Structures by: Paderno Y. B.

Total: 5

Nd2.667Se4

Nd2.667Se4

Dudnik, E.M.Lashkarev, G.V.Paderno, Y.B.Obolonchik, V.A.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 833-836

a=8.85Å   b=8.85Å   c=8.85Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Sm2.667 Se4

Se4Sm2.667

Dudnik, E.M.Lashkarev, G.V.Paderno, Y.B.Obolonchik, V.A.

Inorganic Materials (USSR) (see: Izv.Akad.Nauk, Neorg.Mater.) (1966) 2, 833-836

a=8.77Å   b=8.77Å   c=8.77Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°

Lanthanum boride (1/6)

B6La

Eliseev, A AEfremmov, V AKuz'micheva, G MKonovalova, E SLazorenko, V IPaderno, Y BKhlyustova, S Y

Kristallografiya (1986) 31, 803-805

a=4.1570(1)Å   b=4.1570(1)Å   c=4.1570(1)Å

α=90°   β=90°   γ=90°