å   b=6.848Å   c=14.564Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca Mn4 (Si O3)5

CaMn4O15Si5

Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 586-589

a=7.6816Å   b=11.818Å   c=6.7073Å

α=92.355°   β=93.948°   γ=105.665°

Na H Cd4 (Ge5 O15)

Cd4Ge5HNaO15

Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 586-589

a=8.008Å   b=12.224Å   c=7.064Å

α=92.93°   β=94.28°   γ=106.2°

Ca Zn (Si O4) (H2 O)

CaH2O5SiZn

Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 334-337

a=5.131Å   b=15.928Å   c=5.422Å

α=90°   β=103.39°   γ=90°

Li H Cd4 (Ge5 O15)

Cd4Ge5HLiO15

Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 586-589

a=7.931Å   b=12.269Å   c=7.058Å

α=93°   β=94.6°   γ=105.75°

Cd (Ge O3)

CdGeO3

Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Belov, N.V.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1981) 22, 199-200

a=10.204Å   b=5.3852Å   c=9.669Å

α=90°   β=90°   γ=102.23°

Na H Cd2 (Si3 O9)

Cd2HNaO9Si3

Simonov, M.A.Belokoneva, E.L.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 240, 843-846

a=7.854Å   b=6.982Å   c=6.927Å

α=90.37°   β=94.63°   γ=102.71°

Cd3 (P O4)2

Cd3O8P2

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 1101-1102

a=15.65Å   b=11.07Å   c=7.56Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na4 Cd2 (Si3 O10)

Cd2Na4O10Si3

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 348-352

a=9.901Å   b=5.85Å   c=17.628Å

α=90°   β=99.79°   γ=90°

Na2 Cd3 (Si3 O10)

Cd3Na2O10Si3

Simonov, M.A.Egorov-Tismenko, Yu.K.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 236, 866-868

a=16.426Å   b=5.086Å   c=10.958Å

α=90°   β=94.2°   γ=90°

K3 (Sb2 F7 (N O3)2)

F7K3N2O6Sb2

Udovenko, A.A.Volkova, L.M.Davidovich, R.L.Simonov, M.A.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 133-137

a=15.02Å   b=7.17Å   c=5.69Å

α=90°   β=90°   γ=92.3°

K4 Sb2 F7 (N O3)3

F7K4N3O9Sb2

Udovenko, A.A.Volkova, L.M.Simonov, M.A.Davidovich, R.L.

Koordinatsionnaya Khimiya (= Coordination Chemistry (USSR)) (1979) 5, 133-137

a=8.613Å   b=8.996Å   c=19.929Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Fe3 (P O4)3

Fe3Na2O12P3

Yakubovich, O.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 236, 1123-1126

a=10.923Å   b=6.5Å   c=12.538Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Zn (P O3)2 (O H)

HNaO7P2Zn

Simonov, M.A.Karpov, O.G.Dimitrova, O.V.Strelkova, E.E.

Kristallografiya (1991) 36, 1151-1154

a=6.505Å   b=6.668Å   c=6.504Å

α=96.11°   β=92.05°   γ=66.87°

Cs Mn P O4

CsMnO4P

Yakubovich, O.V.Simonov, M.A.Mel'nikov, O.K.

Kristallografiya (1990) 35, 42-46

a=9.128Å   b=9.575Å   c=5.595Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca (B2 O2 (O H)4)

B2CaH4O6

Simonov, M.A.Belov, N.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.

Kristallografiya (1976) 21, 592-594

a=10.026Å   b=4.44Å   c=9.558Å

α=90°   β=90°   γ=91.31°

(Y2.7 Er0.3) (Si3 O10) F

Er0.3FO10Si3Y2.7

Yakubovich, O.V.Voloshin, A.V.Pakhomovskii, Ya.A.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1988) 33, 605-608

a=7.318Å   b=11.134Å   c=10.379Å

α=90°   β=97.24°   γ=90°

Ca4 Mn3 B3 O12 C O3

CB3Ca4Mn3O15

Yakubovich, O.V.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1975) 20, 152-155

a=10.606Å   b=10.606Å   c=5.879Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 Ti2 O3 (Si O3)2

Na2O9Si2Ti2

Hang, C.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 186, 820-823

a=14.518Å   b=8.976Å   c=5.081Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Magnesium bis(hydrogensulfate)

H2MgO8S2

Simonov, M ATroyanov, S IKemnitz, EHaas, DKammler, M

Kristallografiya (1986) 31, 1220-1221

a=7.299(6)Å   b=8.273(8)Å   c=4.940(3)Å

α=90°   β=99.90(6)°   γ=90°

Ca (B2 O (O H)6) (H2 O)2

B2CaH10O9

Egorov-Tismenko, Yu.K.Barishnikov, J.M.Belov, N.V.Shashkin, D.N.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 208, 1082-1085

a=7.875Å   b=6.534Å   c=8.104Å

α=111.53°   β=111.33°   γ=72.7°

Cd2GeO4

Cd2GeO4

Belokoneva, E.L.Ivanov, Yu.A.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1972) 17, 217-219

a=6.57Å   b=5.19Å   c=11.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Dy4.67 (Ge O4)3 O

Dy4.67Ge3O13

Belokoneva, E.L.Petrova, T.L.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1972) 17, 490-493

a=9.2Å   b=9.2Å   c=6.808Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ce4.67 Si3 O13

Ce4.67O13Si3

Belokoneva, E.L.Petrova, T.L.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1972) 17, 490-493

a=9.736Å   b=9.736Å   c=7.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 Zn (Si2 O6)

Na2O6Si2Zn

Belokoneva, E.L.Belov, N.V.Egorov-Tismenko, Yu.K.Simonov, M.A.

Kristallografiya (1969) 14, 1060-1062

a=21.503Å   b=7.12Å   c=7.4Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cd5 (P O4)3 Cl

Cd5ClO12P3

Ivanov, A.Simonov, M.A.Belov, N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1976) 17, 375-378

a=9.625Å   b=9.625Å   c=6.504Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pb (W O4)

O4PbW

Plakhov, G.F.Simonov, M.A.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1970) 15, 1067-1068

a=5.5Å   b=5.5Å   c=12.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca2 (B8 O13 (O H)2)

B8Ca2H2O15

Yamnova, N.A.Simonov, M.A.Belov, N.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1976) 17, 489-495

a=6.441Å   b=9.354Å   c=10.011Å

α=63.15°   β=89.45°   γ=99.28°

Cd3 (Ge O4) (O H)2

Cd3GeH2O6

Belokoneva, E.L.Belov, N.B.Simonov, M.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 207, 850-852

a=9.89Å   b=5.784Å   c=5.036Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na H Cd2 (Si3 O9)

Cd2HNaO9Si3

Belokoneva, E.L.Sandomirskii, P.A.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 212, 1105-1108

a=7.847Å   b=6.98Å   c=6.92Å

α=90.4°   β=94.6°   γ=102.8°

Na Cd4 (Ge5 O14 (O H))

Cd4Ge5HNaO15

Belokoneva, E.L.Simonov, M.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1973) 213, 1300-1303

a=7.064Å   b=8.008Å   c=12.591Å

α=68.9°   β=95.95°   γ=94.466°

Y Al3 (B O3)4

Al3B4O12Y

Belokoneva, E.L.Azizov, A.V.Leonjuk, N.I.Belov, N.V.Simonov, M.A.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (1981) 22, 196-198

a=9.295Å   b=9.295Å   c=7.243Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mg0.208 Fe.955 Ti.833 O3

Fe0.955Mg0.208O3Ti0.833

Belokoneva, E.L.Garanin, V.K.Simonov, M.A.Kudryavtseva, G.P.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 242, 330-332

a=5.068Å   b=5.068Å   c=13.932Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sr Ti F6 (H2 O)2

F6H4O2SrTi

Bukvetskii, B.V.Simonov, V.I.Simonov, M.A.Muradyan, L.A.

Kristallografiya (1979) 24, 29-37

a=5.997Å   b=11.109Å   c=9.753Å

α=90°   β=90°   γ=99.33°

Willemite

O4SiZn2

Hang, C.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1970) 15, 387-390

a=8.628Å   b=8.628Å   c=8.628Å

α=107.87°   β=107.87°   γ=107.87°

Babefphite

BaBeFO4P

Simonov, M. A.Egorov-Tismenko Y KBelov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1980) 25, 28-31

a=6.889Å   b=16.814Å   c=6.902Å

α=90.01°   β=89.99°   γ=90.32°

GeO4Zn2

GeO4Zn2

Hang, C.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1970) 15, 387-390

a=8.836Å   b=8.836Å   c=8.836Å

α=107.7°   β=107.7°   γ=107.7°

Arrojadite

Fe15.18H0.5K1.72Na4.42O50P12

Yakubovich, O. V.Matviyenko, Y. N.Simonov, M. A.Melnikov, O. K.

Vestnik Moskovskogo Universiteta Geologiya (1986) 41, 36-47

a=16.53Å   b=10.084Å   c=24.64Å

α=90°   β=105.75°   γ=90°

Hingganite-(Yb)

Be2Ca0.26Fe0.13H2O10Si2Y1.02Yb0.72

Yakubovich, O. V.Matvinenko, E. N.Voloshin, A. V.Simonov, M. A.

Kristallografiya (1983) 28, 457-460

a=9.888Å   b=7.607Å   c=4.740Å

α=90°   β=90.45°   γ=90°

Willemite

O4SiZn2

Simonov, M. A.Sandomirskii, P. A.Egorov-Tismenko Y KBelov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 237, 581-584

a=13.971Å   b=13.971Å   c=9.334Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Frolovite

B2CaH8O8

Egorov-Tismenko Y KGushchina, A. E.Shashkin, D. N.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1972) 202, 78-80

a=7.80Å   b=5.70Å   c=7.95Å

α=108.5°   β=101.5°   γ=108.5°

Clinokurchatovite

B2CaFe0.11Mg0.89O5

Simonov, M. A.Egorov-Tismenko Y KYamnova, M. A.Belokoneva, E. L.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1980) 25, 1125-1128

a=12.45Å   b=5.514Å   c=11.145Å

α=90°   β=90°   γ=104.13°

Keiviite-(Yb)

Dy0.04Er0.16Ho0.02Lu0.22O7Si2Tm0.08Y0.06Yb1.42

Yakubovich, O. V.Simonov, M. A.Voloshin, A. V.Pakhomovsky, Y. A.

Soviet Physics Doklady (1986) 31, 930-932

a=4.715Å   b=8.870Å   c=6.805Å

α=90°   β=102.01°   γ=90°

Babefphite

BaBeFO4P

Shashkin, D. N.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1967) 176, 1392-1395

a=6.93Å   b=16.740Å   c=6.93Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hexahydroborite

B2CaH12O10

Simonov, M. A.Yamnova, N. A.Kazanskaya, E. V.Egorov-Tismenko Yu KBelov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1976) 228, 1337-1340

a=8.006Å   b=6.649Å   c=8.012Å

α=90°   β=104.21°   γ=90°

Natisite

Na2O5SiTi

Egorov-Tismenko Y KSimonov, M. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 240, 78-80

a=6.485Å   b=6.485Å   c=5.0987Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Simferite

Fe0.3Li0.5Mg0.5Mn0.2O4P

Yakubovich, O. V.Bairakov, V. V.Simonov, M. A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 307, 1119-1122

a=4.7468Å   b=10.101Å   c=5.8992Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Solongoite

B3Ca2ClH4O8

Yamnova, N. A.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1977) 22, 356-357

a=7.975Å   b=12.571Å   c=7.237Å

α=90°   β=90°   γ=86.14°

Pentahydroborite

B2CaH10O9

Kazanskaya, E. V.Chemodina, T. N.Egorov-Tismenko Y KSimonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Crystallography (1977) 22, 35-36

a=7.845Å   b=6.525Å   c=8.124Å

α=111.62°   β=111.19°   γ=73.44°

Hingganite-(Y)

Be2Ca0.26Fe0.065H2O10Si2Y1.02Yb0.72

Yakubovich, O. V.Matvienko, E. N.Voloshin, A. V.Simonov, M. A.

Soviet Physics Crystallography (1983) 28, 269-271

a=9.888Å   b=7.607Å   c=4.740Å

α=90°   β=90.45°   γ=90°

Clinokurchatovite

B2CaMgO5

Yakubovich, O. V.Yamnova, N. A.Shchedrin, B. M.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1976) 21, 294-295

a=12.331Å   b=5.489Å   c=11.092Å

α=90°   β=90°   γ=78.42°

Nifontovite

B6Ca3H16O20

Simonov, M. A.Egorov-Tismenko Y KKazanskaya, E. V.Belokoneva, E. L.Belov, N. V.

Soviet Physics Doklady (1978) 23, 159-161

a=13.119Å   b=13.445Å   c=9.526Å

α=90°   β=90°   γ=118.40°

Vimsite

B2CaH4O6

Shashkin, D. P.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1968) 182, 821-824

a=10.02Å   b=9.71Å   c=4.440Å

α=90°   β=92°   γ=90°

Calciborite

B2CaO4

Shashkin, D. N.Simonov, M. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1970) 195, 345-348

a=8.38Å   b=13.82Å   c=5.006Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Chkalovite

BeNa2O6Si2

Simonov, M. A.Egorov-Tismenko Y KBelov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1975) 225, 1319-1322

a=21.129Å   b=6.881Å   c=21.1880Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Uralborite

B2CaH4O6

Simonov, M. A.Egorov-Tismenko Y KBelov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 822-825

a=6.927Å   b=9.836Å   c=12.331Å

α=90°   β=90°   γ=97.81°

Zwieselite

FFe2O4P

Yakubovich, O. V.Simonov, M. A.Matvienko, E. N.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 238, 576-579

a=11.999Å   b=9.890Å   c=6.489Å

α=90°   β=90°   γ=107.72°

Sakhaite

C2H2B4Ca6Mg2O18.75

Yakubovich, O. V.Egorov-Tismenko Y KSimonov, M. A.Belov, N. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 239, 1103-1106

a=14.685Å   b=14.685Å   c=14.685Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Strontium sulfate

Simonov, M ATroyanov, S I

Vestnik Moskovskogo Universiteta, Geologiya (1987) 1987, 77-79

a=8.389(4)Å   b=5.365(3)Å   c=6.885(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°