Structures by: Razumovskaya O. N.

Total: 1

Cd Cu3 Ti4 O12

CdCu3O12Ti4

Fesenko, E.G.Razumovskaya, O.N.Shuvaeva, V.A.Bunina, O.A.Gridneva, G.G.

Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy (1991) 27, 1991-1992

a=7.39Å   b=7.39Å   c=7.39Å

α=90°   β=90°   γ=90°