Structures by: Ramana T.

Total: 1

C16H16N2S

C16H16N2S

Ramana, TamminanaSaha, PrasenjitDas, ManasPunniyamurthy, Tharmalingam

Organic letters (2010) 12, 1 84-87

a=22.1067(10)Å   b=8.7972(4)Å   c=7.6712(3)Å

α=90.00°   β=90.00°   γ=90.00°