Structures by: Shimada M.

Total: 82

Ti F2

F2Ti

Morita, N.Endo, T.Sato, T.Shimada, M.

Journal of Materials Science. Letters (1987) 6, 859-861

a=5.1555Å   b=5.1555Å   c=5.1555Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H23NO2S

C17H23NO2S

Tomooka, KatsuhikoSuzuki, MasakiShimada, MakiYanagitsuru, Syun-ichiUehara, Kazuhiro

Organic letters (2006) 8, 5 963-965

a=9.9133(1)Å   b=15.9233(4)Å   c=10.8269(2)Å

α=90°   β=105.844(2)°   γ=90°

C19H27NO3

C19H27NO3

Tomooka, KatsuhikoSuzuki, MasakiShimada, MakiYanagitsuru, Syun-ichiUehara, Kazuhiro

Organic letters (2006) 8, 5 963-965

a=15.5946(5)Å   b=18.5492(6)Å   c=6.2256(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H25NO3S

C17H25NO3S

Tomooka, KatsuhikoSuzuki, MasakiShimada, MakiYanagitsuru, Syun-ichiUehara, Kazuhiro

Organic letters (2006) 8, 5 963-965

a=5.65630(10)Å   b=16.0226(5)Å   c=18.3994(7)Å

α=90.00°   β=97.0890(10)°   γ=90.00°

Ba Sr Ga4 O8

BaGa4O8Sr

Kubota, S.Takahashi, T.Yamane, H.Shimada, M.

Journal of Alloys Compd. (2002) 345, 105-109

a=9.196Å   b=9.196Å   c=8.646Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba2 Nb (Nb2.5 V1.5) O9

Ba2Nb3.5O9V1.5

Iwasaki, K.Takizawa, H.Yamane, H.Takahashi, J.Kubota, S.Shimada, M.Uheda, K.Endo, T.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 268-274

a=4.1166Å   b=4.1166Å   c=12.1405Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr0.53 Ba0.47 Cu N

Ba0.47CuNSr0.53

Yamane, H.Sasaki, S.Kajiwara, T.Kubota, S.Shimada, M.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 170, 265-272

a=5.4763Å   b=9.2274Å   c=9.0772Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sr8 Cu3 In4 N5

Cu3In4N5Sr8

Yamane, H.Sasaki, S.Kubota, S.Shimada, M.Kajiwara, T.

Journal of Solid State Chemistry (2003) 170, 265-272

a=3.8161Å   b=12.437Å   c=18.902Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag4.64 Pb2 O5.87

Ag4.64O5.87Pb2

Iwasaki, K.Yamane, H.Kubota, S.Takahashi, J.Yamashita, T.Kajitani, T.Nakajima, K.Miyazaki, Y.Shimada, M.

Physica C (Amsterdam) (2002) 382, 263-268

a=5.9415Å   b=5.9415Å   c=6.4289Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn2N1.08

Mn2N1.08

Aoki, M.Kajiwara, T.Yamane, H.Shimada, M.

Materials Research Bulletin (2004) 39, 827-832

a=2.8185Å   b=2.8185Å   c=4.5371Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Mn3 (Mn0.07 Ga0.93) N

Ga0.93Mn3.07N

Aoki, M.Yamane, H.Shimada, M.Kajiwara, T.

Journal of Alloys Compd. (2004) 364, 280-282

a=3.8886Å   b=3.8886Å   c=3.8886Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu4 Si2 O7 N2

Lu4N2O7Si2

Takahashi, J.Hirosaki, N.Shimada, M.Yamamoto, Y.Yamane, H.Mitomo, M.Oikawa, K.Torii, S.Kamiyama, T.

Journal of the American Ceramic Society (2002) 85, 2072-2077

a=7.4243Å   b=10.2728Å   c=10.6628Å

α=90°   β=109.773°   γ=90°

Ge Zn P2

GeP2Zn

Endo, T.Takizawa, H.Shimada, M.

Ceramic Engineering and Science Proceedings (1992) 13, 844-851

a=5.4682Å   b=5.4682Å   c=5.4682Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gadolinium gallium oxide

GaGd3O6

Yamane, HisanoriSakamoto, TakashiKubota, Shun-ichiShimada, Masahiko

Acta Crystallographica, Section C (1999) 55, 4 479-481

a=8.99280(10)Å   b=11.2809(2)Å   c=5.48116(9)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Ca Y2 Ge3 O10

CaGe3O10Y2

Yamane, H.Tanimura, R.Takahashi, J.Yamada, T.Shimada, M.Kajiwara, T.

Journal of Solid State Chemistry (2006) 179, 289-295

a=6.906Å   b=6.8329Å   c=18.752Å

α=90°   β=109.14°   γ=90°

Ca Y2 Ge4 O12

CaGe4O12Y2

Yamane, H.Takahashi, J.Tanimura, R.Yamada, T.Shimada, M.Kajiwara, T.

Journal of Solid State Chemistry (2006) 179, 289-295

a=9.99282Å   b=9.99282Å   c=5.06701Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2Nb5O9

Ba2Nb5O9

Iwasaki, K.Takizawa, H.Uheda, K.Shimada, M.Endo, T.

Journal of Alloys Compd. (2000) 308, 109-114

a=4.171Å   b=4.171Å   c=12.226Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 Nb4 (Nb0.9 Zr0.1) O9

Ba2Nb4.9O9Zr0.1

Iwasaki, K.Takizawa, H.Uheda, K.Endo, T.Shimada, M.

Journal of Alloys Compd. (2000) 308, 109-114

a=4.172Å   b=4.172Å   c=12.244Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gd (Si Ti)

GdSiTi

Kido, H.Kozumi, M.Hoshikawa, T.Shimada, M.

Journal of the Less-Common Metals (1984) 99, 151-155

a=3.877Å   b=3.877Å   c=4.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd (Si Zn)

NdSiZn

Kido, H.Hoshikawa, T.Shimada, M.Koizumi, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1983) 80, 601-605

a=4.167Å   b=4.167Å   c=4.174Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu Si) Gd

CuGdSi

Kido, H.Hoshikawa, T.Shimada, M.Koizumi, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1984) 83, 561-565

a=4.17Å   b=4.17Å   c=3.77Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 Si0.5 Zn0.25)2 Gd

Cu0.5GdSiZn0.5

Kido, H.Shimada, M.Hoshikawa, T.Koizumi, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1984) 83, 561-565

a=4.175Å   b=4.175Å   c=3.88Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Dy Cu Si

CuDySi

Kido, H.Shimada, M.Hoshikawa, T.Koizumi, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 90, 307-311

a=4.14Å   b=4.14Å   c=3.71Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Cu0.25 Si0.5 Zn0.25)2 Ho

Cu0.5HoSiZn0.5

Kido, H.Hoshikawa, T.Shimada, M.Koizumi, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1985) 87, 273-277

a=4.138Å   b=4.138Å   c=3.796Å

α=90°   β=90°   γ=120°

LiMgN

LiMgN

Yamane, H.Shimada, M.Okabe, T.H.Waseda, Y.Ishiyama, O.

Journal of Alloys Compd. (2001) 319, 124-130

a=7.1586Å   b=3.50691Å   c=5.01424Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na Ca5 Ta O8

Ca5NaO8Ta

Yamane, H.Takahashi, H.Kubota, S.Shimada, M.

Tohoku Daigaku Sozai Kogaku Kenkyusho Iho (2000) 56, 25-29

a=9.5129Å   b=9.5129Å   c=9.5129Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sr0.99 La1.01) Zn0.99 O3.495

La1.01O3.495Sr0.99Zn0.99

Yamane, H.Hara, H.Kubota, S.Shimada, M.

Journal of Solid State Chemistry (2001) 159, 19-25

a=3.74935Å   b=3.74935Å   c=13.5722Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Li0.51 Mg2.49) N1.83

Li0.51Mg2.49N1.83

Yamane, H.Waseda, Y.Okabe, T.H.Ishiyama, O.Shimada, M.

Journal of Alloys Compd. (2001) 319, 124-130

a=9.9767Å   b=9.9767Å   c=9.9767Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Li1.12 Mg0.88) N0.96

Li1.12Mg0.88N0.96

Yamane, H.Okabe, T.H.Ishiyama, O.Shimada, M.Waseda, Y.

Journal of Alloys Compd. (2001) 319, 124-130

a=4.99559Å   b=4.99559Å   c=4.99559Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tb (Zn Si)

SiTbZn

Kido, H.Hoshikawa, T.Shimada, M.Koizumi, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1983) 80, 601-605

a=4.141Å   b=4.141Å   c=3.962Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Y (Si Zn)

SiYZn

Kido, H.Hoshikawa, T.Koizumi, M.Shimada, M.

Physica Status Solidi, Sectio A: Applied Research (1983) 80, 601-605

a=4.135Å   b=4.135Å   c=3.968Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C48H54B2F4N6

C48H54B2F4N6

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=8.455(3)Å   b=11.938(5)Å   c=20.565(8)Å

α=90.0000°   β=92.164(5)°   γ=90.0000°

C48H50B2F4N6O2

C48H50B2F4N6O2

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=11.604(3)Å   b=12.326(3)Å   c=16.967(4)Å

α=89.795(10)°   β=70.935(8)°   γ=73.944(8)°

C52H54B2F4N6

C52H54B2F4N6

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=16.986(7)Å   b=12.115(5)Å   c=21.755(10)Å

α=90.0000°   β=92.081(7)°   γ=90.0000°

C24H25BF2N2O2

C24H25BF2N2O2

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=17.216(7)Å   b=8.430(3)Å   c=15.356(6)Å

α=90.0000°   β=108.360(4)°   γ=90.0000°

C48H50B2F2N6O2

C48H50B2F2N6O2

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=11.130(15)Å   b=11.266(14)Å   c=18.32(3)Å

α=90.0000°   β=95.019(14)°   γ=90.0000°

C23H25BF2N2O

C23H25BF2N2O

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=12.085(3)Å   b=13.471(4)Å   c=25.017(7)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C22H25BF2N2

C22H25BF2N2

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Chem. Commun. (2017)

a=7.799(2)Å   b=13.378(4)Å   c=19.206(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C37H30N4O4Zn

C37H30N4O4Zn

Tsukamoto, TakamasaAoki, RisaSakamoto, RyotaToyoda, RyojunShimada, MasakiHattori, YoheiAsaoka, MizukiKitagawa, YasutakaNishibori, EijiNakano, MasayoshiNishihara, Hiroshi

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 26 3657-3660

a=8.5635(3)Å   b=34.049(1)Å   c=10.7218(3)Å

α=90°   β=102.222(3)°   γ=90°

Zn(DPATpy)(OAc)2

C38H34N4O5Zn

Tsukamoto, TakamasaAoki, RisaSakamoto, RyotaToyoda, RyojunShimada, MasakiHattori, YoheiAsaoka, MizukiKitagawa, YasutakaNishibori, EijiNakano, MasayoshiNishihara, Hiroshi

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 26 3657-3660

a=9.217(4)Å   b=33.638(14)Å   c=10.663(5)Å

α=90.0000°   β=100.141(7)°   γ=90.0000°

Bis(u-sulfato-k2O)bis(4'-(4-diphenylaminophenyl)-2,2':6',2''-terpyridine-k3N)dizinc

C68H56N8O10S2Zn2

Tsukamoto, TakamasaAoki, RisaSakamoto, RyotaToyoda, RyojunShimada, MasakiHattori, YoheiAsaoka, MizukiKitagawa, YasutakaNishibori, EijiNakano, MasayoshiNishihara, Hiroshi

Chemical communications (Cambridge, England) (2017) 53, 26 3657-3660

a=18.840(5)Å   b=15.678(4)Å   c=20.073(6)Å

α=90.0000°   β=97.206(4)°   γ=90.0000°

BaNiO3

BaNiO3

Takeda, Y.Kanamaru, F.Shimada, M.Koizumi, M.

Acta Crystallographica B (24,1968-38,1982) (1976) 32, 2464-2466

a=5.629Å   b=5.629Å   c=4.811Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Barium indium nitride

Ba19In9N9

Yamane, HisanoriSasaki, ShinyaKajiwara, TakashiTakahiro YamadaShimada, Masahiko

Acta Crystallographica Section E (2004) 60, 10 i120-i123

a=57.334(6)Å   b=7.9101(8)Å   c=10.1991(10)Å

α=90.000°   β=97.237(2)°   γ=90.000°

Gadolinium gallium oxide

GaGd3O6

Yamane, HisanoriSakamoto, TakashiKubota, Shun-ichiShimada, Masahiko

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 4 479-481

a=8.99280(10)Å   b=11.2809(2)Å   c=5.48116(9)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Sodium calcium tantalate

Ca3Na2O9Ta2

Yamane, HisanoriTakahashi, HirokiKajiwara, TakashiShimada, Masahiko

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 12 1978-1980

a=5.6969(6)Å   b=5.6969(6)Å   c=23.523(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=120.00°

Calcium yttrium silicate

Ca3O12Si3Y2

Yamane, HisanoriNagasawa, ToruShimada, MasahikoEndo, Tadashi

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 10 1367-1369

a=6.536(4)Å   b=15.626(3)Å   c=10.029(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Calcium yttrium silicate

Ca3Y2(Si3O9)2

Yamane, HisanoriNagasawa, ToruShimada, MasahikoEndo, Tadashi

Acta Crystallographica Section C (1997) 53, 11 1533-1536

a=13.320(3)Å   b=7.729(2)Å   c=14.785(2)Å

α=90.00°   β=90.256(14)°   γ=90.00°

?

Ba1Ca1Ga4O8

Shun-ich KubotaHisanori YamaneMasahiko Shimada

Acta Crystallographica Section C (1999) 55, 1 14-17

a=8.25350(10)Å   b=9.20840(10)Å   c=5.16100(10)Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

Barium copper indium nitride

Ba14Cu2In4N7

Yamane, HisanoriSasaki, ShinyaKubota, ShunichiKajiwara, TakashiShimada, Masahiko

Acta Crystallographica Section C (2002) 58, 4 i50-i52

a=9.3225(19)Å   b=8.0089(17)Å   c=21.651(5)Å

α=90°   β=102.263(5)°   γ=90°

Sodium calcium tantalate

Ca2Na3O6Ta

Yamane, HisanoriTakahashi, HirokiKajiwara, TakashiShimada, Masahiko

Acta Crystallographica Section C (2000) 56, 10 1177-1178

a=6.5948(17)Å   b=9.493(3)Å   c=19.640(5)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

La4 (Si2 O7 N2)

La4N2O7Si2

Takahashi, J.Kamiyama, T.Yamane, H.Hirosaki, N.Yamamoto, Y.Suehiro, T.Shimada, M.

Chemistry of Materials (1,1989-) (2003) 15, 1099-1104

a=8.0375Å   b=10.99Å   c=11.1115Å

α=90°   β=110.9214°   γ=90°

C56H62N4O4SSi4

C56H62N4O4SSi4

Usuki, TsukasaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoTada, HirokazuKasai, HidetakaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

ACS applied materials & interfaces (2018) 10, 15 12164-12172

a=13.859(4)Å   b=7.4399(19)Å   c=25.933(7)Å

α=90.000(7)°   β=97.511(8)°   γ=90.000(8)°

C18H28N2S2Si4

C18H28N2S2Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=8.437(3)Å   b=11.874(4)Å   c=23.696(8)Å

α=90.0000°   β=98.704(4)°   γ=90.0000°

C19H30N2S2Si4

C19H30N2S2Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=7.911(3)Å   b=11.840(5)Å   c=13.499(6)Å

α=81.369(11)°   β=88.853(12)°   γ=78.737(10)°

C20H32N2S2Si4

C20H32N2S2Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=8.327(5)Å   b=11.182(6)Å   c=14.842(9)Å

α=74.592(16)°   β=88.77(3)°   γ=79.46(3)°

C20H30N2O2S2Si4

C20H30N2O2S2Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=8.156(4)Å   b=13.965(6)Å   c=22.5205(10)Å

α=90.0000°   β=94.157(8)°   γ=90.0000°

C19H30N2S2Si4

C19H30N2S2Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=7.912(2)Å   b=11.836(3)Å   c=13.510(4)Å

α=81.434(8)°   β=88.885(9)°   γ=78.740(6)°

2(C120H104Ag2N4O2S2Si4),4(SbF6),3(CH2Cl2),2(C4H10O)

2(C120H104Ag2N4O2S2Si4),4(SbF6),3(CH2Cl2),2(C4H10O)

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=23.3109(9)Å   b=23.5067(8)Å   c=24.2410(9)Å

α=111.0626(9)°   β=100.2965(10)°   γ=92.7909(11)°

C16H20OSi

C16H20OSi

Koga, ShinyaUeki, ShuheiShimada, MasakiIshii, RyomaKurihara, YuYamanoi, YoshinoriYuasa, JunpeiKawai, TsuyoshiUchida, Taka-AkiIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 12 6108-6117

a=7.850(2)Å   b=9.900(3)Å   c=18.766(5)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=90.0000°

C25H34Cl2N2O2PtS

C25H34Cl2N2O2PtS

Tomooka, KatsuhikoShimada, MakiUehara, KazuhiroIto, Masato

Organometallics (2010) 29, 24 6632

a=7.625(7)Å   b=15.749(13)Å   c=23.59(2)Å

α=90.0000°   β=101.158(13)°   γ=90.0000°

C25H34Cl2N2O3PtS

C25H34Cl2N2O3PtS

Tomooka, KatsuhikoShimada, MakiUehara, KazuhiroIto, Masato

Organometallics (2010) 29, 24 6632

a=7.529(3)Å   b=15.667(5)Å   c=23.236(8)Å

α=90.0000°   β=96.763(7)°   γ=90.0000°

C31H41Cl4N3O2Pt2S

C31H41Cl4N3O2Pt2S

Tomooka, KatsuhikoShimada, MakiUehara, KazuhiroIto, Masato

Organometallics (2010) 29, 24 6632

a=7.657(3)Å   b=13.343(5)Å   c=18.092(6)Å

α=102.958(9)°   β=98.220(8)°   γ=93.728(8)°

C18H26N2O2Si2

C18H26N2O2Si2

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriMatsushita, TomonoriKondo, TakashiNishibori, EijiHatakeyama, AkariSugimoto, KunihisaNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 3 1024-1027

a=8.579(4)Å   b=11.477(5)Å   c=20.244(8)Å

α=90.0000°   β=93.167(6)°   γ=90.0000°

C38H52N4Si4

C38H52N4Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriMatsushita, TomonoriKondo, TakashiNishibori, EijiHatakeyama, AkariSugimoto, KunihisaNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2015) 137, 3 1024-1027

a=7.2051(3)Å   b=23.8974(13)Å   c=11.7957(7)Å

α=90°   β=92.966(7)°   γ=90°

Ba6In4.78N2.72

Ba6In4.78N2.72

Mark S. BaileyDaniel Y. ShenMichael A. McGuireDaniel C. FredricksonBrian H. TobyFrancis J. DiSalvoHisanori YamaneShinya SasakiMasahiko Shimada

Inorganic Chemistry (2005) 44, 6680-6690

a=15.2165(14)Å   b=15.2165(14)Å   c=15.2165(14)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Lithium Strontium Indium Nitride

In4.32Li0.92N2.49Sr6

Mark S. BaileyDaniel Y. ShenMichael A. McGuireDaniel C. FredricksonBrian H. TobyFrancis J. DiSalvoHisanori YamaneShinya SasakiMasahiko Shimada

Inorganic Chemistry (2005) 44, 6680-6690

a=14.3752(4)Å   b=14.3752Å   c=14.3752Å

α=90.0°   β=90.0°   γ=90.0°

C16H28S2Si4

C16H28S2Si4

Shimada, MasakiYamanoi, YoshinoriOhto, TatsuhikoPham, Song-ToanYamada, RyoTada, HirokazuOmoto, KenichiroTashiro, ShoheiShionoya, MitsuhikoHattori, MineyukiJimura, KeikoHayashi, ShigenobuKoike, HikaruIwamura, MunetakaNozaki, KoichiNishihara, Hiroshi

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 32 11214-11221

a=6.8068(5)Å   b=13.8764(10)Å   c=11.7221(8)Å

α=90.0000°   β=97.501(5)°   γ=90.0000°

C23H30Cl2N2O2PtS

C23H30Cl2N2O2PtS

Tomooka, KatsuhikoShimada, MakiUehara, KazuhiroIto, Masato

Organometallics (2010) 29, 24 6632

a=8.029(8)Å   b=13.059(13)Å   c=13.179(13)Å

α=80.77(5)°   β=82.94(5)°   γ=68.10(3)°

C24H6AuCl8F5N

C24H6AuCl8F5N

Ogino, YasuyoKusamoto, TetsuroHattori, YoheiShimada, MasakiTsuchiya, MizuhoYamanoi, YoshinoriNishibori, EijiSugimoto, KunihisaNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2017) 56, 7 3909-3915

a=7.962(2)Å   b=11.660(3)Å   c=14.579(4)Å

α=74.674(6)°   β=87.725(7)°   γ=87.251(6)°

C40H42N4Zn

C40H42N4Zn

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=25.853(4)Å   b=8.0214(11)Å   c=16.439(3)Å

α=90.0000°   β=91.6890(10)°   γ=90.0000°

C53H66N4OZn

C53H66N4OZn

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=18.4026(4)Å   b=18.4026(4)Å   c=24.6441(9)Å

α=90.0000°   β=90.0000°   γ=120.0000°

C50H38N4zn3(CH2Cl2)

C50H38N4zn3(CH2Cl2)

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=11.3092(16)Å   b=13.973(2)Å   c=16.046(3)Å

α=102.672(8)°   β=107.805(8)°   γ=94.872(7)°

C54H46N4zn2(CH2Cl2)

C54H46N4zn2(CH2Cl2)

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=25.180(10)Å   b=20.397(8)Å   c=18.983(7)Å

α=90.0000°   β=98.106(5)°   γ=90.0000°

C62H62N4znCH2Cl2

C62H62N4znCH2Cl2

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=19.6231(4)Å   b=8.60965(16)Å   c=30.9024(6)Å

α=90.0000°   β=103.976(8)°   γ=90.0000°

C46H54N4Zn

C46H54N4Zn

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=48.682(15)Å   b=11.495(4)Å   c=21.478(7)Å

α=90.0000°   β=103.158(5)°   γ=90.0000°

C54H70N4Zn

C54H70N4Zn

Tsuchiya, MizuhoSakamoto, RyotaShimada, MasakiYamanoi, YoshinoriHattori, YoheiSugimoto, KunihisaNishibori, EijiNishihara, Hiroshi

Inorganic chemistry (2016) 55, 12 5732-5734

a=61.25(2)Å   b=11.159(4)Å   c=21.726(8)Å

α=90.0000°   β=107.814(5)°   γ=90.0000°

V Co Sb

CoSbV

Noda, Y.Shimada, M.Koizumi, M.

Inorganic Chemistry (1979) 18, 3244-3246

a=4.2Å   b=4.2Å   c=5.398Å

α=90°   β=90°   γ=120°

V Fe Sb

FeSbV

Noda, Y.Shimada, M.Koizumi, M.

Inorganic Chemistry (1979) 18, 3244-3246

a=4.233Å   b=4.233Å   c=5.398Å

α=90°   β=90°   γ=120°

O3SiSr

O3SiSr

Machida, K. I.Adachi, G. Y.Shiokawa, J.Shimada, M.Koizumi, M.Suito, K.Onodera, A.

Inorganic Chemistry (1982) 21, 1512-1519

a=6.874Å   b=6.894Å   c=9.717Å

α=85.01°   β=110.57°   γ=104.01°

O3SiSr

O3SiSr

Machida, K. I.Adachi, G. Y.Shiokawa, J.Shimada, M.Koizumi, M.Suito, K.Onodera, A.

Inorganic Chemistry (1982) 21, 1512-1519

a=7.452Å   b=6.066Å   c=13.479Å

α=90°   β=117.09°   γ=90°

Al10O20SiSr3

Al10O20SiSr3

Kubota, S.Yamane, H.Shimada, M.

Acta Crystallographica, Section E (2001) 57, i60-i61

a=15.1416Å   b=11.1843Å   c=4.90256Å

α=90°   β=108.117°   γ=90°

Al2O9Y4

Al2O9Y4

Yamane, H.Shimada, M.Hunter, B. A.

Journal of Solid State Chemistry (1998) 141, 466-474

a=7.4804Å   b=10.5461Å   c=11.2057Å

α=90.000°   β=108.927°   γ=90.000°