Structures by: Pushcharovskii D. Y.

Total: 66

Zn2 (As O4) (O H) (H2 O)

AsH3O6Zn2

Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1972) 17, 855-856

a=12.72Å   b=8.15Å   c=10.17Å

α=90°   β=104.2°   γ=90°

Na Mn Ba2 Ce2 (Ti O)2 (Si4 O12)2 F0.7 (O H)0.3 (H2 O)0.7

Ba2Ce2F0.7H1.7MnNaO27Si8Ti2

Zubkova, N.V.Pekov, I.V.Pushcharovskii, D.Yu.Giester, G.Tillmanns, E.Krotova, O.D.

Kristallografiya (2004) 49, 1061-1065

a=22.301Å   b=10.514Å   c=9.669Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 In (Si O4) (O H)

HInNa2O5Si

Pushcharovskii, D.Yu.Kudryavtseva, O.V.Ivanov, V.P.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 217, 86-88

a=9.487Å   b=7.419Å   c=6.798Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Be (O H)2

BeH2O2

Nadezhina, T.N.Burshtein, I.F.Pushcharovskii, D.Yu.Rastsvetaeva, R.K.Voloshin, A.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1989) 305, 95-98

a=11.02Å   b=4.746Å   c=8.646Å

α=90°   β=98.94°   γ=90°

(Mn0.83 Fe0.15 Ca0.02) Sn (B O3)2

B2Ca0.02Fe0.15Mn0.83O6Sn

Konovalenko, S.I.Pushcharovskii, D.Yu.Yamnova, N.A.Kalacheva, L.V.

Kristallografiya (1992) 37, 1557-1558

a=4.771Å   b=4.771Å   c=15.304Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba (B P O5)

BBaO5P

Dimitrova, O.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gobechiya, E.R.Pasero, M.Merlino, S.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 70-75

a=7.114Å   b=7.114Å   c=6.993Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Li Ba (B9 O15)

B9BaLiO15

Dimitrova, O.V.Merlino, S.Pasero, M.Gobechiya, E.R.Pushcharovskii, D.Yu.

Journal of Alloys Compd. (2002) 339, 70-75

a=10.982Å   b=10.982Å   c=17.067Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na2 Ca4 (Ca0.7 Mn0.1 Fe0.1 Ce0.1) (Ti O (O H) (Si2 O7)2) F2

Ca4.7Ce0.1F2Fe0.1HMn0.1Na2O16Si4Ti

Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.Atencio, D.

Kristallografiya (1995) 40, 626-630

a=9.584Å   b=7.267Å   c=5.708Å

α=89.85°   β=101.22°   γ=101.03°

(K0.613 Na0.357) (Ca1.95 Mn0.05) (Fe0.8 Mg0.2)2 (Fe0.85 Mg0.15)2 Fe ((Si6.3 Al1.7) O22) Cl1.4 (O H)0.28 F0.28

Al1.7Ca1.95Cl1.4F0.28Fe4.3H0.28K0.613Mg0.7Mn0.05Na0.357O22.28Si6.3

Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.Vinogradova, R.A.Pekov, I.V.

Kristallografiya (1996) 41, 65-69

a=9.964Å   b=18.31Å   c=5.351Å

α=90°   β=105°   γ=90°

K4 (Nb O)2 (Si8 O21)

K4Nb2O23Si8

Rastsvetaeva, R.K.Stefanovich, S.Yu.Pushcharovskii, D.Yu.Bolotina, N.B.Nadezhina, T.N.Dimitrova, O.V.

Kristallografiya (1994) 39, 1001-1008

a=32.39Å   b=10.95Å   c=7.737Å

α=76.42°   β=94.76°   γ=86.98°

Na16 (Si4 O6 (O H)5)2 (Si8 O15 (O H)6) (O H)10 (H2 O)28

H82Na16O81Si16

Rastsvetaeva, R.K.Yamnova, N.A.Mikheeva, M.G.Pushcharovskii, D.Yu.Khomyakov, A.P.

Kristallografiya (1992) 37, 1177-1184

a=53.83Å   b=9.972Å   c=6.907Å

α=90°   β=96.78°   γ=90°

Na Nd Si6 O13 (O H)2 (H2 O)1.0

NaNdO15Si6

Karpov, O.G.Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Burshtein, I.F.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 236, 593-596

a=30.87Å   b=7.387Å   c=7.12Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Er (P O3)4

ErKO12P4

Krutik, V.M.Pobedimskaya, E.A.Pushcharovskii, D.Yu.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 252, 607-610

a=7.285Å   b=8.012Å   c=8.444Å

α=90°   β=90°   γ=91.96°

Na1.13 K0.125 (Ba Sr Pb)0.0835 Ca0.75 Fe4.42 Mn1.42 (Li Mg)0.25 Zn0.42 Al0.5 (P6 O23.82 F1.16)

Al0.5Ba0.0835Ca0.75F1.16Fe4.42K0.125Li0.25Mg0.25Mn1.42Na1.13O23.82P6Pb0.0835Sr0.0835Zn0.42

Krutik, V.M.Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Kristallografiya (1979) 24, 743-750

a=16.476Å   b=24.581Å   c=9.996Å

α=90°   β=90°   γ=105.79°

Na2 Mn In (Si O3 (O H))2 (O H)

H3InMnNa2O9Si2

Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Litvin, B.N.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1974) 214, 91-94

a=15.25Å   b=7.601Å   c=7.154Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3 Nd Si6 O15

K3NdO15Si6

Pushcharovskii, D.Yu.Karpov, O.G.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1977) 234, 1323-1325

a=16.011Å   b=14.984Å   c=7.276Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Nd Al2.07 (B4 O10) O0.6

Al2.07B4NdO10.6

Pushcharovskii, D.Yu.Karpov, O.G.Leonyuk, N.I.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1978) 241, 91-94

a=4.588Å   b=4.588Å   c=9.298Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Er4 Ge3 O9 (O H)6

Er4Ge3H6O15

Pushcharovskii, D.Yu.Dago, A.M.Belov, N.V.Pobedimskaya, E.A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 354-357

a=14.927Å   b=10.732Å   c=7.047Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Zn3 Mn2 Si12 O30

KMn2O30Si12Zn3

Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Naatarin, T.Belov, N.V.

Kristallografiya (1971) 16, 721-724

a=10.52Å   b=10.52Å   c=14.22Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K8 Yb3 (Si6 O16)2 (O H)

HK8O33Si12Yb3

Pushcharovskii, D.Yu.Dago, A.M.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1981) 258, 1111-1115

a=6.808Å   b=11.434Å   c=11.449Å

α=88.52°   β=90.91°   γ=100.1°

K2 Mn2 Zn4 Si4 O15

K2Mn2O15Si4Zn4

Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1969) 185, 1045-1048

a=8.944Å   b=15.834Å   c=5.205Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na2 Ba2 (B10 O17 (O H)2)

B10Ba2H2Na2O19

Vinogradova, S.A.Arakcheeva, A.V.Pushcharovskii, D.Yu.Dimitrova, O.V.

Kristallografiya (2002) 47, 30-34

a=11.455Å   b=6.675Å   c=9.36Å

α=90°   β=93.68°   γ=90°

Sb (Nb0.67 Ta0.33) O4

Nb0.67O4SbTa0.33

Zubkova, N.V.Tillmanns, E.Pushcharovskii, D.Yu.Giester, G.Smolin, A.S.Kashaev, A.A.Peretyazhko, I.S.Brandstaetter, F.Sapozhnikov, A.N.Hammer, V.

Neues Jahrbuch fuer Mineralogie. Monatshefte (Band=Jahr) (1950-) (2002) 2002, 145-159

a=5.557Å   b=4.932Å   c=11.808Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K (Na Mg2) (Si4 O10 F2)

F2KMg2NaO10Si4

Pekov, I.V.Ferraris, G.Chukanov, N.V.Ivaldi, G.Zadov, A.E.Pushcharovskii, D.Yu.

European Journal of Mineralogy (1,1989-) (2003) 15, 447-454

a=5.269Å   b=9.092Å   c=10.197Å

α=90°   β=100.12°   γ=90°

Ba (U O2)2 (P O4)2 (H2 O)5.78

BaH11.56O17.78P2U2

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Sidorenko, G.A.Chukanov, N.V.Pasero, M.Pushcharovskii, D.Yu.Merlino, S.

Doklady Akad. Nauk (2003) 389, 203-206

a=6.965Å   b=6.964Å   c=17.65Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K2 Ge (Si6 O15)

GeK2O15Si6

Mikheeva, M.G.Yamnova, N.A.Sorokina, S.L.Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.

Kristallografiya (1992) 37, 70-76

a=14.788Å   b=7.174Å   c=12.572Å

α=90°   β=106.88°   γ=90°

K Fe0.28 Al0.72 Si3 O8

Al0.72Fe0.28KO8Si3

Nadezhina, T.N.Pushcharovskii, D.Yu.Taroev, V.K.Tauson, V.L.Bychkov, A.M.

Kristallografiya (1993) 38, 77-82

a=8.639Å   b=13.065Å   c=7.221Å

α=90°   β=116.02°   γ=90°

Ba Ca (C O3)2 (H2 O)2.6

CBaCaO6.93

Voloshin, A.V.Subbotin, V.V.Yakovenchuk, V.N.Pakhomovskii, Ya.A.Nadezhina, T.N.Men'shikov, Yu.P.Pushcharovskii, D.Yu.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (1992) 1992, 56-67

a=5.318Å   b=5.318Å   c=12.837Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na3 Ca (Mn0.5 Ca0.5) (C O3)3 F

C3Ca1.5FMn0.5Na3O9

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Khomyakov, A.P.Vyatkin, S.V.

Kristallografiya (1991) 36, 30-33

a=8.012Å   b=15.79Å   c=7.019Å

α=90°   β=100.78°   γ=90°

Sr2 Ba Mn2 O2 (Si O3)4

BaMn2O14Si4Sr2

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Kalacheva, L.V.Kalinin, V.V.

Kristallografiya (1992) 37, 613-616

a=14.59Å   b=7.769Å   c=5.141Å

α=90°   β=93.28°   γ=90°

Na16 K2 (Si18 O36 (O H)18) (H2 O)38

H94K2Na16O92Si18

Yamnova, N.A.Rastsvetaeva, R.K.Homyakov, A.P.Pushcharovskii, D.Yu.Mikheeva, M.G.Mernaf, T.

Kristallografiya (1992) 37, 334-343

a=24.91Å   b=11.94Å   c=14.92Å

α=90°   β=94.47°   γ=90°

Ba3 (Ti1.2 Nb4.8) (Si2 O7)2 O11.4

Ba3Nb4.8O25.4Si4Ti1.2

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Voloshin, A.V.

Kristallografiya (1990) 35, 346-348

a=9.03Å   b=9.03Å   c=7.868Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na1.72 Zr (Si4 O11)

Na1.72O11Si4Zr

Gobechiya, E.R.Ferraris, G.Pekov, I.V.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gula, A.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 808-812

a=11.063Å   b=10.15Å   c=8.6Å

α=90°   β=100.3°   γ=90°

Na1.77 K0.06 Ca0.82 Mg2.4 Fe1.91 Mn0.01 Ti0.17 (Si7.16 Al0.84 O22) (O H)2

Al0.84Ca0.82Fe1.91H2K0.06Mg2.4Mn0.01Na1.77O24Si7.16Ti0.17

Pushcharovskii, D.Yu.Ferraris, G.Lebedeva, Yu.S.Pekov, I.V.Novakova, A.A.Ivaldi, G.

Kristallografiya (2003) 48, 21-28

a=9.875Å   b=18.01Å   c=5.309Å

α=90°   β=104.39°   γ=90°

Sr (As U O6)2 (H2 O)8

As2H16O20SrU2

Pushcharovskii, D.Yu.Suleimanov, E.V.Barinova, A.V.Pasero, M.Merlino, S.Alekseev, E.V.

Kristallografiya (2003) 48, 246-249

a=7.154Å   b=7.101Å   c=18.901Å

α=90°   β=92.67°   γ=90°

Sm3 Ta17 O47

O47Sm3Ta17

Yamnova, N.A.Pushcharovskii, D.Yu.Leonyuk, L.I.Bogdanova, A.V.

Kristallografiya (1988) 33, 609-612

a=12.591Å   b=3.891Å   c=19.161Å

α=90°   β=102.86°   γ=90°

Magnesium bis(sulfate(VI)) dihydroxide

Yamnova, N APushcharovskii, D YApollonov, V N

Vestnik Moskovskogo Universiteta, Geologiya (1989) 5, 73-75

a=5.254(2)Å   b=5.254(2)Å   c=12.971(7)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Ca0.91 Sb0.27 Fe0.19 Al0.10 Na0.10 Mn0.06) (Sb1.28 Ti0.72) O6 (O H)

Al0.1Ca0.91Fe0.19HMn0.06Na0.1O7Sb1.55Ti0.72

Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Atencio, D.Arakcheeva, A.V.Matioli, P.A.

Journal of Alloys Compd. (2000) 296, 75-79

a=10.311Å   b=10.311Å   c=10.311Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 (B5 O9) Cl (H2 O)0.5

B5Ba2ClHO9.5

Ferro, O.Pushcharovskii, D.Yu.Merlino, S.Vinogradova, S.A.Dimitrova, O.V.

Journal of Alloys Compd. (2000) 305, 63-71

a=11.716Å   b=11.574Å   c=6.7Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ba2 (B5 O8 (O H)2) (O H)

B5Ba2H3O11

Ferro, O.Merlino, S.Pushcharovskii, D.Yu.Vinogradova, S.A.Dimitrova, O.V.

Journal of Alloys Compd. (2000) 305, 63-71

a=6.713Å   b=16.48Å   c=8.387Å

α=90°   β=106.8°   γ=90°

Ba (B5 O8 (O H)) (H2 O)

B5BaH3O10

Pushcharovskii, D.Yu.Ferro, O.Merlino, S.Dimitrova, O.V.Vinogradova, S.A.

Journal of Alloys Compd. (2000) 306, 163-169

a=6.785Å   b=6.831Å   c=10.629Å

α=100.07°   β=91.98°   γ=119.46°

Y2 (Si O4) (C O3)

CO7SiY2

Pushcharovskii, D.Yu.Zubkova, N.V.Arakcheeva, A.V.Voloshin, A.V.Lubman, G.U.

Kristallografiya (1999) 44, 458-464

a=6.574Å   b=6.649Å   c=6.465Å

α=116.38°   β=92.58°   γ=95.35°

Li Ba2 (B10 O16 (O H)3)

B10Ba2H3LiO19

Pushcharovskii, D.Yu.Vinogradova, S.A.Merlino, S.Ferro, O.Dimitrova, O.V.

Journal of Alloys Compd. (2000) 306, 163-169

a=6.732Å   b=11.369Å   c=11.581Å

α=119.31°   β=90.11°   γ=73.08°

(U O2) ((Mo O4) (H2 O)) (H2 O)1.45

H4.9MoO8.45U

Rastsvetaeva, R.K.Barinova, A.V.Sidorenko, G.A.Pushcharovskii, D.Yu.

Doklady Akad. Nauk (2000) 373, 202-205

a=14.69Å   b=7.535Å   c=6.372Å

α=90.07°   β=85.9°   γ=97.1°

Ba5 (B20 O33 (O H)4) (H2 O)

B20Ba5H6O38

Arakcheeva, A.V.Vinogradova, S.A.Pushcharovskii, D.Yu.Hostettler, M.Chapuis, G.Dimitrova, O.V.

Kristallografiya (2000) 45, 448-451

a=9.495Å   b=6.716Å   c=11.709Å

α=90°   β=95.09°   γ=90°

Li2 (Mo O4)

Li2MoO4

Barinova, A.V.Rastsvetaeva, R.K.Nekrasov, Yu.V.Pushcharovskii, D.Yu.

Doklady Akad. Nauk (2001) 376, 343-346

a=14.362Å   b=14.362Å   c=9.604Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Fe6.314 K1.875 Na (Ti2 Si8 O24) (O3 (O H)4)

Fe6.314H4K1.875NaO31Si8Ti2

Ma, Z.-S.Li, G.-W.Zhou, H.-Y.Shi, N.-C.Pushcharovskii, D.Yu.Ye, D.-I.

Science in China Series D (2001) 44, 508-516

a=5.359Å   b=11.614Å   c=11.861Å

α=113.16°   β=103.04°   γ=94.56°

(Na1.4 K0.2) Ba2 (Ti2.66 Fe0.34) Si4 O14 (O1.26 (O H)2.74) (H2 O)1.92

Ba2Fe0.34H6.58K0.2Na1.4O19.92Si4Ti2.66

Ferraris, G.Ivaldi, G.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Pekov, I.V.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 1307-1316

a=5.327Å   b=6.856Å   c=21.51Å

α=90°   β=93.8°   γ=90°

Ca Sr (B5 O9) Cl (H2 O)

B5CaClH2O10Sr

Ferro, O.Pekov, I.V.Pushcharovskii, D.Yu.Lovskaya, E.V.Teat, S.Vinogradova, S.A.

Kristallografiya (2000) 45, 452-457

a=6.5732Å   b=6.4445Å   c=6.3693Å

α=60.995°   β=61.257°   γ=77.191°

(Na0.475 Ca0.118 Ce0.19 La0.08 Nd0.04 Th0.01 Sr0.05 Pr0.01 Eu0.0075 Sm0.01) (Ti0.865 Nb0.135) O3

Ca0.118Ce0.19Eu0.0075La0.08Na0.475Nb0.135Nd0.04O3Pr0.01Sm0.01Sr0.05Th0.01Ti0.865

Zubkova, N.V.Arakcheeva, A.V.Pushcharovskii, D.Yu.Semenov, E.I.Atencio, D.

Kristallografiya (2000) 45, 242-246

a=7.767Å   b=7.767Å   c=7.767Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K Er (P O3)4

ErKO12P4

Dago, A.M.Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 251, 1392-1395

a=10.8Å   b=8.859Å   c=12.7Å

α=90°   β=128.89°   γ=90°

Yb4 Ge3 O9 F6

F6Ge3O9Yb4

Dago, A.M.Pushcharovskii, D.Yu.Pobedimskaya, E.A.Strelkova, E.E.Belov, N.V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1980) 250, 857-861

a=14.866Å   b=10.694Å   c=7.028Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Bi (Nb0.79 Ta0.21) O4

BiNb0.79O4Ta0.21

Kazantsev, S.S.Sapozhnikov, A.N.Pushcharovskii, D.Yu.Molchanov, V.N.Werner, S.Maximov, B.A.Schneider, J.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 542-549

a=5.58Å   b=11.626Å   c=4.924Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Sb0.52 Bi0.48) (Nb0.71 Ta0.29) O4

Bi0.48Nb0.71O4Sb0.52Ta0.29

Kazantsev, S.S.Pushcharovskii, D.Yu.Maximov, B.A.Molchanov, V.N.Werner, S.Schneider, J.Sapozhnikov, A.N.

Zeitschrift fuer Kristallographie (149,1979-) (2002) 217, 542-549

a=5.6219Å   b=11.7861Å   c=4.9596Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ferronigerite-2N1S

Al8.435Fe0.83HO15SnZn0.36

Arakcheeva, A. V.Pushcharovskii, D. Y.Rastsvetaeva, R. K.Kashaev, A. A.Nadezhina, T. N.

Kristallografiya (1995) 40, 639-644

a=5.717Å   b=5.717Å   c=13.80Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Holtite

Al6.12As0.1BO16.86Sb1.14Si1.3Ta0.3

Zubkova, N. V.Pushcharovskii, D. Y.Kabalov, Y. K.Kazantsev, S. S.Voloshin, A. V.

Crystallography Reports (2006) 51, 16-22

a=4.6893Å   b=11.881Å   c=20.394Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Arrojadite-(KFe)

AlBa0.25CaF3.32Fe12H1.32K0.25Mn2Na2.25O46.68P12Sr0.25

Krutik, V. M.Pushcharovskii, D. Y.Podebimskaya, E. A.Belov, N. V.

Kristallografiya (1979) 24, 743-750

a=16.476Å   b=24.581Å   c=9.996Å

α=90°   β=90°   γ=105.79°

Legrandite

AsH3O6Zn2

Pushcharovskii, D. Y.Pobedimskaya, E. A.Belov, N. V.

Soviet Physics - Doklady (1971) 16, 419-421

a=12.76Å   b=7.93Å   c=10.21Å

α=90°   β=104.4°   γ=90°

Caminite

H2Mg3O10S2

Yamnova, N. A.Pushcharovskii, D. Y.Apollonov, V. N.

Vestnik Moskovskogo Universiteta Geologiya (1989) 44, 76-78

a=5.254Å   b=5.254Å   c=12.971Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Yegorovite

H18Na4O19Si4

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Pushcharovskii, D. Y.Kazantsev, S. S.

Doklady Earth Sciences (2009) 427, 814-818

a=9.8744Å   b=12.3981Å   c=14.8973Å

α=90°   β=104.675°   γ=90°

Jaffeite

Ca6H6O13Si2

Yamnova, N. A.Sarp, K.Egorov-Tismenko Y KPushcharovskii, D. Y.

Crystallography Reports (1993) 38, 464-467

a=10.035Å   b=10.035Å   c=7.499Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Jarandolite

B3CaH3O7

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KMalinko, S. V.Pushcharovskii, D. Y.Dorokhova, G. I.

Crystallography Reports (1994) 39, 991-993

a=8.386Å   b=8.142Å   c=7.249Å

α=90°   β=98.33°   γ=90°

Calzirtite

CaO8TiZr2.5

Rastsvetaeva, R. K.Pushcharovskii, D. Y.Spiridonov, E. M.Gekimyants, V. M.

Crystallography Reports (1995) 40, 746-748

a=15.189Å   b=15.189Å   c=10.111Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Hydroxylchondrodite

F0.24H1.32Mg4.7O9.76Si2Ti0.3

Pekov, I. V.Gerasimova, E. I.Chukanov, N. V.Kabalov, Y. K.Zubkova, N. V.Zadov, A. E.Yapaskurt, V. O.Gekimyants, V. M.Pushcharovskii, D. Y.

Doklady Akademii Nauk (2011) 436, 526-532

a=7.880Å   b=4.726Å   c=10.290Å

α=90°   β=109.04°   γ=90°

Mineevite-(Y)

C15H4BaClDy0.4F2Gd0.5Na25O53S2Y1.1

Yamonva, N. A.Pushcharovskii, D. Y.Vyatkin, S. V.Khomyakov, A. P.

Soviet Physics Crystallography (1992) 37, 753-756

a=8.811Å   b=8.811Å   c=37.03Å

α=90°   β=90°   γ=120°