Structures by: Shen W.

Total: 87

Al3CaPd2

Al3CaPd2

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3628(6)Å   b=9.3628(3)Å   c=4.2396Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Al3Ca0.66Pd2Yb0.34

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3353(7)Å   b=9.3353(7)Å   c=4.2266(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3098(7)Å   b=9.3098(7)Å   c=4.2140(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.1956(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Al3Ca0.316Pd2Yb0.684

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3110(8)Å   b=9.3110(8)Å   c=4.2108(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Al3Ca0.314Pd2Yb0.686

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3121(7)Å   b=9.3121(7)Å   c=4.2135(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2802(6)Å   b=9.2802(6)Å   c=4.2222(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Al3Ca0.658Pd2Yb0.342

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3376(7)Å   b=9.3376(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Al3Ca0.656Pd2Yb0.344

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3321(7)Å   b=9.3321(7)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Al3Ca0.655Pd2Yb0.345

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3330(8)Å   b=9.3330(8)Å   c=4.2276(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Al3Ca0.315Pd2Yb0.685

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.3122(12)Å   b=9.3122(12)Å   c=4.2090(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Al3Pd2Yb

Al3Pd2Yb

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=9.2956(7)Å   b=9.2956(7)Å   c=4.2016(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ti3C3@Ih(7)-C80 Ni(OEP)

Ti3C3C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Yu, PengyuanShen, WangqiangBao, LipiaoPan, ChangwangSlanina, ZdenekLu, Xing

Chemical Science (2019) 10, 47 10925

a=25.0964(9)Å   b=15.1544(5)Å   c=19.7269(7)Å

α=90°   β=95.3360(10)°   γ=90°

Eu@C2(27)-C88 Ni(OEP)

2(C88Eu),3(C36H44N4Ni),4(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.606(5)Å   b=18.080(4)Å   c=22.351(5)Å

α=90°   β=101.478(2)°   γ=90°

Eu@C1(7)-C86 Ni(OEP)

2(C86Eu),3(C36H44N4Ni)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.307(5)Å   b=18.191(5)Å   c=22.087(6)Å

α=90°   β=100.995(3)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(11)-C80 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC84,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Bao, LipiaoYu, PengyuanPan, ChangwangShen, WangqiangLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.386(6)Å   b=15.123(6)Å   c=19.953(5)Å

α=90°   β=95.200(3)°   γ=90°

Lu2@D3h-C78 Ni(OEP)

Lu2C78,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.274(5)Å   b=14.939(5)Å   c=19.653(5)Å

α=90.000(5)°   β=93.796(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Td-C76 Ni(OEP)

Lu2C76,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=23.1698(6)Å   b=13.7779(4)Å   c=18.0308(4)Å

α=90°   β=93.7760(10)°   γ=90°

Lu2@C2v-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.410(5)Å   b=15.110(5)Å   c=19.917(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.510(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2C2@C2v-C86 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,C6H6

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.604(5)Å   b=15.012(5)Å   c=19.852(5)Å

α=85.556(5)°   β=88.966(5)°   γ=62.445(5)°

Lu2C2@Cs-C88 Ni(OEP)

Lu2C90,C36H44N4Ni,1.6(C6H6),0.4(CS2)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=14.749(5)Å   b=15.029(5)Å   c=19.899(5)Å

α=84.624(5)°   β=88.620(5)°   γ=62.644(5)°

Lu2@Cs(8)-C86 Ni(OEP)

2(Lu2C86),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.454(5)Å   b=18.039(5)Å   c=22.303(5)Å

α=90.000(5)°   β=101.767(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C2v-C80 Ni(OEP)

Lu2C80,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=25.186(5)Å   b=15.099(5)Å   c=19.694(5)Å

α=90°   β=94.158(5)°   γ=90°

Lu2@C1-C88 Ni(OEP)

Lu2C88,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.121(5)Å   b=18.190(5)Å   c=18.497(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.466(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@Cs(15)-C86 Ni(OEP)

Lu2C86,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.149(5)Å   b=18.020(5)Å   c=18.486(5)Å

α=90°   β=90.220(5)°   γ=90°

C138H56N4NiS0Y2

C138H56N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.436(5)Å   b=15.433(3)Å   c=20.238(4)Å

α=90°   β=92.993(6)°   γ=90°

C140H56N4NiY2

C140H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.544(3)Å   b=14.4883(18)Å   c=18.621(3)Å

α=90°   β=93.714(3)°   γ=90°

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

C128.52H54.22N4NiS0.59Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.3744(9)Å   b=15.1207(6)Å   c=19.8806(8)Å

α=90°   β=94.3060(10)°   γ=90°

C136H56N4NiY2

C136H56N4NiY2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=23.4570(19)Å   b=14.3210(12)Å   c=18.5441(18)Å

α=90°   β=93.976(2)°   γ=90°

C118H44Cl0N4NiS0Y2

C118H44Cl0N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=25.2629(12)Å   b=15.5570(7)Å   c=19.4478(9)Å

α=90°   β=94.5570(10)°   γ=90°

C130H44N4NiS0Y2

C130H44N4NiS0Y2

Pan, ChangwangShen, WangqiangYang, LeBao, LipiaoWei, ZhanJin, PengFang, HongyunXie, Yun-PengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical Science (2019)

a=24.3282(7)Å   b=17.8364(6)Å   c=19.1972(6)Å

α=90°   β=91.9020(10)°   γ=90°

Er3N@C2v-C82 Ni(OEP)

C82,Er3N,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.548(5)Å   b=15.259(5)Å   c=19.989(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.273(5)°   γ=90.000(5)°

Er3N@D5h-C80 Ni(OEP)

C80,C36H44N4Ni,Er3N,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.309(5)Å   b=15.149(5)Å   c=19.789(5)Å

α=90.000(5)°   β=95.267(5)°   γ=90.000(5)°

Er3N@Ih-C80 Ni(OEP)

C80,C36H44N4Ni,Er3N,2(C6H6)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=25.302(3)Å   b=15.150(2)Å   c=19.790(3)Å

α=90°   β=95.315(3)°   γ=90°

Er3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(C88),2(Er3N),3(C36H44N4Ni)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=24.8075(6)Å   b=18.1337(4)Å   c=22.2769(6)Å

α=90°   β=100.4190(10)°   γ=90°

Er3N@Cs-C84 Ni(OEP)

C84Er3N,C36H44N4Ni,1.81(C6H6),0.19(CS2)

Hu, ShuaifengZhao, PeiShen, WangqiangYu, PengyuanHuang, WenhuanEhara, MasahiroXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 28 13415-13422

a=14.5795(2)Å   b=14.9763(2)Å   c=19.7722(3)Å

α=84.9600(10)°   β=89.1470(10)°   γ=62.37°

Er2C2@C2(43)-C90 Ni(OEP)

C90,C36H44N4Ni,C2Er2,2(C6H6)

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.4039(9)Å   b=17.9573(7)Å   c=18.9278(8)Å

α=90°   β=90.4650(10)°   γ=90°

Er2C2@C2-C90 Ni(OEP)

C90,C36H44N4Ni,C2Er2,C6H6

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.2849(17)Å   b=18.2618(13)Å   c=18.5731(13)Å

α=90°   β=91.612(3)°   γ=90°

Er2C2@C1-C90 Ni(OEP)

2(C90),3(C36H44N4Ni),2(C2Er2),2(C6H6)

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.7746(8)Å   b=17.6929(6)Å   c=23.2522(7)Å

α=90°   β=103.0450(10)°   γ=90°

Er2C2@C2-C90 Ni(OEP)

C90,C2Er2,C36H44N4Ni

Hu, ShuaifengShen, WangqiangZhao, PeiXu, TingSlanina, ZdeněkEhara, MasahiroZhao, XiangXie, YunpengAkasaka, TakeshiLu, Xing

Nanoscale (2019) 11, 37 17319-17326

a=24.3837(6)Å   b=17.8891(5)Å   c=18.9805(5)Å

α=90°   β=90.1010(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82 Ni(OEP) 2(C6H6)

EuC82,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.236(2)Å   b=15.0375(14)Å   c=19.8277(19)Å

α=90°   β=94.3850(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C80 Ni(OEP)

EuC84,C36H44N4Ni,1.61(C6H6)0.39(CS2)

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=25.3346(8)Å   b=15.1339(5)Å   c=19.9751(6)Å

α=90°   β=95.6590(10)°   γ=90°

Eu@C2(5)-C82-W

C111H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.367(2)Å   b=11.2378(10)Å   c=27.520(3)Å

α=90°   β=112.0420(10)°   γ=90°

Eu@C2(13)-C84-W

C113H24EuO3P2W,CS2

Lu, XingBao, LipiaoYu, PengyuanLi, YingPan, ChangwangShen, WangqiangJin, PengLiang, Shuquan

Chemical Science (2019)

a=22.3565(8)Å   b=11.4569(4)Å   c=27.6560(10)Å

α=90°   β=112.8190(10)°   γ=90°

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

Chen, MuqingBao, LipiaoAi, MinShen, WangqiangLu, Xing

Chem. Sci. (2016) 7, 3 2331

a=10.9903(19)Å   b=17.558(3)Å   c=19.758(4)Å

α=99.562(3)°   β=105.779(3)°   γ=107.217(3)°

C41H39BrN2O3

C41H39BrN2O3

Zhu, GuodongWei, QianChen, HongboZhang, YanpengShen, WenQu, JingpingWang, Baomin

Organic letters (2017) 19, 7 1862-1865

a=12.4503(7)Å   b=9.3115(4)Å   c=15.1532(8)Å

α=90.00°   β=103.909(2)°   γ=90.00°

C37H29BrN2O2

C37H29BrN2O2

Zhu, GuodongWei, QianChen, HongboZhang, YanpengShen, WenQu, JingpingWang, Baomin

Organic letters (2017) 19, 7 1862-1865

a=10.0039(12)Å   b=11.6625(13)Å   c=25.912(3)Å

α=90.00°   β=94.479(3)°   γ=90.00°

C20H16Cl2N6O4Zn2

C20H16Cl2N6O4Zn2

Jie YangLei ShenGao-Wen YangQiao-Yun LiLiu-Liu ZhuWei ShenCheng JiXiao-Feng Shen

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 25-29

a=7.8171(16)Å   b=8.0306(16)Å   c=9.3261(19)Å

α=94.84(3)°   β=107.31(3)°   γ=98.51(3)°

C10H8CdClN3O2

C10H8CdClN3O2

Jie YangLei ShenGao-Wen YangQiao-Yun LiLiu-Liu ZhuWei ShenCheng JiXiao-Feng Shen

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 25-29

a=7.9609(16)Å   b=8.7317(17)Å   c=9.0662(18)Å

α=88.48(3)°   β=75.85(3)°   γ=70.57(3)°

C10H8ClMnN3O2

C10H8ClMnN3O2

Jie YangLei ShenGao-Wen YangQiao-Yun LiLiu-Liu ZhuWei ShenCheng JiXiao-Feng Shen

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 25-29

a=7.9075(16)Å   b=8.7088(17)Å   c=9.1190(18)Å

α=91.47(3)°   β=103.46(3)°   γ=109.95(3)°

C89H10BrO4Y,2(CS2)

C89H10BrO4Y,2(CS2)

Shen, WangqiangYang, LeLi, BoJin, PengYu, BingCong, HailinAkasaka, TakeshiLu, Xing

Chemical communications (Cambridge, England) (2020) 56, 92 14357-14360

a=11.2309(6)Å   b=22.0675(12)Å   c=20.7788(11)Å

α=90°   β=98.817(2)°   γ=90°

C54H50Cl0Cu2F0N6P2

C54H50Cl0Cu2F0N6P2

Shen, W.El Sayed Moussa, M.Yao, Y.Lescop, C.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 58 11560-11563

a=26.589(1)Å   b=17.564(1)Å   c=29.171(1)Å

α=90°   β=106.352(2)°   γ=90°

C144H124B4Cl0Cu4F16N12O0P4

C144H124B4Cl0Cu4F16N12O0P4

Shen, W.El Sayed Moussa, M.Yao, Y.Lescop, C.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 58 11560-11563

a=15.189(2)Å   b=15.957(2)Å   c=23.446(2)Å

α=107.923(4)°   β=101.304(4)°   γ=104.447(4)°

C172H140B0Cl0Cu4F0N12P4

C172H140B0Cl0Cu4F0N12P4

Shen, W.El Sayed Moussa, M.Yao, Y.Lescop, C.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 58 11560-11563

a=15.705(2)Å   b=17.816(2)Å   c=21.535(2)Å

α=107.871(4)°   β=104.457(4)°   γ=97.386(4)°

C108H102B0Cl0Cu4F0N12P4

C108H102B0Cl0Cu4F0N12P4

Shen, W.El Sayed Moussa, M.Yao, Y.Lescop, C.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 58 11560-11563

a=25.7551(14)Å   b=20.5086(8)Å   c=24.6987(14)Å

α=90.00°   β=95.409(2)°   γ=90.00°

C146H128B4Cl12Cu4F16N12P4

C146H128B4Cl12Cu4F16N12P4

Shen, W.El Sayed Moussa, M.Yao, Y.Lescop, C.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 58 11560-11563

a=13.887(2)Å   b=15.375(2)Å   c=18.799(2)Å

α=101.562(4)°   β=105.589(4)°   γ=101.967(4)°

C53H48Cl6Cu2F6N4O6P2S2

C53H48Cl6Cu2F6N4O6P2S2

Mehdi El Sayed MoussaFabian FriessWenting ShenMuriel HisslerRegis ReauChristophe Lescop

Chem.Commun. (2013) 49, 6158

a=14.724(4)Å   b=14.984(4)Å   c=26.752(7)Å

α=90°   β=98.041(2)°   γ=90°

C144H126Cl0Cu6F0N12O0P6S6

C144H126Cl0Cu6F0N12O0P6S6

Mehdi El Sayed MoussaFabian FriessWenting ShenMuriel HisslerRegis ReauChristophe Lescop

Chem.Commun. (2013) 49, 6158

a=16.956(2)Å   b=18.436(3)Å   c=19.618(2)Å

α=109.285(2)°   β=102.617(3)°   γ=113.337(2)°

C148H126Cl0Cu6F12N12O12P6S10

C148H126Cl0Cu6F12N12O12P6S10

Mehdi El Sayed MoussaFabian FriessWenting ShenMuriel HisslerRegis ReauChristophe Lescop

Chem.Commun. (2013) 49, 6158

a=14.961(1)Å   b=18.271(2)Å   c=19.021(2)Å

α=118.348(2)°   β=104.380(3)°   γ=101.818(2)°

C154H126Cl0Cu8F30N12O40P6S10Se6

C154H126Cl0Cu8F30N12O40P6S10Se6

Mehdi El Sayed MoussaFabian FriessWenting ShenMuriel HisslerRegis ReauChristophe Lescop

Chem.Commun. (2013) 49, 6158

a=16.945(1)Å   b=18.478(1)Å   c=20.154(1)Å

α=107.916(2)°   β=104.980(2)°   γ=112.985(2)°

C55H47Cl8CuF9N4O9P2S5

C55H47Cl8CuF9N4O9P2S5

Mehdi El Sayed MoussaFabian FriessWenting ShenMuriel HisslerRegis ReauChristophe Lescop

Chem.Commun. (2013) 49, 6158

a=15.993(2)Å   b=26.367(3)Å   c=32.189(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C37H28NP

C37H28NP

Shen, WentingGraule, SébastienCrassous, JeanneLescop, ChristopheGornitzka, HeinzRéau, Régis

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 7 850-852

a=9.5107(4)Å   b=10.9272(5)Å   c=14.1036(6)Å

α=72.146(3)°   β=70.845(3)°   γ=84.199(3)°

C153H122Cl14Cu4N4P4

C153H122Cl14Cu4N4P4

Shen, WentingGraule, SébastienCrassous, JeanneLescop, ChristopheGornitzka, HeinzRéau, Régis

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 7 850-852

a=32.938(2)Å   b=19.9650(10)Å   c=24.4490(10)Å

α=90.00°   β=124.683(2)°   γ=90.00°

C76.5H61Cl5CuF6N2P3

C76.5H61Cl5CuF6N2P3

Shen, WentingGraule, SébastienCrassous, JeanneLescop, ChristopheGornitzka, HeinzRéau, Régis

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 7 850-852

a=14.431(2)Å   b=21.614(3)Å   c=22.007(3)Å

α=82.315(4)°   β=85.456(5)°   γ=75.858(4)°

C75.5H59Cl3F12N2P2PdSb2

C75.5H59Cl3F12N2P2PdSb2

Shen, WentingGraule, SébastienCrassous, JeanneLescop, ChristopheGornitzka, HeinzRéau, Régis

Chemical communications (Cambridge, England) (2008) 7 850-852

a=18.695(5)Å   b=18.695(5)Å   c=81.280(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Lu3N@D2-C88 Ni(OEP)

2(Lu3NC88),3(C36H44N4Ni),2(C6H6)

Lu, XingShen, WangqiangBao, LipiaoHu, ShuaifengYang, LeJin, PengXie, Yun-PengAkasaka, Takeshi

Chemical Science (2019)

a=24.634(5)Å   b=17.744(5)Å   c=23.328(5)Å

α=90.000(5)°   β=103.220(5)°   γ=90.000(5)°

C20H16Cl2Mn2N6O4

C20H16Cl2Mn2N6O4

Jie YangLei ShenGao-Wen YangQiao-Yun LiLiu-Liu ZhuWei ShenCheng JiXiao-Feng Shen

Inorganica Chimica Acta (2012) 392, 25-29

a=7.7731(16)Å   b=8.1161(16)Å   c=9.3376(19)Å

α=95.86(3)°   β=105.33(3)°   γ=97.70(3)°

Hydrocortisone 17-butyrate

C25H36O6

Zhu, YuShen, WeiWang, Hai-li

Acta Crystallographica Section E (2014) 70, 12 o1239-o1240

a=9.05738(8)Å   b=11.87633(9)Å   c=21.13465(15)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

Lu2@C2v-C86 Ni(OEP)

Lu2C86,C36H44N4Ni,2(CHCl3)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.481(5)Å   b=15.143(5)Å   c=20.168(5)Å

α=90.000(5)°   β=96.708(5)°   γ=90.000(5)°

Lu2@C3v-C82 Ni(OEP)

C82Lu2,C36H44N4Ni,0.84(CHCl3),1.16(CS2)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.2648(12)Å   b=15.5167(7)Å   c=19.4962(9)Å

α=90°   β=94.4003(13)°   γ=90°

Lu2@D2d-C84 Ni(OEP)

Lu2C84,C36H44N4Ni,2(CHCl3)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=25.1184(18)Å   b=15.5983(11)Å   c=19.6259(13)Å

α=90°   β=95.150(2)°   γ=90°

Sc3N@C80-NHC-2a

C107H36N3Sc3,2.5(CS2)

Chen, MuqingShen, WangqiangPeng, PingBao, LipiaoZhao, ShashaXie, YunpengJin, PengFang, HongyunLi, Fang-FangLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3500-3505

a=10.9903(19)Å   b=17.558(3)Å   c=19.758(4)Å

α=99.562(3)°   β=105.779(3)°   γ=107.217(3)°

Lu3N@IhC80 NHC

2(C107H36Lu3N3),5(CS2)

Chen, MuqingShen, WangqiangPeng, PingBao, LipiaoZhao, ShashaXie, YunpengJin, PengFang, HongyunLi, Fang-FangLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2017) 82, 7 3500-3505

a=11.028(5)Å   b=17.708(5)Å   c=19.684(5)Å

α=99.143(5)°   β=106.102(5)°   γ=106.977(5)°

Lu2@C2v-C82 NHC

4(C103.125H24Lu2N2),6.5(CS2)

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=26.199(7)Å   b=11.220(3)Å   c=20.553(5)Å

α=90°   β=107.986(7)°   γ=90°

Me-NHC

C101H24Lu3N3,C6H14

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=20.132(5)Å   b=20.735(5)Å   c=14.696(5)Å

α=90.000(5)°   β=90.598(5)°   γ=90.000(5)°

Me+O-NHC

C101H24Lu3N3O,CS2

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=25.423(3)Å   b=15.6051(15)Å   c=28.953(3)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lu2@C2v-C82 NHC

C103H24Lu2N2,3(CS2)

Shen, WangqiangYang, LeWu, YongboBao, LipiaoLi, YingJin, PengFang, HongyunXie, YunpengLu, Xing

The Journal of organic chemistry (2019) 84, 2 606-612

a=21.244(3)Å   b=19.830(3)Å   c=14.957(2)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C23H22N2O2S

C23H22N2O2S

Fangxi XuDan HuangChao HanWei ShenXufeng LinYanguang Wang

Journal of Organic Chemistry (2010) 75, 8677-8680

a=9.59280(18)Å   b=9.33221(17)Å   c=11.7332(3)Å

α=90.00°   β=97.7632(19)°   γ=90.00°

C16H11F3N2O3

C16H11F3N2O3

Jin-Yong LuJohn A. KeithWei-Zheng ShenMarkus SchürmannHans PreutTimo JacobHans-Dieter Arndt

Journal of the American Chemical Society (2008) 130, 13219-13221

a=14.1687(16)Å   b=6.9866(9)Å   c=31.257(3)Å

α=90.00°   β=96.257(6)°   γ=90.00°

C12H34Cl2N4O10Pd2

C12H34Cl2N4O10Pd2

Wei-Zheng ShenDeepali GuptaBernhard Lippert

Inorganic Chemistry (2005) 44, 8249-8258

a=5.9929(12)Å   b=9.6322(19)Å   c=21.324(5)Å

α=90°   β=105.48(3)°   γ=90°

C33H77Cl3N15O20.50Pd3

C33H77Cl3N15O20.50Pd3

Wei-Zheng ShenDeepali GuptaBernhard Lippert

Inorganic Chemistry (2005) 44, 8249-8258

a=12.621(3)Å   b=13.074(3)Å   c=19.722(4)Å

α=78.22(3)°   β=86.87(3)°   γ=65.56(3)°

C176H148B4Cl0Cu4F16N12P4

C176H148B4Cl0Cu4F16N12P4

Shen, W.El Sayed Moussa, M.Yao, Y.Lescop, C.

Chemical communications (Cambridge, England) (2015) 51, 58 11560-11563

a=15.582(3)Å   b=17.047(2)Å   c=22.619(2)Å

α=102.262(3)°   β=104.435(3)°   γ=102.171(3)°

C144H126Cl0Cu6F0N12O0P6S0Se6

C144H126Cl0Cu6F0N12O0P6S0Se6

Mehdi El Sayed MoussaFabian FriessWenting ShenMuriel HisslerRegis ReauChristophe Lescop

Chem.Commun. (2013) 49, 6158

a=17.136(3)Å   b=33.131(6)Å   c=17.782(9)Å

α=90°   β=107.947(9)°   γ=90°

Lu2@Cs-C82 Ni(OEP)

C82Lu2,C36H44N4Ni,2(C6H6)

Shen, WangqiangBao, LipiaoWu, YongboPan, ChangwangZhao, ShashaFang, HongyunXie, YunpengJin, PengPeng, PingLi, Fang-FangLu, Xing

Journal of the American Chemical Society (2017) 139, 29 9979-9984

a=19.948(5)Å   b=15.035(5)Å   c=25.348(5)Å

α=90.000(5)°   β=94.356(5)°   γ=90.000(5)°

C60PNO

C70H9Cl2NO4

Bao, LipiaoChen, MuqingShen, WangqiangPan, ChangwangGhiassi, Kamran B.Olmstead, Marilyn M.Balch, Alan L.Akasaka, TakeshiLu, Xing

Inorganic chemistry (2016) 55, 9 4075-4077

a=9.8893(13)Å   b=13.0757(18)Å   c=29.424(4)Å

α=90°   β=90.938(3)°   γ=90°

Sc3N@C80PNO

C90.50H9Cl2N2O4SSc3

Bao, LipiaoChen, MuqingShen, WangqiangPan, ChangwangGhiassi, Kamran B.Olmstead, Marilyn M.Balch, Alan L.Akasaka, TakeshiLu, Xing

Inorganic chemistry (2016) 55, 9 4075-4077

a=24.9451(10)Å   b=24.9451(10)Å   c=15.7646(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°