Structures by: Pekov I. V.

Total: 137

Stepanovite

NaFeC6O122,MgO6H122,H6O3

Huskic, IgorNovendra, NovendraLim, Dae-WoonTopić, FilipTiti, Hatem M.Pekov, I. V.Krivovichev, S.Navrotsky, AlexandraKitagawa, HiroshiFriščić, Tomislav

Chemical Science (2019)

a=9.8670(9)Å   b=9.8670(9)Å   c=36.735(3)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Stepanovite, hexagonal polzmorph

NaFeC6O122,MgH12O62,H6O3

Huskic, IgorNovendra, NovendraLim, Dae-WoonTopić, FilipTiti, Hatem M.Pekov, I. V.Krivovichev, S.Navrotsky, AlexandraKitagawa, HiroshiFriščić, Tomislav

Chemical Science (2019)

a=16.9954(12)Å   b=16.9954(12)Å   c=12.3838(10)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Sodium magnesium iron(III) oxalate hexahydrate

NaFeC6O122,Mg(H2O)62

Huskic, IgorNovendra, NovendraLim, Dae-WoonTopić, FilipTiti, Hatem M.Pekov, I. V.Krivovichev, S.Navrotsky, AlexandraKitagawa, HiroshiFriščić, Tomislav

Chemical Science (2019)

a=9.77454(19)Å   b=9.77454(19)Å   c=29.7940(11)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na Mn Ba2 Ce2 (Ti O)2 (Si4 O12)2 F0.7 (O H)0.3 (H2 O)0.7

Ba2Ce2F0.7H1.7MnNaO27Si8Ti2

Zubkova, N.V.Pekov, I.V.Pushcharovskii, D.Yu.Giester, G.Tillmanns, E.Krotova, O.D.

Kristallografiya (2004) 49, 1061-1065

a=22.301Å   b=10.514Å   c=9.669Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs4.34 Na1.90 (Ti (Ti0.80 Nb0.18)4 Si12 O34 (O H)5) (H2 O)5.37

Cs4.34H15.74Na1.9Nb0.72O44.37Si12Ti4.2

Zubkova, N.V.Giester, G.Pushcharovsky, D.Yu.Pekov, I.V.Tillmanns, E.Chukanov, N.V.Turchkova, A.G.

Kristallografiya (2005) 50, 411-417

a=23.189Å   b=7.2489Å   c=6.9376Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K4.75 Na1.82 (Ti (Ti0.79 Nb0.20)4 Si12 O34 (O H)5.2) (H2 O)10.62

H26.44K4.75Na1.82Nb0.8O49.82Si12Ti4.16

Zubkova, N.V.Tillmanns, E.Pushcharovsky, D.Yu.Pekov, I.V.Turchkova, A.G.Giester, G.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2005) 50, 411-417

a=23.262Å   b=7.247Å   c=6.966Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(K0.613 Na0.357) (Ca1.95 Mn0.05) (Fe0.8 Mg0.2)2 (Fe0.85 Mg0.15)2 Fe ((Si6.3 Al1.7) O22) Cl1.4 (O H)0.28 F0.28

Al1.7Ca1.95Cl1.4F0.28Fe4.3H0.28K0.613Mg0.7Mn0.05Na0.357O22.28Si6.3

Rastsvetaeva, R.K.Pushcharovskii, D.Yu.Vinogradova, R.A.Pekov, I.V.

Kristallografiya (1996) 41, 65-69

a=9.964Å   b=18.31Å   c=5.351Å

α=90°   β=105°   γ=90°

(Sr0.794 Ce1.134 Ca0.056 Ba0.02) (C O3)2 ((O H)0.85 F0.15) (H2 O)

C2H2.85Ba0.02Ca0.056Ce1.134F0.15O7.85Sr0.794

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Yamnova, N.A.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.75 Ca0.23) (Sr0.63 Ba1.08 Ce0.82 Ca0.46) (C O3)5

C5Ba1.08Ca0.69Ce0.82Na2.75O15Sr0.63

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Gobechiya, E.R.

Kristallografiya (2002) 47, 46-49

a=10.579Å   b=10.579Å   c=6.5446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Sr0.48 Ce0.48 Ca0.02 Ba0.01) (Sr0.5 Ce0.5) (C O3)2 ((O H)0.84 F0.14) (H2 O)0.9

C2H2.64Ba0.01Ca0.02Ce0.98F0.14O7.74Sr0.98

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Chukanov, N.V.Kabalov, Yu.K.Yamnova, N.A.Schneider, J.

Kristallografiya (2002) 47, 259-264

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Na3.52 K3.96 (Ba1.5 (Mn0.70 Fe0.24) (H2 O)1.83) (Ti7.8 Nb0.2 (O4.56 (O H)3.44)) (Si4 O12)4 (H2 O)5.44

Ba1.5Fe0.24H17.98K3.96Mn0.7Na3.52Nb0.2O63.27Si16Ti7.8

Rozenberg, K.A.Pekov, I.V.Rastsvetaeva, R.K.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2002) 47, 265-266

a=14.298Å   b=13.816Å   c=7.792Å

α=90°   β=116.85°   γ=90°

Pb2 (Al0.74 Cu0.26) ((V0.52 Cr0.26 P0.22) O4) (P O4) (O H)

Al0.74Cr0.26Cu0.26HO9P1.22Pb2V0.52

Yakubovich, O.V.Massa, V.Pekov, I.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 382, 388-393

a=7.759Å   b=5.782Å   c=8.775Å

α=90°   β=111.97°   γ=90°

K Na (H3 O)1.94 Ca0.7 Sr0.7 Ba0.2 Zn1.64 Mn0.1 Fe0.08 (Ti5.68 Nb2.32) (Si16 O48) (O5.1 (O H)2.9) (H2 O)6.98

Ba0.2Ca0.7Fe0.08H22.68KMn0.1NaNb2.32O64.92Si16Sr0.7Ti5.68Zn1.64

Rozenberg, K.A.Chukanov, N.V.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 383, 657-660

a=14.491Å   b=13.911Å   c=7.822Å

α=90°   β=117.59°   γ=90°

Na1.92 (K2.58 (H3 O)1.36) (Ba1.51 K0.91) (Mn0.3 Zn0.2 (H2 O)) (Ti6.56 Nb1.44) (O5.18 (O H)2.82) (Si4 O12)4 (H2 O)8

Ba1.51H24.9K3.49Mn0.3Na1.92Nb1.44O66.36Si16Ti6.56Zn0.2

Rozenberg, K.A.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2002) 386, 345-349

a=14.326Å   b=13.802Å   c=7.783Å

α=90°   β=116.949°   γ=90°

Ba5.886 (Ce0.59 Nd0.26 La0.15)2 Na2.34 (P O4)6 F (F0.41 Cl0.59)

Ba5.886Ce1.18Cl0.59F1.41La0.3Na2.34Nd0.52O24P6

Friis, H.Balic-Zunic, T.Pekov, I.V.Petersen, O.V.

Canadian Mineralogist (2004) 42, 95-106

a=9.9097Å   b=9.9097Å   c=7.4026Å

α=90°   β=90°   γ=120°

K (Na Mg2) (Si4 O10 F2)

F2KMg2NaO10Si4

Pekov, I.V.Ferraris, G.Chukanov, N.V.Ivaldi, G.Zadov, A.E.Pushcharovskii, D.Yu.

European Journal of Mineralogy (1,1989-) (2003) 15, 447-454

a=5.269Å   b=9.092Å   c=10.197Å

α=90°   β=100.12°   γ=90°

Na1.72 Zr (Si4 O11)

Na1.72O11Si4Zr

Gobechiya, E.R.Ferraris, G.Pekov, I.V.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Gula, A.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2003) 48, 808-812

a=11.063Å   b=10.15Å   c=8.6Å

α=90°   β=100.3°   γ=90°

Na1.77 K0.06 Ca0.82 Mg2.4 Fe1.91 Mn0.01 Ti0.17 (Si7.16 Al0.84 O22) (O H)2

Al0.84Ca0.82Fe1.91H2K0.06Mg2.4Mn0.01Na1.77O24Si7.16Ti0.17

Pushcharovskii, D.Yu.Ferraris, G.Lebedeva, Yu.S.Pekov, I.V.Novakova, A.A.Ivaldi, G.

Kristallografiya (2003) 48, 21-28

a=9.875Å   b=18.01Å   c=5.309Å

α=90°   β=104.39°   γ=90°

(Mg1.86 Fe0.14) (Na0.28 Ca0.19) (Al3.39 Be0.61 Si5 O18) (H2 O)0.92

Al3.39Be0.61Ca0.19Fe0.14H1.84Mg1.86Na0.28O18.92Si5

Yakubovich, O.V.Massa, W.Gavrilenko, P.G.Pekov, I.V.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2004) 49, 1049-1060

a=16.85Å   b=9.729Å   c=9.298Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cs0.08 Na0.42 (H2 O)0.18 (Al2 (Be2.35 Li0.65) Si6 O18)

Al2Be2.34Cs0.079Li0.66Na0.419O24.19Si6

Yakubovich, O.V.Pekov, I.V.Steele, I.M.Massa, W.Chukanov, N.V.

Kristallografiya (2009) 54, 432-445

a=9.2102Å   b=9.2102Å   c=9.2179Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ca6 Zr3 (Si1.2 Mn0.22 Nb0.58) (Fe2.11 Ti0.05 Zr0.05 Hf0.05) (Na10.57 Ca3.15 Ce0.08) (Si24 O72) O1.71 (O H)2.44 Cl0.21 (H2 O)3.05

Ca9.15Ce0.08Cl0.21Fe2.11H8.54Hf0.05Mn0.22Na10.57Nb0.58O79.2Si25.2Ti0.05Zr3.05

Rastsvetaeva, R.K.Ekimenkova, I.A.Pekov, I.V.

Doklady Akad. Nauk (1999) 368, 636-638

a=14.255Å   b=14.255Å   c=30.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na4.72 K7.28 (Al12 Si20 O64) (H2 O)24.24

Al12H48.48K7.28Na4.72O88.24Si20

Yakubovich, O.V.Massa, W.Pekov, I.V.Kucherinenko, Ya.V.

Kristallografiya (1999) 44, 835-841

a=13.863Å   b=14.135Å   c=10.047Å

α=90°   β=90°   γ=90°

(Na2.23 Ca0.49 Ce0.09) (Ca0.95 Ce0.69 Sr0.55 Ba0.50 Na0.44) (C O3)5

C5Ba0.5Ca1.44Ce0.78Na2.67O15Sr0.55

Belovitskaya, Yu.V.Pekov, I.V.Gobechiya, E.R.Kabalov, Yu.K.Subbotin, V.V.

Kristallografiya (2001) 46, 1009-1013

a=10.4974Å   b=10.4974Å   c=6.4309Å

α=90°   β=90°   γ=120°

(Na1.4 K0.2) Ba2 (Ti2.66 Fe0.34) Si4 O14 (O1.26 (O H)2.74) (H2 O)1.92

Ba2Fe0.34H6.58K0.2Na1.4O19.92Si4Ti2.66

Ferraris, G.Ivaldi, G.Zubkova, N.V.Pushcharovskii, D.Yu.Pekov, I.V.

Canadian Mineralogist (2001) 39, 1307-1316

a=5.327Å   b=6.856Å   c=21.51Å

α=90°   β=93.8°   γ=90°

Ca Sr (B5 O9) Cl (H2 O)

B5CaClH2O10Sr

Ferro, O.Pekov, I.V.Pushcharovskii, D.Yu.Lovskaya, E.V.Teat, S.Vinogradova, S.A.

Kristallografiya (2000) 45, 452-457

a=6.5732Å   b=6.4445Å   c=6.3693Å

α=60.995°   β=61.257°   γ=77.191°

(Na1.2 Ca0.8) (Sr0.52 Ca0.48) (Si5.2 Al4.8 O20) (H2 O)6

Al4.8Ca1.28H12Na1.2O26Si5.2Sr0.52

Gurbanova, O.A.Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Turchkova, A.G.

Doklady Akad. Nauk (2001) 376, 387-390

a=13.05Å   b=13.123Å   c=13.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°

K3.1 Ca1.2 Ba0.2 (Mn1.78 (H2 O)3.6) (Ti4 (Ti3.8 Nb0.2) (O1.66 (O H)6.34)) (Si4 O12)4 (H2 O)6.2

Ba0.2Ca1.2H25.94K3.1Mn1.78Nb0.2O65.8Si16Ti7.8

Rastsvetaeva, R.K.Pekov, I.V.Nekrasov, Yu.V.

Kristallografiya (2001) 46, 415-417

a=14.365Å   b=13.887Å   c=7.814Å

α=90°   β=117.36°   γ=90°

(K Na0.9) (Ca0.6 Na0.3) Ca1.4 (Nb2.7 Ti1.2 Fe0.05) (Nb2.65 Ti1.3 Fe0.05) (Si16 O48) ((O H)4.75 O3.25) (H2 O)11

Ca2Fe0.1H26.75KNa1.2Nb5.35O67Si16Ti2.5

Yamnova, N.A.Pekov, I.V.Schneider, J.Kabalov, Yu.K.Chukanov, N.V.

Doklady Akad. Nauk (2000) 375, 487-490

a=14.641Å   b=14.214Å   c=7.9148Å

α=90°   β=117.36°   γ=90°

Na1.93 Zr Si2 O6.93 (O H)0.07

H0.07Na1.93O7Si2Zr

Pekov, I.V.Kolitsch, U.Zubkova, N.V.Pushcharovsky, D.Yu.Tillmanns, E.

Kristallografiya (2007) 52, 1100-1105

a=6.617Å   b=8.813Å   c=5.426Å

α=87.26°   β=85.68°   γ=71.45°

Na13.56 K0.18 Ca2.4 Mn3.51 Fe1.2 Ce0.57 Zr3 Ti0.06 Nb0.43 Si0.46 O2.07 (O H).49 Cl0.35 (H2 O)1.2

Ca2.4Ce0.57Cl0.35Fe1.2H2.89K0.18Mn3.51Na13.56Nb0.43O3.76Si0.46Ti0.06Zr3

Rastsvetaeva, R.K.Rozenberg, K.A.Moeckel, S.Chukanov, N.V.Pekov, I.V.

Kristallografiya (2006) 51, 235-240

a=14.134Å   b=14.134Å   c=30.178Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Na15.66 K0.21 Ca3 Sr0.36 Y0.09 Mn1.44 Fe1.44 Ce0.33 Zr3.54 Ti0.21 Nb0.27 Si0.9 O2.34 (O H).90 Cl0.53 F0.66 (H2 O)0.86

Ca3Ce0.33Cl0.53F0.66Fe1.44H2.62K0.21Mn1.44Na15.66Nb0.27O4.1Si0.9Sr0.36Ti0.21Y0.09Zr3.54

Rastsvetaeva, R.K.Rozenberg, K.A.Moeckel, S.Chukanov, N.V.Pekov, I.V.

Kristallografiya (2006) 51, 235-240

a=14.192Å   b=14.192Å   c=30.17Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Stepanovite, hexagonal polymorph

NaFeC6O122,MgH12O62,H6O3

Huskic, IgorNovendra, NovendraLim, Dae-WoonTopić, FilipTiti, Hatem M.Pekov, I. V.Krivovichev, S.Navrotsky, AlexandraKitagawa, HiroshiFriščić, Tomislav

Chemical Science (2019)

a=17.0033(11)Å   b=17.0033(11)Å   c=12.4160(8)Å

α=90°   β=90°   γ=120°

BFe2.654Mg0.346O5

BFe2.654Mg0.346O5

Biryukov, Yaroslav P.Zinnatullin, Almaz L.Bubnova, Rimma S.Vagizov, Farit G.Shablinskii, Andrey P.Filatov, Stanislav K.Shilovskikh, Vladimir V.Pekov, Igor V.

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 4 543-553

a=9.3914(10)Å   b=12.3034(10)Å   c=3.0697(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

BFe2.654Mg0.346O5

BFe2.654Mg0.346O5

Biryukov, Yaroslav P.Zinnatullin, Almaz L.Bubnova, Rimma S.Vagizov, Farit G.Shablinskii, Andrey P.Filatov, Stanislav K.Shilovskikh, Vladimir V.Pekov, Igor V.

Acta Crystallographica Section B (2020) 76, 4 543-553

a=9.4250(10)Å   b=12.3528(10)Å   c=3.0799(6)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Be2Ca0.55Ce0.2Fe0.57O10Si2Y1.25

Chukanov, Nikita V.Aksenov, Sergey M.Rastsvetaeva, Ramiza K.Kristiansen, RoyPekov, Igor V.Belakovskiy, Dmitriy I.Van, Konstantin V.Bychkova, Yana V.Britvin, Sergey N.

Acta crystallographica Section B, Structural science, crystal engineering and materials (2017) 73, Pt 5 899-906

a=4.7514(10)Å   b=7.5719(16)Å   c=9.9414(2)Å

α=90°   β=90.0150(36)°   γ=90°

Hibbingite

ClFe2H3O3

Natalia V. ZubkovaIgor V. PekovEvgeny V. SeredaVasiliy O. YapaskurtDmitry Yu. Pushcharovsky

Zeitschrift fur Kristallographie (2019) 234, 379-382

a=6.3373(2)Å   b=6.9892(2)Å   c=9.3457(3)Å

α=90.°   β=90.°   γ=90.°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.79Ca0.27Na3.7O15.207Si3.21

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.116Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite

H5.38Na1.581O17.69Rb0.2Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=7.1280Å   b=14.644Å   c=14.642Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Stronadelphite

Ca0.2FO12P3Sr4.8

Pekov, I. V.Britvin, S. N.Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Pasero, M.Merlino, S.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 869-874

a=9.845Å   b=9.845Å   c=7.383Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Rauchite

As1.78H20Mg0.31Ni0.69O22P0.22U2

Pekov, I. V.Levitskiy, V. V.Krivovichev, S. V.Zolotarev, A. A.Bryzgalov, I. A.Zadov, A. E.Chukanov, N. V.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 913-922

a=7.100Å   b=7.125Å   c=19.955Å

α=92.406°   β=94.924°   γ=90.420°

Langbanshyttanite

As2H16MgMn2O18Pb2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Johsson, E.Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Belakovskiy, D. I.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2011) 23, 675-681

a=5.0528Å   b=5.7671Å   c=14.617Å

α=85.656°   β=82.029°   γ=88.728°

Fluorbritholite-(Y)

Ca1.52Ce0.35Dy0.15Er0.15FGd0.12La0.06Mn0.03Nd0.33O12Pr0.06Si3Sm0.12Y1.96Yb0.18

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Husdal, T. A.Zadov, A. E.Pushcharovsky, D. Y.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen (2011) 188, 191-197

a=9.4437Å   b=9.4437Å   c=6.8169Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite

H6Na2O18Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=7.1312Å   b=14.6853Å   c=14.6349Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Cancrinite

C0.85H1.998Al2.82Ca0.51Na3.49O15.549Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.627Å   b=12.627Å   c=5.136Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Carlgieseckeite-(Nd)

Ba0.06Ca4.2Ce0.82F1.88Gd0.04La0.1Na2.36Nd1.14O24P5.88Pr0.2Si0.12Sm0.22Sr0.9

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Husdal, T. A.Kononkova, N. N.Agakhanov, A. A.Zadov, A. E.Pushcharovsky, D. Y.

The Canadian Mineralogist (2012) 50, 571-580

a=9.4553Å   b=9.4553Å   c=6.9825Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Rb)

H6Na0.39O18.69Rb3.61Si6Zr2

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=10.477Å   b=10.477Å   c=15.377Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Sr)

H6O10.65Si3Sr1.015Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=20.964Å   b=20.964Å   c=7.836Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Ca)

Ca0.826H6O12Si3Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=10.456Å   b=10.456Å   c=7.995Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Ba)

Ba0.958H4.845O12Si3Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=20.976Å   b=20.976Å   c=7.857Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hilairite-(Pb)

H6Na0.179O11.85Pb0.821Si3Zr

Zubkova, N. V.Kolitsch, U.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.Vigasina, M. F.Pushcharovsky, D. Y.Tillmanns, E.

European Journal of Mineralogy (2009) 21, 495-506

a=10.477Å   b=10.477Å   c=7.994Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Hielscherite

C0.39Al0.3Ca3O25S1.57Si0.7

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Kabalov, Y. K.Gottlicher, J.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Krivovichev, S. V.Schuller, W.Ternes, B.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 1133-1152

a=11.1178Å   b=11.1178Å   c=10.5381Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Alsakharovite-Zn

Ba0.1CaFe0.05H12.11K0.5Mn0.05Na1.6Nb1.2O32.87Si8Sr1.4Ti2.8Zn0.9

Rozenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.

Doklady Chemistry (2002) 383, 110-113

a=14.491Å   b=13.911Å   c=7.822Å

α=90°   β=117.59°   γ=90°

Balliranoite

C0.45Al3Ca1.246ClK0.366Na2.388O13.95S0.15Si3

Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Olysych, L. V.Bonaccorsi, E.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 113-119

a=12.695Å   b=12.695Å   c=5.325Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.736H1.998Al2.7Ca0.21Na3.73O15.207Si3.3

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.607Å   b=12.607Å   c=5.111Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Podlesnoite

C2BaCa2F2O6

Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Rabadanov, M. K.

Zeitschrift fur Kristallographie (2007) 222, 474-476

a=12.501Å   b=5.846Å   c=9.443Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Megacyclite

H46KNa8O46Si9

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Listsin, D. V.Rabadanov, M. K.Pushcharovsky, D. Y.

New Data on Minerals. Moscow (2007) 42, 81-92

a=24.8219Å   b=11.9236Å   c=14.8765Å

α=90°   β=94.486°   γ=90°

Niveolanite

CH2.92BeCa0.09Na0.9O5

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Chukanov, N. V.Agakhanov, A. A.Belakovskiy, D. I.Horvath, L.Filinchuk, Y. E.Gobechiya, E. R.Pushcharovsky, D. Y.Rabadanov, M. K.

The Canadian Mineralogist (2008) 46, 1343-1354

a=13.1304Å   b=13.1304Å   c=5.4189Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Shlykovite

CaH7KO13Si4

Zubkova, N. V.Filinchuk, Y. E.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Gobechiya, E. R.

European Journal of Mineralogy (2010) 22, 547-555

a=6.4897Å   b=6.9969Å   c=26.714Å

α=90°   β=94.597°   γ=90°

Perrierite-(La)

Al0.5Ca0.6FeLa3.4Mn0.5Nb0.5O22Si4Ti2.5

Chukanov, N. V.Blass, G.Pekov, I. V.Belakovskiy, D. I.Van, K. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2011) 140, 34-44

a=13.668Å   b=5.6601Å   c=11.743Å

α=90°   β=113.64°   γ=90°

Lileyite

Ba1.5Ca0.4F1.6Fe0.6K0.3Mg0.8Mn0.2Na1.9Nb0.1O16.4Si4Sr0.2Ti2

Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Rastsvetaeva, R. K.Aksenov, S. M.Zadov, A. E.Van, K. V.Blass, G.Schuller, W.Ternes, B.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 181-188

a=19.905Å   b=7.098Å   c=5.405Å

α=90°   β=96.349°   γ=90°

Bushmakinite

Al0.74Cr0.26Cu0.26HO9P1.22Pb2V0.52

Yakubovich, O. V.Massa, V.Pekov, I. V.

Doklady Earth Sciences (2002) 382, 100-105

a=7.759Å   b=5.782Å   c=8.775Å

α=90°   β=111.97°   γ=90°

Cancrinite

C0.722H1.998Al2.67Ca0.09Na3.91O15.165Si3.33

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.606Å   b=12.606Å   c=5.118Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Parakeldyshite

H0.066Na1.934O7Si2Zr

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky, D. Y.Kolitsch, U.Tillmanns, E.

Crystallography Reports (2007) 52, 1066-1071

a=6.617Å   b=8.813Å   c=5.426Å

α=87.26°   β=85.68°   γ=71.75°

Hielscherite

Ca3O25S2Si

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Kabalov, Y. K.Gottlicher, J.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Krivovichev, S. V.Schuller, W.Ternes, B.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 1133-1152

a=11.106Å   b=11.106Å   c=10.492Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.721H1.998Al2.76Ca0.45Na3.31O15.162Si3.24

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.618Å   b=12.618Å   c=5.144Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cancrinite

C0.767H1.998Al2.82Ca0.6Na3.155O15.3Si3.18

Pekov, I. V.Olysych, L. V.Chukanov, N. V.Zubkova, N. V.Pushcharovsky D YuVan, K. V.Giester, G.Tillmanns, E.

The Canadian Mineralogist (2012) 49, 1129-1150

a=12.625Å   b=12.625Å   c=5.122Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Pseudolyonsite

Cu2.64Mo0.04O8V1.94Zn0.36

Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Boldyreva, M. M.Pushcharovsky, D. Y.Nekrasov, A. N.

European Journal of Mineralogy (2011) 23, 475-481

a=6.2695Å   b=8.0195Å   c=6.3620Å

α=90°   β=111.96°   γ=90°

Murunskite

Cu1.48Fe0.54K0.737S2

Pekov, I. V.Zubkova, N. V.Lisitsyn, D. V.Pushcharovsky, D. Y.

Doklady Earth Sciences (2009) 424, 139-141

a=3.8460Å   b=3.8460Å   c=13.308Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thaumasite

C0.5Ca3O25S1.27Si

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Britvin, S. N.Kabalov, Y. K.Gottlicher, J.Yapaskurt, V. O.Zadov, A. E.Krivovichev, S. V.Schuller, W.Ternes, B.

Mineralogical Magazine (2012) 76, 1133-1152

a=11.070Å   b=11.070Å   c=10.4397Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Elpidite-Rb

H1.816Na0.06O15.908Rb1.769Si6Zr

Grigor'eva, A. A.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Kolitsch, U.Pushcharovsky, D. Y.Vigasina, M. F.Giester, G.Dordevic, T.Tillmanns, E.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2011) 56, 832-841

a=14.2999Å   b=14.4408Å   c=14.7690Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Mountainite

Ca2H2.44KNa2O26Si8

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Pushcharovsky, D. Y.Chukanov, N. V.

Zeitschrift fur Kristallographie (2009) 224, 389-396

a=13.704Å   b=6.5760Å   c=13.751Å

α=90°   β=105.752°   γ=90°

Beryl

Al2Be2.34Cs0.079H2Li0.66Na0.419O18.19Si6

Yakubivich, O. V.Pekov, I. V.Steele, I. M.Massa, W.Chukanov, N. V.

Crystallography Reports (2009) 54, 399-412

a=9.2101Å   b=9.2101Å   c=9.2179Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Cupropearceite

Ag10.332As1.602Cu5.668S11Sb0.398

Bindi, L.Pekov, I. V.

Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva (2009) 138, 44-50

a=7.2567Å   b=7.2567Å   c=11.8193Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Yegorovite

H18Na4O19Si4

Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Pushcharovskii, D. Y.Kazantsev, S. S.

Doklady Earth Sciences (2009) 427, 814-818

a=9.8744Å   b=12.3981Å   c=14.8973Å

α=90°   β=104.675°   γ=90°

Kukharenkoite-(La)

C3Ba2FLaO9

Krivovichev, S. V.Armbruster, T.Pekov, I. V.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2003) 132N3, 65-72

a=13.396Å   b=5.111Å   c=6.672Å

α=90°   β=106.628°   γ=90°

Bario-olgite

Ba0.94Ca0.04Ce0.18K0.06Na2.12O8P2Sr0.66

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Kulikova, I. M.Zubkova, N. V.Krotova, O. D.Sorokina, N. I.Pushcharovsky, D. Y.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 133, 41-49

a=5.541Å   b=5.541Å   c=7.020Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Lepkhenelmite-Zn

Al0.112Ba0.92Ca0.26Fe0.04H10.667K0.54Mg0.01Mn0.15Na0.24Nb1.024O31.222Si7.888Sr0.22Ti2.968Zn0.58

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Shilov, G. V.Kononkova, N. N.Zadov, A. E.

Zapiski Vserossijskogo Mineralogicheskogo Obshchestva (2004) 133, 49-59

a=14.381Å   b=13.889Å   c=7.793Å

α=90°   β=117.52°   γ=90°

Cupromolybdite

Cu3Mo1.94O9S0.06

Zelenski, M. E.Zubkova, N. V.Pekov, I. V.Polekhovsky, Y. S.Pushcharovsky, D. Y.

European Journal of Mineralogy (2012) 24, 749-757

a=7.6638Å   b=6.8670Å   c=14.5554Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tsepinite-Ca

Ba0.27Ca1.105Fe0.005H42.44K0.555Mn0.025Na0.7Nb0.8O35.064Si8Sr0.34Ti3.2Zn0.015

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Ferraris, G.Gula, A.Pushcharovsky, D. Y.Zadov, A. E.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2003) 2003, 461-480

a=14.484Å   b=14.191Å   c=7.907Å

α=90°   β=117.26°   γ=90°

Potassicarfvedsonite

F0.4Fe4.46H1.6K0.684Li0.28Mn0.2Na2.216O23.6Si8Ti0.06

Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Lebedeva, Y. S.Pushcharovsky, D. Y.Ferraris, G.Gula, A.Zadov, A. E.Novakova, A. A.Petersen, O. V.

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatshefte (2004) 2004, 555-574

a=10.002Å   b=18.054Å   c=5.319Å

α=90°   β=103.90°   γ=90°

Datolite

BBeCa0.9Ce0.26Fe0.25H1.3Mn0.05O10Si2Y0.84

Rastsvetaeva, R. K.Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Voloshin, A. V.

Kristallografiya (1996) 41, 235-239

a=9.846Å   b=7.600Å   c=4.766Å

α=90°   β=90.11°   γ=90°

Belovite-(La)

Ba0.12Ca0.06Ce0.4FLa0.599Na0.981O12P3Sr2.754

Kabalov, Y. K.Sokolova, E. V.Pekov, I. V.

Soviet Physics Doklady (1997) 42, 344-348

a=9.6641Å   b=9.6641Å   c=7.1825Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Nenadkevichite

H4Na1.09Nb0.3O8.85Si2Ti0.7

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.

Doklady Akademii Nauk SSSR (1997) 357, 364-367

a=7.350Å   b=14.153Å   c=7.124Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Thomsonite-Sr

Al4.8Ca1.28H9.46Na1.2O26Si5.2Sr0.52

Gurbanova, O. A.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Turchkova, A. G.

Doklady Akademii Nauk SSSR (2001) 376, 387-390

a=13.050Å   b=13.123Å   c=13.241Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Tsepinite-K

Ba0.14Ca0.2H27.34K0.42Na0.2Nb1.2O32.02Si8Sr0.64Ti2.8

Rosenberg, K. A.Rastsvetaeva, R. K.Pekov, I. V.Chukanov, N. V.Verin, I. A.

Doklady Akademii Nauk SSSR (2003) 393, 784-787

a=14.490Å   b=14.23Å   c=7.881Å

α=90°   β=117.28°   γ=90°

Labuntsovite-Mn

H15.68K3.4Mn0.2Na2Nb0.8O32.4Si8Ti3.2

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Shlyukova, Z. V.Khomyakov, A. P.

Crystallography Reports (1998) 43, 820-827

a=14.42Å   b=13.91Å   c=7.8Å

α=90°   β=116.9°   γ=90°

Perraultite

Ba2.5CaF4Fe6.1H8K1.2Mn9.4Na3Nb0.32O72Si16Ti7.68Zr0.3

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.

Crystallography Reports (1998) 43, 401-410

a=10.731Å   b=13.841Å   c=20.845Å

α=90°   β=95.06°   γ=90°

Labuntsovite-Fe

Ba0.4Fe0.063H16K2.8Mg0.025Mn0.063Na2.25Nb0.4O32.3Si8Ti3.6

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.Shlyukova, Z. V.Khomyakov, A. P.

Crystallography Reports (1998) 43, 820-827

a=14.33Å   b=13.83Å   c=7.79Å

α=90°   β=117.1°   γ=90°

Raite

H19.2Mn3Na3O32Si8Ti0.25

Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Pluth, J. J.Smith, J. V.Ferraris, G.Vinogradova, S. A.Arakcheeva, A. V.Soboleva, S. V.Semenov, E. I.

Crystallography Reports (1999) 44, 565-574

a=15.1Å   b=17.60Å   c=5.290Å

α=90°   β=100.5°   γ=90°

Ferronordite-(Ce)

Ba0.02Ca0.099Ce0.51Fe0.42La0.42Mg0.1Mn0.26Na2.901Nd0.04O17Pr0.03Si6Sr0.98Zn0.22

Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Pluth, J. J.Smith, J.Ferraris, G.Vinogradova, S. A.Arakcheeva, A. V.Soboleva, S. V.Semenov, E. I.

Crystallography Reports (1999) 44, 565-574

a=14.46Å   b=5.194Å   c=19.8740Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Manganonordite-(Ce)

Ba0.019Ca0.051Ce0.52Fe0.23La0.43Mg0.1Mn0.42Na2.949Nd0.05O17Si6Sr0.981Zn0.24

Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Pluth, J. J.Smith, J.Ferraris, G.Vinogradova, S. A.Arakcheeva, A. V.Soboleva, S. V.Semenov, E. I.

Crystallography Reports (1999) 44, 565-574

a=14.44Å   b=5.187Å   c=19.82Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Kuzmenkoite-Mn

Ba0.03Fe0.4H13.17K1.63Mn0.56Na0.18Nb0.34O32.25Si8Ti3.4

Rastsvetaeva, R. K.Chukanov, N. V.Pekov, I. V.

Crystallography Reports (2000) 45, 759-761

a=14.369Å   b=13.906Å   c=7.812Å

α=90°   β=117.09°   γ=90°

Litvinskite

Al0.18Ca0.01Fe0.01H10Hf0.01K0.01Mn0.14Na2.51O18.45Si5.82Ti0.01Zr0.96

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.Ekimenkova, I. A.

Crystallography Reports (2001) 46, 190-193

a=10.589Å   b=10.217Å   c=7.355Å

α=90°   β=92.91°   γ=90°

Lovozerite

Ca0.35Fe0.14H10.8Hf0.03K0.09Mn0.08Na2.39O18.9Si6Ti0.03Zr0.8

Yamnova, N. A.Egorov-Tismenko Y KPekov, I. V.

Crystallography Reports (2001) 46, 937-941

a=10.18Å   b=10.18Å   c=13.13Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Khanneshite

C5Ba1.08Ca0.87Ce0.48La0.18Na2.58Nd0.15O15Pr0.03Sr0.63

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Kabalov, Y. K.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 39-42

a=10.5790Å   b=10.5790Å   c=6.5446Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ancylite-(Ce)

C2H2.83Ba0.01Ca0.02Ce0.52F0.13La0.28Nd0.11O7.73Pr0.04Sm0.01Sr0.97

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0634Å   b=8.5898Å   c=7.2781Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Ancylite-(Ce)

CH2.225Ba0.005Ca0.025Ce0.31F0.075La0.2Nd0.045O3.925Pr0.015Sr0.4

Belovitskaya, Y. V.Pekov, I. V.Gobechiya, E. R.Yamnova, N. A.Kabalov, Y. K.Chukanov, N. V.Schneider, J.

Crystallography Reports (2002) 47, 223-228

a=5.0577Å   b=8.5665Å   c=7.3151Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Calciohilairite

Ca0.333H4Na0.333O11Si3Zr

Pushcharovsky, D. Y.Pekov, I. V.Pasero, M.Gobechiya, E. R.Merlino, S.Zubkova, N. V.

Crystallography Reports (2002) 47, 748-752

a=10.498Å   b=10.498Å   c=7.975Å

α=90°   β=90°   γ=120°

Ferri-magnesiokatophorite

Al0.84Ca0.82F0.29Fe2.1H1.47K0.13Mg2.7Mn0.02Na2.05O23.71Si7.16Ti0.17

Pushcharovsky, D. Y.Lebedeva, Y. S.Pekov, I. V.Ferraris, G.Novakova, A. A.Ivaldi, G.

Crystallography Reports (2003) 48, 16-23

a=9.875Å   b=18.010Å   c=5.309Å

α=90°   β=104.39°   γ=90°