Structures by: Saha P.

Total: 47

C24H24BrNO4

C24H24BrNO4

Das, TapasSaha, PrasenjitSingh, Vinod K.

Organic letters (2015) 17, 20 5088-5091

a=6.6742(15)Å   b=12.874(3)Å   c=25.688(5)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Gandelman-58 (Yuri)

C39H40Cl4F6N3O6P2PtS2

Tulchinsky, YuriKozuch, SebastianSaha, PrasenjitBotoshansky, MarkShimon, Linda J. W.Gandelman, Mark

Chemical Science (2014) 5, 4 1305

a=20.729(1)Å   b=16.7382(8)Å   c=13.9693(7)Å

α=90.00°   β=93.679(2)°   γ=90.00°

Gandelman-157 (Yuri)

C60H61F12KN3O13P3PtS4

Tulchinsky, YuriKozuch, SebastianSaha, PrasenjitBotoshansky, MarkShimon, Linda J. W.Gandelman, Mark

Chemical Science (2014) 5, 4 1305

a=13.7780(3)Å   b=14.7720(3)Å   c=17.4760(4)Å

α=84.622(1)°   β=82.600(1)°   γ=83.819(1)°

C34H36ClN3P2Pt,2(CF3O3S),2(CH2Cl2)

C34H36ClN3P2Pt,2(CF3O3S),2(CH2Cl2)

Tulchinsky, YuriKozuch, SebastianSaha, PrasenjitBotoshansky, MarkShimon, Linda J. W.Gandelman, Mark

Chemical Science (2014) 5, 4 1305

a=26.8737(3)Å   b=12.5922(2)Å   c=16.04680(10)Å

α=90.00°   β=120.7260(10)°   γ=90.00°

C52H47N3P3Rh,2(PF6),2(C4H6O)

C52H47N3P3Rh,2(PF6),2(C4H6O)

Tulchinsky, YuriKozuch, SebastianSaha, PrasenjitBotoshansky, MarkShimon, Linda J. W.Gandelman, Mark

Chemical Science (2014) 5, 4 1305

a=15.7239(7)Å   b=17.5295(8)Å   c=23.5911(10)Å

α=90.00°   β=106.188(2)°   γ=90.00°

Gandelman-155 (Saha)

C48H64F12N3O3.5P4Rh

Tulchinsky, YuriKozuch, SebastianSaha, PrasenjitBotoshansky, MarkShimon, Linda J. W.Gandelman, Mark

Chemical Science (2014) 5, 4 1305

a=13.854(2)Å   b=22.376(3)Å   c=19.553(3)Å

α=90.00°   β=109.609(4)°   γ=90.00°

C16H16N2S

C16H16N2S

Ramana, TamminanaSaha, PrasenjitDas, ManasPunniyamurthy, Tharmalingam

Organic letters (2010) 12, 1 84-87

a=22.1067(10)Å   b=8.7972(4)Å   c=7.6712(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C19H23NO4

C19H23NO4

Saha, PipasReddy, U. C.Bondalapati, S.Saikia, Anil K.

Organic letters (2010) 12, 8 1824-1826

a=18.1890(4)Å   b=10.0277(2)Å   c=9.4674(2)Å

α=90.00°   β=93.858(2)°   γ=90.00°

Pb (N3)2

N6Pb

Saha, P.

Indian Journal of Physics and Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science (1965) 39, 494-497

a=6.65Å   b=11.37Å   c=16.32Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C17H21BrO

C17H21BrO

Bondalapati, SomasekharReddy, Udagandla C.Saha, PipasSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 9 3428-3438

a=4.7575(2)Å   b=9.8672(4)Å   c=16.6178(6)Å

α=90.00°   β=92.210(2)°   γ=90.00°

C19H20O4S

C19H20O4S

Bondalapati, SomasekharReddy, Udagandla C.Saha, PipasSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 9 3428-3438

a=9.8247(5)Å   b=11.1954(6)Å   c=16.1562(9)Å

α=101.883(3)°   β=95.733(3)°   γ=91.650(3)°

C19H20N2O4

C19H20N2O4

Bondalapati, SomasekharReddy, Udagandla C.Saha, PipasSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2011) 9, 9 3428-3438

a=11.6207(12)Å   b=19.274(2)Å   c=16.3163(15)Å

α=90.00°   β=100.451(7)°   γ=90.00°

C20H26O5

C20H26O5

Saha, PipasBhunia, AnupSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 12 2470-2481

a=19.8370(10)Å   b=15.2026(8)Å   c=6.3744(4)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H26O4

C23H26O4

Saha, PipasBhunia, AnupSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 12 2470-2481

a=8.9913(7)Å   b=19.6654(14)Å   c=11.4452(9)Å

α=90.00°   β=103.239(4)°   γ=90.00°

C23H26O4

C23H26O4

Saha, PipasBhunia, AnupSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 12 2470-2481

a=12.5282(8)Å   b=8.7884(6)Å   c=18.2013(12)Å

α=90.00°   β=94.582(2)°   γ=90.00°

Gmma

C16H16N2S2

Saha, PinakiSamanta, DebasishGhosh, Prasanta

New J. Chem. (2017) 41, 3 1149

a=7.7900(4)Å   b=5.2518(3)Å   c=18.1070(10)Å

α=90°   β=92.039(3)°   γ=90°

C16H16Cl2N2RuS2

C16H16Cl2N2RuS2

Saha, PinakiSamanta, DebasishGhosh, Prasanta

New J. Chem. (2017) 41, 3 1149

a=7.4899(3)Å   b=24.1677(8)Å   c=19.6549(7)Å

α=90°   β=100.8400(10)°   γ=90°

C27H27Cl3N2PRh

C27H27Cl3N2PRh

Pinaki SahaAmit Saha RoyThomas WeyhermullerPrasanta Ghosh

Chem.Commun. (2014) 50, 13073

a=15.9397(5)Å   b=9.5342(3)Å   c=19.3761(6)Å

α=90.00°   β=113.7200(10)°   γ=90.00°

C27H25Cl2N3OPd,C2H6O

C27H25Cl2N3OPd,C2H6O

Pinaki SahaAmit Saha RoyThomas WeyhermullerPrasanta Ghosh

Chem.Commun. (2014) 50, 13073

a=10.792(2)Å   b=11.159(2)Å   c=12.170(2)Å

α=100.53(2)°   β=90.62(2)°   γ=104.71(2)°

Oxazinoquinoline

C19H13NO2S2

Saha, PritamNaskar, SubhenduPaira, PriyankarHazra, AbhijitSahu, Krishnendu B.Paira, RupankarBanerjee, SukdebMondal, Nirup B.

Green Chemistry (2009) 11, 7 931

a=8.655(2)Å   b=9.619(3)Å   c=10.727(3)Å

α=83.143(5)°   β=72.938(4)°   γ=64.907(4)°

C25H28O5

C25H28O5

Saha, PipasBhunia, AnupSaikia, Anil K.

Organic & biomolecular chemistry (2012) 10, 12 2470-2481

a=12.0752(3)Å   b=15.3970(4)Å   c=12.4647(3)Å

α=90.00°   β=104.3910(10)°   γ=90.00°

1_CH2Cl2

C16H16Cl2N2NiS2

Saha, PinakiSamanta, DebasishGhosh, Prasanta

New J. Chem. (2017) 41, 3 1149

a=18.1597(19)Å   b=16.2161(18)Å   c=6.9479(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

C34H31ClN2PRuS2,Cl,H2O

C34H31ClN2PRuS2,Cl,H2O

Saha, PinakiSamanta, DebasishGhosh, Prasanta

New J. Chem. (2017) 41, 3 1149

a=19.963(5)Å   b=19.963(5)Å   c=15.819(5)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

C29H28N4O

C29H28N4O

Pinaki SahaAmit Saha RoyThomas WeyhermullerPrasanta Ghosh

Chem.Commun. (2014) 50, 13073

a=9.4903(8)Å   b=10.9524(10)Å   c=13.6734(12)Å

α=70.137(5)°   β=70.544(5)°   γ=77.237(4)°

C36H35N5O3

C36H35N5O3

Kumari, ChandaSain, DibyenduKumar, AshishDebnath, SushantaSaha, ParthaDey, Swapan

RSC Adv. (2016) 6, 67 62990

a=16.9751(5)Å   b=20.3272(6)Å   c=20.5345(6)Å

α=90.308(2)°   β=105.442(3)°   γ=107.538(3)°

C38H37N3O4

C38H37N3O4

Kumari, ChandaSain, DibyenduKumar, AshishDebnath, SushantaSaha, ParthaDey, Swapan

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2017) 46, 8 2524-2531

a=9.6575(3)Å   b=12.1006(4)Å   c=15.5767(5)Å

α=108.837(2)°   β=92.772(2)°   γ=94.376(2)°

C16H18Br2N2Zn

C16H18Br2N2Zn

Saha Roy, AmitSaha, PinakiMitra, ParthaSundar Maity, ShyamGhosh, SanjibGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 28 7375-7384

a=9.2536(10)Å   b=7.6218(11)Å   c=12.3750(11)Å

α=90.00°   β=97.059(2)°   γ=90.00°

C12H12Cl2N2O2Pd

C12H12Cl2N2O2Pd

Saha Roy, AmitSaha, PinakiMitra, ParthaSundar Maity, ShyamGhosh, SanjibGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 28 7375-7384

a=10.068(4)Å   b=15.311(6)Å   c=18.234(8)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C14H14Br2N2Zn

C14H14Br2N2Zn

Saha Roy, AmitSaha, PinakiMitra, ParthaSundar Maity, ShyamGhosh, SanjibGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2011) 40, 28 7375-7384

a=14.411(2)Å   b=8.4524(14)Å   c=13.411(2)Å

α=90.00°   β=105.942(5)°   γ=90.00°

C18H15Cl2N3Zn

C18H15Cl2N3Zn

Chaudhuri, SatyabrataPatra, Sarat ChandraSaha, PinakiSaha Roy, AmitMaity, SuvenduBera, SachinathSaha Sardar, PinkiGhosh, SanjibWeyhermüller, ThomasGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15028-15042

a=13.0874(7)Å   b=8.3707(4)Å   c=17.5284(9)Å

α=90.00°   β=108.266(3)°   γ=90.00°

C18H15Br2N3Zn

C18H15Br2N3Zn

Chaudhuri, SatyabrataPatra, Sarat ChandraSaha, PinakiSaha Roy, AmitMaity, SuvenduBera, SachinathSaha Sardar, PinkiGhosh, SanjibWeyhermüller, ThomasGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15028-15042

a=13.338(2)Å   b=8.4796(13)Å   c=17.982(3)Å

α=90.00°   β=109.479(6)°   γ=90.00°

C36H30Cl2N3PRu

C36H30Cl2N3PRu

Chaudhuri, SatyabrataPatra, Sarat ChandraSaha, PinakiSaha Roy, AmitMaity, SuvenduBera, SachinathSaha Sardar, PinkiGhosh, SanjibWeyhermüller, ThomasGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15028-15042

a=10.2611(5)Å   b=20.1556(15)Å   c=17.8531(18)Å

α=90.00°   β=95.066(6)°   γ=90.00°

C25H20Cl2FeN3O

C25H20Cl2FeN3O

Chaudhuri, SatyabrataPatra, Sarat ChandraSaha, PinakiSaha Roy, AmitMaity, SuvenduBera, SachinathSaha Sardar, PinkiGhosh, SanjibWeyhermüller, ThomasGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15028-15042

a=10.1502(12)Å   b=17.429(3)Å   c=14.446(3)Å

α=90.00°   β=91.454(15)°   γ=90.00°

C61H48N3OP2Ru,F6P

C61H48N3OP2Ru,F6P

Chaudhuri, SatyabrataPatra, Sarat ChandraSaha, PinakiSaha Roy, AmitMaity, SuvenduBera, SachinathSaha Sardar, PinkiGhosh, SanjibWeyhermüller, ThomasGhosh, Prasanta

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 42 15028-15042

a=26.0925(12)Å   b=14.8744(10)Å   c=13.0900(7)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C29H31N3O3

C29H31N3O3

Goswami, ShyamaprosadManna, AbhishekMaity, Anup KumarPaul, SimaDas, Avijit KumarDas, Manas KumarSaha, ParthaQuah, Ching KhengFun, Hoong-Kun

Dalton transactions (Cambridge, England : 2003) (2013) 42, 36 12844-12848

a=15.2374(13)Å   b=14.6371(12)Å   c=21.6658(18)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C42H39N5O3S

C42H39N5O3S

Goswami, ShyamaprosadManna, AbhishekPaul, SimaMaity, Anup KumarSaha, ParthaQuah, Ching KhengFun, Hoong- Kun

RSC Advances (2014)

a=20.0319(9)Å   b=14.3160(6)Å   c=24.1507(9)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C23H18ClNO4

C23H18ClNO4

Saha, PrasenjitBiswas, ArnabMolleti, NagarajuSingh, Vinod K.

The Journal of organic chemistry (2015) 80, 21 11115-11122

a=8.1242(10)Å   b=5.5478(7)Å   c=21.829(3)Å

α=90°   β=92.466(5)°   γ=90°

C18H16O2

C18H16O2

Ghosh, PriyaSaha, PipasBondalapati, SomasekharIndukuri, KiranSaikia, Anil K.

The Journal of organic chemistry (2014) 79, 9 4119-4124

a=12.3796(15)Å   b=10.5493(15)Å   c=11.3168(13)Å

α=90.00°   β=106.991(8)°   γ=90.00°

C17H22CuN2O5

C17H22CuN2O5

Suribabu JammiLaxmidhar RoutPrasenjit SahaVijay K. AkkilaguntaSridhar SanyasiTharmalingam Punniyamurthy

Inorganic Chemistry (2008) 47, 5093-5098

a=10.9225(3)Å   b=6.47180(10)Å   c=13.8434(3)Å

α=90.00°   β=100.0060(10)°   γ=90.00°

C17H22BrCuNO3

C17H22BrCuNO3

Suribabu JammiLaxmidhar RoutPrasenjit SahaVijay K. AkkilaguntaSridhar SanyasiTharmalingam Punniyamurthy

Inorganic Chemistry (2008) 47, 5093-5098

a=11.6599(8)Å   b=7.2927(6)Å   c=12.0335(9)Å

α=90.00°   β=113.928(4)°   γ=90.00°

C21H31CuNO3

C21H31CuNO3

Suribabu JammiLaxmidhar RoutPrasenjit SahaVijay K. AkkilaguntaSridhar SanyasiTharmalingam Punniyamurthy

Inorganic Chemistry (2008) 47, 5093-5098

a=6.2168(7)Å   b=16.4734(18)Å   c=21.668(2)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°

C51H43N9O7V2

C51H43N9O7V2

Amit Saha RoyPinaki SahaNirmal Das AdhikaryPrasanta Ghosh

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2488-2500

a=13.0735(9)Å   b=13.0842(9)Å   c=14.3558(18)Å

α=97.372(2)°   β=97.313(2)°   γ=111.2450(10)°

C25.5H24N3O4.5V

C25.5H24N3O4.5V

Amit Saha RoyPinaki SahaNirmal Das AdhikaryPrasanta Ghosh

Inorganic Chemistry (2011) 50, 2488-2500

a=8.05980(10)Å   b=15.1237(3)Å   c=19.2297(3)Å

α=90.00°   β=90.9010(10)°   γ=90.00°

C33H43N16OS3

C33H43N16OS3

Saravanan, R. KamalSaha, PrithwidipVenkatesh, ViruthakasiGopakumar, Thiruvancheril G.Verma, Sandeep

Inorganic chemistry (2017) 56, 7 3976-3982

a=10.815(5)Å   b=12.162(5)Å   c=14.728(5)Å

α=92.283(5)°   β=98.303(7)°   γ=97.026(6)°

C30H39Ag3N15O2S3,6(ClO4),5(H2O)

C30H39Ag3N15O2S3,6(ClO4),5(H2O)

Saravanan, R. KamalSaha, PrithwidipVenkatesh, ViruthakasiGopakumar, Thiruvancheril G.Verma, Sandeep

Inorganic chemistry (2017) 56, 7 3976-3982

a=12.4421(11)Å   b=12.7907(11)Å   c=19.5358(17)Å

α=76.6690(10)°   β=78.6760(10)°   γ=75.1120(10)°