Structures by: Rozhdestvenskaya I. V.

Total: 55

Al7Co6Pr7

Al7Co6Pr7

Yarmolyuk, Ya.P.Zarechnyuk, O.S.Aksel'rud, L.G.Rozhdestvenskaya, I.V.Rykhal', R.M.

Soviet Physics, Crystallography (= Kristallografiya) (1986) 31, 230-231

a=13.784Å   b=13.784Å   c=4.229Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca.79 Al.06 Fe.08 Mg.47 Fe.60 Si2 O6

Al0.06Ca0.79Fe0.68Mg0.47O6Si2

Maslenikova, A.V.Zaitsev, V.N.Rozhdestvenskaya, I.V.

Kristallografiya (1978) 23, 266-273

a=9.766Å   b=8.598Å   c=5.246Å

α=90°   β=105.7°   γ=90°

Ca.92 Fe.08 Al.14 Fe.33 Mg.53 Si2 O6

Al0.14Ca0.92Fe0.41Mg0.53O6Si2

Maslenikov, A.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Zaitsev, V.N.

Kristallografiya (1978) 23, 266-273

a=9.737Å   b=8.898Å   c=5.27Å

α=90°   β=106.11°   γ=90°

Ca0.91 Mn0.18 Fe0.91 Si2 O6

Ca0.91Fe0.91Mn0.18O6Si2

Maslenikov, A.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Zaitsev, V.N.

Kristallografiya (1978) 23, 266-273

a=9.852Å   b=9.031Å   c=5.242Å

α=90°   β=104.84°   γ=90°

AgInS2

AgInS2

Rozhdestvenskaya, I.V.Rud', Yu.V.Vaipolin, A.A.

Crystal Research and Technology (1988) 23, 337-341

a=5.876Å   b=5.876Å   c=11.198Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ti0.95 Ca1.85 Na0.98 Fe0.11 Mn0.07 Mg0.02 (Si7 O18) (O H) O1.02

Ca1.85Fe0.11HK2Mg0.02Mn0.07Na0.98O20.02Si7Ti0.95

Rozhdestvenskaya, I.V.Nikishova, L.V.Lazebnik, K.A.

Mineralogiceskij Zhurnal (1991) 13, 3-12

a=10.361Å   b=12.153Å   c=7.044Å

α=90.79°   β=99.22°   γ=92.83°

(Ca0.97 Zn0.03)2 (Al0.63 Zn0.37) (Si0.69 Al0.31)2 O7

Al1.25Ca1.94O7Si1.38Zn0.43

Rozhdestvenskaya, I.V.Bannova, I.I.Timoshenko, T.I.Barbanyagre, V.D.Shamshurov, V.M.

Kristallografiya (1995) 40, 681-683

a=7.734Å   b=7.734Å   c=5.048Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca0.90 Mg0.71 Fe0.25 Si2 O6

Ca0.9Fe0.25Mg0.71O6Si2

Maslenikov, A.V.Nikitina, L.P.Rozhdestvenskaya, I.V.

Kristallografiya (1977) 22, 753-758

a=9.737Å   b=8.998Å   c=5.27Å

α=90°   β=106.11°   γ=90°

(K.92 Na.08) (Mg2.88 Fe.12) (Si3.0 Fe.88 Al.12) O10 (O H)2

Al0.12FeH2K0.92Mg2.88Na0.08O12Si3

Semenova, T.F.Rozhdestvenskaya, I.V.Frank-Kamenetskii, V.A.

Kristallografiya (1977) 22, 1196-1201

a=5.358Å   b=9.297Å   c=10.318Å

α=90°   β=100.02°   γ=90°

K (Al0.95 Cr0.05) (S O4)2 (H2 O)12

Al0.95Cr0.05H24KO20S2

Rozhdestvenskaya, I.V.Frank-Kamenetskaya, O.V.Bannova, I.I.Shtukenberg, A.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 753-765

a=12.165Å   b=12.165Å   c=12.165Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (Al0.95 Cr0.05) (S O4)2 (H2 O)12

Al0.95Cr0.05H24KO19.655S2

Rozhdestvenskaya, I.V.Frank-Kamenetskaya, O.V.Bannova, I.I.Shtukenberg, A.G.

Zhurnal Strukturnoi Khimii (Issue-No. from 1981) (2001) 42, 753-765

a=12.165Å   b=12.165Å   c=12.165Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (Al1.27 Mg.53 Fe.09 Mn.08 Ti.03) (Al.46 Si3.54) O10 (O H)2

Al1.73Fe0.09H2KMg0.53Mn0.08O12Si3.54Ti0.03

Smolyar, B.B.Drits, V.A.Kashaev, A.A.Rozhdestvenskaya, I.V.

Kristallografiya (1989) 34, 621-627

a=5.233Å   b=9.08Å   c=19.985Å

α=90°   β=95.74°   γ=90°

K0.41 Na0.56 Ca0.03 (Al1.03 Si2.97 O8)

Al1.03Ca0.03K0.41Na0.56O8Si2.97

Marsii, I.M.Organova, N.I.Rozhdestvenskaya, I.V.

Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva (1993) 1993, 85-89

a=8.36Å   b=12.997Å   c=7.162Å

α=90°   β=116.17°   γ=90°

K0.826 Na0.086 Ba0.048 Sr0.04 (Al1.088 Si2.912) O8

Al1.088Ba0.048K0.826Na0.086O8Si2.912Sr0.04

Marsii, I.M.Organova, N.I.Rozhdestvenskaya, I.V.

Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva (1993) 1993, 85-89

a=8.54Å   b=13.036Å   c=7.189Å

α=90°   β=115.96°   γ=90°

Cs0.81 Na0.12 (Al0.81 Si2.19 O6) (H2 O)0.23

Cs0.81O0.23

Frank-Kamenetskaya, O.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Bannova, I.I.Gordienko, V.V.Kaminskaya, T.N.Kostitsyna, A.V.

Kristallografiya (1995) 40, 698-707

a=13.677Å   b=13.677Å   c=13.691Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs0.72 Na0.15 (Al0.81 Si2.19 O6) (H2 O)0.28

Cs0.72O0.28

Frank-Kamenetskaya, O.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Kaminskaya, T.N.Bannova, I.I.Kostitsyna, A.V.Gordienko, V.V.

Kristallografiya (1995) 40, 698-707

a=13.679Å   b=13.679Å   c=13.679Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ca3 Zn3 (Te O6)2

Ca3O12Te2Zn3

Rozhdestvenskaya, I.V.Zajakina, N.V.Kim, A.A.

Mineralogiceskij Zhurnal (1984) 6, 75-79

a=12.621Å   b=12.621Å   c=12.621Å

α=90°   β=90°   γ=90°

U3 Fe2 Si7

Fe2Si7U3

Aksel'rud, L.G.Yarmolyuk, Ya.P.Rozhdestvenskaya, I.V.Gladyshevskii, E.I.

Kristallografiya (1981) 26, 186-188

a=4.02Å   b=24.367Å   c=4.028Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K0.95 (Al Si3 O8)

AlK0.95O8Si3

Organova, N.I.Zakharov, N.D.Rozhdestvenskaya, I.V.Ivanova, T.I.Marsii, I.M.Borisovskii, S.B.Nasdekin, V.V.

Kristallografiya (1999) 44, 829-834

a=8.544Å   b=12.998Å   c=7.181Å

α=90°   β=116.16°   γ=90°

K (Al Si3 O8)

AlKO8Si3

Organova, N.I.Nasdekin, V.V.Rozhdestvenskaya, I.V.Marsii, I.M.Ivanova, T.I.Zakharov, N.D.Borisovskii, S.B.

Kristallografiya (1999) 44, 829-834

a=8.544Å   b=12.998Å   c=7.181Å

α=90°   β=116.16°   γ=90°

Na (Al Si3 O8)

AlNaO8Si3

Organova, N.I.Marsii, I.M.Zakharov, N.D.Ivanova, T.I.Rozhdestvenskaya, I.V.Borisovskii, S.B.Nasdekin, V.V.

Kristallografiya (1999) 44, 829-834

a=8.126Å   b=12.996Å   c=7.164Å

α=90°   β=116.65°   γ=90°

Ba2Cu2.893O6

Ba2Cu2.893O6

Rozhdestvenskaya, I.V.Ivanova, T.I.Frank-Kamenetskaya, O.V.

Physica C (Amsterdam) (1999) 311, 239-245

a=13.065Å   b=20.654Å   c=11.431Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na0.09 K0.05) (Mg1.68 Cr0.15 Cr0.03 Ti0.01 Al0.13) (Be1.05 Al1.95) (Al0.30 Si5.70) O18

Al2.38Be1.05Cr0.18K0.05Mg1.68Na0.09O18Si5.7Ti0.01

Mikhailov, M.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Bannova, I.I.Demina, T.V.Matveeva, L.M.

Kristallografiya (2009) 54, 231-238

a=9.606Å   b=9.606Å   c=9.279Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K0.08 (Al1.48 Mg0.32 Cr0.20) (Be2.76 Al0.24) Si6 O18

Al1.72Be2.76Cr0.2K0.08Mg0.32O18Si6

Mikhailov, M.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Demina, T.V.Matveeva, L.M.Bannova, I.I.

Kristallografiya (2009) 54, 231-238

a=9.263Å   b=9.263Å   c=9.199Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Al1.18 Cr0.52 Mg0.3) (Be2.70 Al0.30) Si6 O18

Al1.48Be2.7Cr0.52Mg0.3O18Si6

Mikhailov, M.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Demina, T.V.Bannova, I.I.Matveeva, L.M.

Kristallografiya (2009) 54, 231-238

a=9.28Å   b=9.28Å   c=9.198Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nd Ba2 Cu2 (Cu.7 Al0.3) O6.7

Al0.3Ba2Cu2.7NdO6.7

Usov, O.A.Rozhdestvenskaya, I.V.Kartenko, N.F.Konnikov, S.G.Goloshchapov, S.I.Nosov, Yu.G.Osipov, V.N.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1994) 209, 279-279

a=3.914Å   b=3.914Å   c=11.826Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Y0.65 Nd0.35) Ba2 Cu2 (Cu.5 Al0.5) O7

Al0.5Ba2Cu2.5Nd0.35O7Y0.65

Usov, O.A.Kartenko, N.F.Rozhdestvenskaya, I.V.Goloshchapov, S.I.Konnikov, S.G.Nosov, Yu.G.Osipov, V.N.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1994) 209, 278-278

a=3.885Å   b=3.885Å   c=11.803Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K1.85 Na0.15) (Ca3.6 Fe0.4) (Si7 O18 (O H)) (O H)

Ca3.6Fe0.4H2K1.85Na0.15O20Si7

Rozhdestvenskaya, I.V.Nikishova, L.V.Lazebnik, Yu.D.Lazebnik, K.A.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1989) 189, 195-204

a=10.438Å   b=12.511Å   c=7.112Å

α=89.92°   β=99.75°   γ=92.89°

Eu Ba2 Cu2 (Cu0.581 Al0.419 O6.729)

Al0.419Ba2Cu2.581EuO6.729

Usov, O.A.Kartenko, N.F.Sapozhnikova, L.S.Rozhdestvenskaya, I.V.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (1993) 205, 285-286

a=3.899Å   b=3.899Å   c=11.707Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ludwigite

Al0.2B2Fe1.404Mg3.976O10Ti0.42

Brovkin, A. A.Rozhdestvenskaya, I. V.Rykova, E. A.

Crystallography Reports (2002) 47, 412-414

a=9.260Å   b=12.294Å   c=3.0236Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Volborthite

Cu3H6O11V2

Kashaev, A. A.Rozhdestvenskaya, I. V.Bannova, I. I.Sapozhnikov, A. N.Glebova, O. D.

Journal of Structural Chemistry (2008) 49, 708-711

a=10.646Å   b=5.867Å   c=14.432Å

α=90°   β=95.19°   γ=90°

Chloromenite

Cl6Cu9O14Se4

Krivovichev, S. V.Filatov, S. K.Semenova, T. F.Rozhdestvenskaya, I. V.

Zeitschrift für Kristallographie (1998) 213, 12 645-649

a=14.170Å   b=6.262Å   c=12.999Å

α=90°   β=113.05°   γ=90°

Fenaksite

FeKNaO10Si4

Rozhdestvenskaya, I. V.Bannova, I. I.Nikishova, L. V.Soboleva, T. V.

Doklady Earth Sciences (2004) 398, 1029-1033

a=8.142Å   b=9.954Å   c=6.983Å

α=100.21°   β=114.13°   γ=105.87°

Fluor-liddicoatite

Al7.08B3Ca0.62F0.84Fe0.66H2.43Li0.99Mg0.24Na0.32O30.15Si6Ti0.03

Rozhdestvenskaya, I. V.Bronzova, Y. M.Frank-Kamenetskaya O VZolotarev, A. A.Kuznetsova, L. G.Bannova, I. I.

Crystallography Reports (2008) 53, 223-227

a=15.894Å   b=15.894Å   c=7.115Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Tsepinite-Na

Ba0.08Fe0.02H11.94K0.44Na1.09Nb1.8O32.44Si8Sr0.2Ti2.2

Rastsvetaeva, R. K.Organova, N. I.Rozhdestvenskaya, I. V.Shlyukova, Z. V.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2000) 371, 52-56

a=14.604Å   b=14.274Å   c=7.933Å

α=90°   β=117.40°   γ=90°

Canasite

Ca4.6F2.75H2.05K3Mn0.4Na3O32.25Si12

Rastsvetaeva, R. K.Rozenberg, K. A.Khomyakov, A. P.Rozhdestvenskaya, I. V.

Doklady Chemistry (2003) 391, 177-180

a=18.846Å   b=7.242Å   c=12.650Å

α=90°   β=111.84°   γ=90°

Agrellite

Ca3.46F2Na2.1O20Si8Sr0.3

Rozhdestvenskaya, I. V.Nikishova, L. V.

Crystallography Reports (1998) 43, 589-597

a=7.788Å   b=18.941Å   c=6.995Å

α=90.17°   β=116.78°   γ=94.16°

Charoite

Ca12FH1.82K6.58Na3.66O91.41Si35Sr0.69

Rozhdestvenskaya, I. V.Mugnaioli, E.Czank, M.Depmeier, W.Kolb, U.Merlino, S.

Mineralogical Magazine (2011) 75, 2833-2846

a=32.11Å   b=19.77Å   c=7.23Å

α=90°   β=95.85°   γ=90°

AlGeNaO4

AlGeNaO4

Sandomirskii, P. A.Meshalkin, S. S.Rozhdestvenskaya, I. V.Dem'yanets, L. N.Uvarova, T. G.

Kristallografiya (1986) 31, 522-527

a=8.783Å   b=15.432Å   c=8.252Å

α=90°   β=90°   γ=90.09°

AlGeKO4

AlGeKO4

Sandomirskii, P. A.Meshalkin, S. S.Rozhdestvenskaya, I. V.Dem'yanets, L. N.Uvarova, T. G.

Kristallografiya (1986) 31, 522-527

a=18.429Å   b=18.429Å   c=8.599Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sophiite

Cl2O3SeZn2

Semenova, T. F.Rozhdestvenskaya, I. V.Filatov, S. K.Vergasova, L. P.

Mineralogical Magazine (1992) 56, 241-245

a=10.251Å   b=15.223Å   c=7.666Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag0.06Cu9.9Fe0.06S13Sb3.88Zn1.86

Ag0.06Cu9.9Fe0.06S13Sb3.88Zn1.86

Rozhdestvenskaya, I. V.Zayakina, N. V.Samusikov, V. P.

Mineralogiceskij Zhurnal (1993) 15, 9-17

a=10.382Å   b=10.382Å   c=10.382Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ag2.88Cu7.02Fe0.84S13Sb4Zn1.26

Ag2.88Cu7.02Fe0.84S13Sb4Zn1.26

Rozhdestvenskaya, I. V.Zayakina, N. V.Samusikov, V. P.

Mineralogiceskij Zhurnal (1993) 15, 9-17

a=10.529Å   b=10.529Å   c=10.529Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Freibergite

Ag3.54Cu6.3Fe0.72S13Sb4Zn1.44

Rozhdestvenskaya, I. V.Zayakina, N. V.Samusikov, V. P.

Mineralogiceskij Zhurnal (1993) 15, 9-17

a=10.576Å   b=10.576Å   c=10.576Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Freibergite

Ag6Cu4.2Fe1.2S12.01Sb4Zn0.6

Rozhdestvenskaya, I. V.Zayakina, N. V.Samusikov, V. P.

Mineralogiceskij Zhurnal (1993) 15, 9-17

a=10.492Å   b=10.492Å   c=10.492Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Paratsepinite-Na

Ba0.05Ca0.4H6.136K0.4Na1.4Nb1.6O35.3Si8Sr0.8Ti2.4

Organova, N. I.Krivovichev, S. V.Shlyukova, Z. V.Zadov, A. E.Rozhdestvenskaya, I. V.Ivanova, T. I.

Crystallography Reports (2004) 49, 946-952

a=14.596Å   b=14.249Å   c=15.852Å

α=90°   β=117.270°   γ=90°

Liddicoatite

Al7.08B3Ca0.62F0.84Fe0.66H2.28Li0.99Mg0.24Na0.32O30.15Si6Ti0.03

Rozhdestvenskaya, I. V.Bronzova, Y. M.Frank-Kamenetskaya O VZolotarev, A. A.Kuznetsova, L. G.Bannova, I. I.

Crystallography Reports (2008) 53, 223-227

a=15.894Å   b=15.894Å   c=7.115Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Colusite

As2.79Cu12.55S16V1.11

Frank-Kamenetskaya O VRozhdestvenskaya, I. V.Yanulova, L. A.

Journal of Structural Chemistry (2002) 43, 89-100

a=10.527Å   b=10.527Å   c=10.527Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Colusite

As2.1Cu12.67Ge0.6S16Sb0.24Sn0.06V0.9

Frank-Kamenetskaya O VRozhdestvenskaya, I. V.Yanulova, L. A.

Journal of Structural Chemistry (2002) 43, 89-100

a=10.600Å   b=10.600Å   c=10.600Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Colusite

As1.8Cu12.92S16Sb0.3Sn0.9V

Frank-Kamenetskaya O VRozhdestvenskaya, I. V.Yanulova, L. A.

Journal of Structural Chemistry (2002) 43, 89-100

a=10.653Å   b=10.653Å   c=10.653Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ponomarevite

Cl10Cu4K4O

Semenova, T. F.Rozhdestvenskaya, I. V.Filatov, S. K.Verasova, L. P.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 304, 427-430

a=14.740Å   b=14.900Å   c=8.948Å

α=90°   β=104.79°   γ=90°

Frankamenite

Ca4.86F2H4K2.87Na3.14O32.78Si12

Rozhdestvenskaya, I. V.Nikishova, L. V.Lazebnik, K. A.

Mineralogical Magazine (1996) 60, 897-905

a=10.094Å   b=12.691Å   c=7.240Å

α=90.00°   β=111.02°   γ=110.20°

Yafsoanite

Ca2.64O12Pb0.51Te2.09Zn2.61

Rozhdestvenskaya, I. V.Zajakina, N. V.Kim, A. A.

Mineralogiceskij Zhurnal (1984) 6, 75-79

a=12.621Å   b=12.621Å   c=12.621Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tokkoite

Ca3.43F0.61Fe0.15H1.39K1.85Mg0.06Mn0.08Na0.15O19.39Si7Ti0.13

Rozhdestvenskaya, I. V.Nikishova, L. V.Lazebnik Yu, D.Lazebnik, K. A.

Zeitschrift fur Kristallographie (1989) 189, 195-204

a=10.438Å   b=12.511Å   c=7.112Å

α=89.92°   β=99.75°   γ=92.89°

Klyuchevskite

Al0.18Cu3Fe0.82K3O18S4

Gorskaya, M. G.Filatov, S. K.Rozhdestvenskaya, I. V.Vergasova, L. P.

Mineralogical Magazine (1992) 56, 411-416

a=18.6670Å   b=4.94Å   c=18.405Å

α=90°   β=101.5°   γ=90°