Structures by: Petkov V. I.

Total: 3

Cd0.17 Ce0.68 (P0.99 O4)

Cd0.17Ce0.68O4P0.99

Orlova, A.I.Kulikov, I.A.Spiridonova, M.L.Kasantsev, G.N.Orlova, M.P.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.Zubkova, N.V.Samoilov, S.G.

Zhurnal Neorganicheskoi Khimii (2004) 49, 1442-1449

a=6.7909Å   b=7.0163Å   c=6.4662Å

α=90°   β=103.49°   γ=90°

Cs Zr2 (P O4)3

CsO12P3Zr2

Gobechiya, E.R.Sukhanov, M.V.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.

Kristallografiya (2004) 49, 829-834

a=8.5758Å   b=8.5758Å   c=24.9061Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ba0.5 Zr2 (P O4)3

Ba0.5O12P3Zr2

Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Pet'kov, V.I.Sukhanov, M.V.

Kristallografiya (2004) 49, 829-834

a=8.6468Å   b=8.6468Å   c=23.9436Å

α=90°   β=90°   γ=120°